Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1166/90 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1990 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 106/90

VERORDENING (EEG) Nr. 1166/90 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1990 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 106/90

VERORDENING (EEG) Nr. 1166/90 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1990 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 106/90

Publicatieblad Nr. L 118 van 09/05/1990 blz. 0009 - 0012


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1166/90 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 1990

betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 106/90

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 571/89 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (4), voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een voorraad interventievlees beschikt; dat verlenging van de opslag moet worden voorkomen omdat er hoge kosten aan zijn verbonden; dat er in de huidige marktomstandigheden mogelijkheden zijn om dit vlees voor verwerking in de Gemeenschap te verkopen;

Overwegende dat dit vlees moet worden verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2539/84 en Verordening (EEG) nr. 569/88 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1165/90 (6), en Verordening (EEG) nr. 2182/77 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3988/87 (8), waarbij evenwel moet worden voorzien in afwijkende bepalingen die met name noodzakelijk zijn wegens de bijzondere bestemming van de betrokken produkten;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 106/90 van de Commissie (9) moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De volgende hoeveelheden rundvlees worden te koop aangeboden voor verwerking in de Gemeenschap:

- ongeveer 500 ton vlees, met been, in het bezit van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk en aangekocht vóór 1 april 1989,

- ongeveer 1 300 ton vlees, met been, in het bezit van het Duitse interventiebureau en aangekocht vóór 1 maart 1990,

- ongeveer 2 000 ton vlees, zonder been, in het bezit van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk en aangekocht vóór 1 februari 1990,

- ongeveer 200 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Franse interventiebureau en aangekocht vóór 1 januari 1989,

- ongeveer 400 ton vlees, zonder been, in het bezit van het Ierse interventiebureau en aangekocht vóór 1 februari 1990.

2. De in lid 1 bedoelde interventiebureaus verkopen de produkten die het langst zijn opgeslagen het eerst.

3. De produkten worden verkocht overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84, (EEG) nr. 569/88, (EEG) nr. 2182/77 en deze verordening.

4. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

5. Alleen offertes die uiterlijk op 15 mei 1990 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus zullen in aanmerking worden genomen.

6. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 2182/77:

a) is de koopofferte of, in voorkomend geval, de koopaanvraag alleen geldig indien zij is ingediend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die gedurende ten minste twaalf maanden in de verwerkende industrie werkzaam is geweest bij de vervaardiging van produkten die rundvlees bevatten en die in een openbaar register van een Lid-Staat is ingeschreven;

b) dient de koopaanvraag te zijn vergezeld:

- van een schriftelijke verbintenis van de aanvrager dat hij het aangekochte vlees binnen de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2182/77

bedoelde termijn zal verwerken tot de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten,

- van een nauwkeurige opgave van de inrichting of inrichtingen waar het vlees zal worden verwerkt.

2. De in lid 1 bedoelde aanvragers kunnen een gevolmachtigde belasten met het in ontvangst nemen van de door hen te kopen produkten. In dat geval dient de gevolmachtigde de koopoffertes of, in voorkomend geval, de koopaanvragen voor te leggen van de aanvragers die hij vertegenwoordigt.

3. De in de voorgaande leden bedoelde kopers en gevolmachtigden voeren een boekhouding aan de hand waarvan de bestemming en het gebruik van de produkten kunnen worden nagegaan, met name om te controleren of de gekochte en de verwerkte hoeveelheden produkten overeenstemmen.

Artikel 3

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 10 ecu per 100 kg.

2. De in artikel 5, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op:

- 100 ecu per 100 kg voor voorvoeten, met been,

- 140 ecu per 100 kg voor vlees, zonder been.

Artikel 4

Verordening (EEG) nr. 106/90 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 15 mei 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

(3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13.

(4) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23.

(5) PB nr. L 55 van 1. 3. 1988, blz. 1.

(6) Zie bladzijde 5 van dit Publikatieblad.

(7) PB nr. L 251 van 1. 10. 1977, blz. 60.

(8) PB nr. L 376 van 31. 12. 1987, blz. 31.

(9) PB nr. L 13 van 17. 1. 1990, blz. 9.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

1.2.3.4 // // // // // Estado miembro // Productos // Cantidades (toneladas) // Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) // Medlemsstat // Produkter // Maengde (tons) // Mindstepriser i ECU/ton (1) // Mitgliedstaat // Erzeugnisse // Mengen (Tonnen) // Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1) // Krátos mélos

// Proïónta

// Posótites (tónoi) // Eláchistes timés políseos ekfrazómenes se Ecu aná tóno (1) // Member State // Products // Quantities (tonnes) // Minimum prices expressed in ecus per tonne (1) // État membre // Produits // Quantités (tonnes) // Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) // Stato membro // Prodotti // Quantità (tonnellate) // Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) // Lid-Staat // Produkten // Hoeveelheid (ton) // Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) // Estado-membro // Produtos // Quantidade (toneladas) // Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1) // // // //

a) Carne sin deshuesar - Ikke udbenet koed - Fleisch mit Knochen - Kréas mi aposteoméno - Unboned beef - Viande avec os - Carni con osso - Vlees met been - Carne com osso

1.2.3.4 // Bundesrepublik Deutschland // - Vorderviertel, stammend von: Kategorien A/C, Klassen U, R, O // 1 300 // 1 700 // United Kingdom // - Forequarters, from: // // // // Category C, class U, R, O // 500 // 1 600 // // // //

b) Carne deshuesada - Udbenet koed - Fleisch ohne Knochen - Aposteoméno kréas - Boned beef - Viande désossée - Carni senza osso - Vlees zonder been - Carne desossada

1.2.3.4 // France // - Catégorie A / Catégorie C: // // // // Caisse B // 200 // 1 600 // Ireland // - Category C: // // // // Briskets // 400 // 1 800 // United Kingdom // - Category C: // // // // Pony // 900 // 2 400 // // Pony parts // 100 // 1 900 // // Briskets // 1 000 // 1 800 // // Striploin flankedge // 8 // 800 // // Hindquarter skirts // 1 // 1 000 // // // //

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.

(1) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Oi timés aftés efarmózontai epí toy katharoý vároys sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 17 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2 // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Referat 313 - Adickesallee 40 6000 Frankfurt am Main 18 Telex 411 156 / 411 727 / 41 38 90 Tel. 0 69 / 15 64 (0) 7 04 / 7 731 772, Telefax 069-1 564 776, Teletext 6 990 732 // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // 75755 Paris Cedex 15 // // Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43 // IRELAND: // Department of Agriculture and Food // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berkshire // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302