Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1404/90 VAN DE COMMISSIE van 23 mei 1990 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen, abrikozen, perziken en aardbeien

VERORDENING (EEG) Nr. 1404/90 VAN DE COMMISSIE van 23 mei 1990 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen, abrikozen, perziken en aardbeien

VERORDENING (EEG) Nr. 1404/90 VAN DE COMMISSIE van 23 mei 1990 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen, abrikozen, perziken en aardbeien

Publicatieblad Nr. L 133 van 24/05/1990 blz. 0078 - 0079


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1404/90 VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 1990

tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen, abrikozen, perziken en aardbeien

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3210/89 van de Raad van 23 oktober 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in verse groenten en fruit (1), en met name op artikel 9,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 816/89 van de Commissie (2) de lijst is vastgesteld van de produkten waarvoor met ingang van 1 januari 1990 de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit geldt; dat tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen, abrikozen, perziken en aardbeien tot deze produkten behoren;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3944/89 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 245/90 (4), de bepalingen zijn vastgesteld voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor verse groenten en fruit, hierna »ARH" genoemd;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1079/90 van de Commissie (5) is bepaald dat voor de genoemde produkten, uitgenomen voor aardbeien, het tijdvak van 30 april tot en met 27 mei 1990 als een periode I en voor aardbeien het tijdvak van 30 april tot en met 13 mei 1990 als een periode III en het tijdvak van 14 tot en met 27 mei 1990 als een periode II in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 moeten worden aangemerkt; dat op grond van de vooruitzichten voor de uitvoer van Spanje naar de overige landen van de Gemeenschap een periode I voor de maand juni 1990 voor tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, meloenen en aardbeien moet worden vastgesteld; dat het op grond van die vooruitzichten ook dienstig is voor perziken en abrikozen een periode II en indicatieve plafonds voor juni 1990 vast te stellen;

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3944/89 inzake het verzamelen van de statistische gegevens, het gebruik van de uitgangsdocumenten voor verzendingen uit Spanje en de verscheidene, door de Lid-Staten mede te delen gegevens, moeten worden toegepast ten einde een vlotte werking van de ARH te waarborgen;

Overwegende dat nauwkeurige informatie is vereist en bijgevolg de verzamelde statistische gegevens over het handelsverkeer met kleine tussenpozen aan de Commissie dienen te worden medegedeeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor tomaten (GN-code 0702 00 90), kropsla (GN-code 0705 11 10), andere sla dan kropsla (GN-code 0705 19 00), andijvie (GN-code ex 0705 29 00), worte- len (GN-code ex 0706 10 00), artisjokken (GN-code 0709 10 00), meloenen (GN-code 0807 10 90), abrikozen (GN-code 0809 10 00) van 28 mei tot en met 3 juni en van 25 juni tot en met 1 juli 1990, perziken (GN-code ex 0809 30 00) van 28 mei tot en met 3 juni en van 25 juni tot en met 1 juli 1990, en aardbeien (GN-code 0810 10 10), worden de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes in de bijlage vastgesteld.

2. Voor perziken van 4 juni tot 24 juni 1990 en voor abrikozen van 4 juni tot 24 juni 1990 worden

- de in artikel 83, lid 1, van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds en

- de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes

in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

1. Voor verzendingen van de in artikel 1 genoemde produkten, van Spanje naar de andere landen van de Gemeenschap, behalve Portugal, geldt Verordening (EEG) nr. 3944/89, met uitzondering van de artikelen 5 en 7.

De in artikel 2, lid 2, van voornoemde verordening bedoelde gegevens worden evenwel elke week uiterlijk op dinsdag medegedeeld voor de in de voorafgaande week verzonden hoeveelheden.

De in artikel 8, lid 2, eerste streepje, van de genoemde verordening bedoelde gegevens worden tweemaal per week, op dinsdag en donderdag, medegedeeld voor wat de sinds de voorafgaande mededeling verzonden hoeveelheden betreft.

2. De in artikel 9, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 3944/89 voor produkten waarvoor een periode II of een periode III geldt, bedoelde gegevens, worden elke week uiterlijk op dinsdag aan de Commissie medegedeeld voor de voorafgaande week.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 312 van 27. 10. 1989, blz. 6.

(2) PB nr. L 86 van 31. 3. 1989, blz. 35.

(3) PB nr. L 379 van 28. 12. 1989, blz. 20.

(4) PB nr. L 27 van 31. 1. 1990, blz. 14.

(5) PB nr. L 108 van 28. 4. 1990, blz. 79.

BIJLAGE

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes en in artikel 83 van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve plafonds

Periode van 28 mei tot en met 1 juli 1990

1.2.3 // // // // Omschrijving van het produkt // GN-code // Periode // // // // Tomaten // 0702 00 90 // I // Kropsla // 0705 11 10 // I // Andere sla dan kropsla // 0705 19 00 // I // Andijvie // ex 0705 29 00 // I // Wortelen // ex 0706 10 00 // I // Artisjokken // 0709 10 00 // I // Meloenen // 0807 10 90 // I // Abrikozen // 0809 10 00 (1) // I // Perziken // ex 0809 30 00 (1) // I // Aardbeien // 0810 10 10 // I // // //

(1) 28. 5 tot 3. 6 en 25. 6 tot 1. 7. 1990.

1.2.3.4 // // // // // Omschrijving van het produkt // GN-code // Indicatieve plafonds (in ton) // Periode // // // // // Abrikozen // 0809 10 00 // 4. 6 - 24. 6. 1990: 8 000 // II // Perziken // ex 0809 30 00 // 4. 6 - 24. 6. 1990: 15 000 // II // // // //