Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1222/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 287/90 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor de particuliere opslag van geslachte lammeren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 1990

VERORDENING (EEG) Nr. 1222/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 287/90 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor de particuliere opslag van geslachte lammeren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 1990

VERORDENING (EEG) Nr. 1222/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 287/90 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor de particuliere opslag van geslachte lammeren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 1990

Publicatieblad Nr. L 120 van 11/05/1990 blz. 0052 - 0052


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1222/90 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 287/90 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor de particuliere opslag van geslachte lammeren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 1990

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (1), inzonderheid op artikel 7, lid 5,

Overwegende dat, in afwachting van een algemene herziening van de voorschriften voor de particuliere opslag in de onderscheiden vleessectoren, de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 287/90 van de Commissie (2) moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer »schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 10, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 287/90 wordt gelezen: »Zij is van toepassing voor de particuliere opslag in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1990.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1.

(2) PB nr. L 31 van 2. 2. 1990, blz. 11.