Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1494/90 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 1990 tot afwijking voor het eerste en het tweede kwartaal van 1990 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van de afgifte van invoercertificaten in het kader van bepaalde bijzondere regelingen in de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3834/89

VERORDENING (EEG) Nr. 1494/90 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 1990 tot afwijking voor het eerste en het tweede kwartaal van 1990 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van de afgifte van invoercertificaten in het kader van bepaalde bijzondere regelingen in de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3834/89

VERORDENING (EEG) Nr. 1494/90 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 1990 tot afwijking voor het eerste en het tweede kwartaal van 1990 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van de afgifte van invoercertificaten in het kader van bepaalde bijzondere regelingen in de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3834/89

Publicatieblad Nr. L 140 van 01/06/1990 blz. 0113 - 0113


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1494/90 VAN DE COMMISSIE

van 31 mei 1990

tot afwijking voor het eerste en het tweede kwartaal van 1990 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van de afgifte van invoercertificaten in het kader van bepaalde bijzondere regelingen in de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3834/89

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 571/89 (2),

Overwegende dat ten aanzien van bepaalde bijzondere invoerregelingen voor produkten van de sector rundvlees als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 970/90 (4), eerst in mei 1990 een besluit is genomen voor het jaar 1990; dat het bijgevolg noodzakelijk is om af te wijken van Verordening (EEG) nr. 2377/80 met betrekking tot de termijnen voor het indienen van de aanvragen en de afgifte van certificaten in het kader van deze bijzondere regelingen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 geldt voor het eerste en het tweede kwartaal van 1990 ten aanzien van de regelingen bedoeld in de artikelen 10 en 11 van die verordening het volgende:

a) de aanvragen mogen slechts worden ingediend van 1 tot en met 8 juni 1990;

b) de mededelingen bedoeld in artikel 15, lid 4, onder b), van die verordening worden gedaan op 13 juni 1990;

c) de afgifte van de certificaten bedoeld in artikel 15, lid 5, onder a), van die verordening heeft plaats vanaf 18 juni 1990.

Artikel 2

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3834/89 van de Commissie (5) wordt gelezen:

»Artikel 1

In afwijking van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2377/80 gelden de volgende bepalingen:

- er kunnen geen certificaataanvragen worden ingediend voor de speciale invoerregeling bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2377/80,

- de mededelingen bedoeld in lid 4, onder a), van artikel 15 worden niet gedaan.".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 mei 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

(3) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.

(4) PB nr. L 99 van 19. 4. 1990, blz. 8.

(5) PB nr. L 372 van 21. 12. 1989, blz. 26.