Home

VERORDENING (EEG) Nr. 617/90 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1990 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 617/90 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1990 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 617/90 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1990 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 067 van 15/03/1990 blz. 0017 - 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 617/90 VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 1990

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3462/89 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 maart 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 1990.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 334 van 18. 11. 1989, blz. 21.

BIJLAGE



* = Het negende cijfer is bestemd voor de Lid-Staten (statistische behoeften).

267 030

406,96

130,74

1.170

0708 20 10 0708 20 90 //

Bonen ( Vigna spp ., Phaseolus spp .)

198,74

8 428

1 553,52

405,24

1 370,03

38 436

152,19

299 405

456,30

146,59

1.180

0708 90 00

* 11 * 12 * 29

Tuinbonen

54,96

2 331

429,68

112,08

378,92

10 630

42,09

82 810

126,20

40,54

1.190

0709 10 00 //

Artisjokken

90,03

3 818

703,79

183,58

620,66

17 412

68,94

135 639

206,71

66,41

1.200 // //

Asperges : // // // // // // // // // //

1.200.1

0709 20 00

* 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16

_ groene

425,92

18 062

3 329,28

868,46

2 936,05

82 370

326,16

641 642

977,88

314,15

1.200.2

0709 20 00

* 91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96

_ andere

193,89

8 261

1 526,16

396,69

1 344,04

37 443

149,32

293 497

446,81

138,50

1.210

0709 30 00 //

Aubergines

142,47

6 042

1 113,66

290,50

982,12

27 553

109,10

214 632

327,10

105,08

1.220

0709 40 00

* 13 * 14 * 15

Bleekselderij ( Apium graveolens, var . dulce )

37,68

1 598

294,60

76,85

259,81

7 289

28,86

56 779

86,53

27,80

1.230

0709 51 30 //

Cantharellen

556,01

23 931

4 428,22

1 139,98

3 869,16

102 135

429,67

837 139

1 287,01

394,04

1.240

0709 60 10 //

Niet-scherpsmakende pepers

173,35

7 351

1 355,07

353,48

1 195,02

33 526

132,75

261 159

398,01

127,86

1.2.3.4.5,14Ru - briek

GN-code

Taric - onder - verdeling

Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14ecu

Bfr./Lfr .

Dkr .

DM

Ffr .

Dr .

Iers UKL

Lire

Fl .

UKL sterling // // // // // // // // // // // // // // //

1.250

0709 90 50 //

Venkel

32,59

1 382

254,78

66,46

224,69

6 303

24,96

49 103

74,83

24,04

1.260

0709 90 70 //

Kleine pompoenen ( zogenaamde courgettes )

63,66

2 700

497,67

129,82

438,88

12 312

48,75

95 914

146,17

46,96

1.270

0714 20 10

* 00

Bataten ( zoete aardappelen ), geheel, vers ( bestemd voor menselijke consumptie )

83,09

3 573

661,63

170,19

578,78

15 258

64,18

125 219

192,08

58,69

2.10

0802 40 00

* 10

Kastanjes ( Castanea spp .), vers

146,09

6 222

1 151,44

295,70

1 011,02

27 507

112,36

221 703

333,97

108,51

2.20

0803 00 10

* 90

Bananen ( andere dan "plantains "), vers

54,84

2 326

428,73

111,83

378,09

10 607

42,00

82 628

125,92

40,45

2.30

0804 30 00

* 90

Ananassen, vers

54,34

2 304

424,83

110,82

374,65

10 510

41,62

81 876

124,78

40,08

2.40

0804 40 10 0804 40 90

* 10 * 10

Advokaten, vers

115,57

4 901

903,37

235,65

796,67

22 350

88,50

174 104

265,34

85,24

2.50

0804 50 00

* 21 * 91

Guaves en manga's, vers

167,83

7 117

1 311,94

342,23

1 156,99

32 459

128,53

252 847

385,34

123,79

2.60 // //

Sinaasappelen, andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ), vers : // // // // // // // // // //

2.60.1

0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41 //

_ Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen

42,28

1 793

330,49

86,21

291,46

8 176

32,37

63 695

97,07

31,18

2.60.2

0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45 //

_ Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamouti's, ovali's, trovita's en hamlins

36,10

1 531

282,24

73,62

248,90

6 983

27,65

54 396

82,90

26,63

2.60.3

0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49 //

_ andere

29,17

1 244

230,04

59,32

201,99

5 546

22,47

44 244

66,89

21,20

2.70 // //

Mandarijnen ( tangerines en satsuma's daaronder begrepen ), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers : // // // // // // // // // //

2.70.1

0805 20 10

* 11 * 21

_ Clementines

92,26

3 912

721,19

188,12

636,01

17 843

70,65

138 992

211,83

68,05

2.70.2

0805 20 30

* 11 * 21

_ Monreales en satsuma's

43,30

1 836

338,49

88,29

298,51

8 374

33,16

65 237

99,42

31,94

2.70.3

0805 20 50

* 12 * 13 * 22 * 23

_ Mandarijnen en wilkings

52,22

2 214

408,22

106,48

360,01

10 100

39,99

78 676

119,90

38,52

2.70.4

0805 20 70 0805 20 90

* 11 * 21 * 11 * 12 * 13 * 14 * 31 * 32 * 33 * 34

_ Tangerines en andere

75,37

3 196

589,20

153,69

519,61

14 577

57,72

113 555

173,06

55,59

2.80

0805 30 10

* 11 * 12

Citroenen ( Citrus limon, Citrus limonum ), vers

38,66

1 639

302,26

78,84

266,56

7 478

29,61

58 254

88,78

28,52

2.85

0805 30 90

* 11 * 19

Lemmetjes ( Citrus aurantifolia ), vers

163,01

6 913

1 274,24

332,39

1 123,73

31 526

124,83

245 580

374,27

120,24

1.2.3.4.5,14Ru - briek

GN-code

Taric - onder - verdeling

Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14ecu

Bfr./Lfr .

Dkr .

DM

Ffr .

Dr .

Iers UKL

Lire

Fl .

UKL sterling // // // // // // // // // // // // // // //

2.90 // //

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers : // // // // // // // // // //

2.90.1

0805 40 00

* 11 * 12

_ witte

38,37

1 627

299,99

78,25

264,55

7 422

29,38

57 816

88,11

28,30

2.90.2

0805 40 00

* 21 * 22

_ roze

83,95

3 560

656,23

171,18

578,73

16 236

64,29

126 475

192,75

61,92

2.100

0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 //

Druiven voor tafelgebruik

134,51

5 704

1 051,42

274,27

927,24

26 013

103,00

202 638

308,82

99,21

2.110

0807 10 10 //

Watermeloenen

82,26

3 488

643,05

167,74

567,10

15 910

62,99

123 934

188,87

60,68

2.120 // //

Andere meloenen : // // // // // // // // // //

2.120.1

0807 10 90

* 12 * 13 * 14 * 15 21

_ Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral

63,81

2 706

498,79

130,11

439,88

12 340

48,86

96 131

146,50

47,06

2.120.2

0807 10 90

* 16 * 17 * 18 * 19 * 29

_ andere

143,19

6 072

1 119,31

291,98

987,10

27 693

109,65

215 721

328,76

105,62

2.130

0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99 //

Appelen

64,19

2 722

501,75

130,88

442,49

12 414

49,15

96 701

147,37

47,34

2.140

0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39

* 91 * 98 * 90 * 90 * 90

Peren ( andere dan de variëteit Nashi, Pyrus pyrifolia )

74,38

3 154

581,47

151,68

512,79

14 386

56,96

112 066

170,79

54,86

2.150

0809 10 00 //

Abrikozen

168,41

7 176

1 325,64

344,57

1 167,44

32 523

129,70

254 934

388,10

120,30

2.160

0809 20 10 0809 20 90 //

Kersen

220,66

9 412

1 740,13

448,73

1 527,90

41 952

170,03

334 673

506,04

160,37

2.170

0809 30 00

* 91 * 92 * 93 * 97

Perziken

183,36

7 776

1 433,34

373,89

1 264,04

35 462

140,42

276 243

421,00

135,25

2.180

0809 30 00

* 11 * 12 * 13 * 17

Nectarines

195,28

8 281

1 526,49

398,19

1 346,20

37 767

149,54

294 197

448,36

144,04

2.190

0809 40 11 0809 40 19 //

Pruimen

126,30

5 356

987,28

257,54

870,67

24 426

96,72

190 277

289,98

93,16

2.200

0810 10 10 0810 10 90 //

Aardbeien

220,00

9 330

1 719,73

448,60

1 516,60

42 548

168,48

331 438

505,12

162,27

2.205

0810 20 10 //

Frambozen

504,55

21 397

3 943,90

1 028,79

3 478,08

97 577

386,38

760 096

1 158,41

372,15

2.210

0810 40 30 //

Blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus )

179,42

7 780

1 443,17

370,20

1 255,56

32 582

138,91

270 928

418,03

122,25

2.220

0810 90 10 //

Kiwi's ( Actinidia chinensis Planch .)

105,64

4 501

831,52

216,14

732,29

20 401

81,36

159 911

243,44

75,46

2.230

0810 90 80

* 31 * 32

Granaatappels

72,77

3 105

573,24

148,25

504,48

13 979

55,95

110 349

167,24

52,51

2.240

0810 90 80

* 41 * 42

Kaki-appels

89,25

3 785

697,69

181,99

615,29

17 261

68,35

134 465

204,92

65,83

2.250

0810 90 30

* 10

Litchi's

214,86

9 112

1 679,54

438,12

1 481,17

41 554

164,54

323 693

493,32

158,48 // // // // // // // // // // // // // //

* = Het negende cijfer is bestemd voor de Lid-Staten ( statistische behoeften ).