Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1597/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 betreffende de toe te passen procedure voor bepaalde landbouwprodukten, waarvoor een referentiehoeveelheid is vastgesteld, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACP) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1990/1991)

VERORDENING (EEG) Nr. 1597/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 betreffende de toe te passen procedure voor bepaalde landbouwprodukten, waarvoor een referentiehoeveelheid is vastgesteld, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACP) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1990/1991)

VERORDENING (EEG) Nr. 1597/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 betreffende de toe te passen procedure voor bepaalde landbouwprodukten, waarvoor een referentiehoeveelheid is vastgesteld, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACP) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1990/1991)

Publicatieblad Nr. L 151 van 15/06/1990 blz. 0026 - 0027


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1597/90 VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1990

betreffende de toe te passen procedure voor bepaalde landbouwprodukten, waarvoor een referentiehoeveelheid is vastgesteld, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACP) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1990/1991)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1), inzonderheid op de artikelen 16 en 27,

Overwegende dat artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 715/90 voorziet dat voor bepaalde landbouwprodukten die onder de desbetreffende verordening vallen en van oorsprong zijn uit deze landen, de van kracht zijnde douanerechten in het kader van referentiehoeveelheden binnen een vastgesteld tijdschema geleidelijk worden verlaagd;

Overwegende dat, wanneer voor produkten waarvoor referentiehoeveelheden zijn vastgesteld, krachtens de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 486/85 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3530/89 (3), bij invoer in de Gemeenschap van de Tien lagere douanerechten gelden dan voor Spanje, voor Portugal of voor die twee Lid-Staten, met de afbraak wordt begonnen zodra de op die produkten uit Spanje en uit Portugal toegepaste rechten een niveau bereiken dat lager ligt dan de rechten welke op de betrokken produkten worden toegepast; dat om deze reden in de bijlage alleen de produkten zijn opgenomen waarvoor in de loop van 1990 de tariefafbraak wordt begonnen of wordt voortgezet;

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 1820/87 van de Raad van 25 juni 1987 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/87 van de ACS-EEG-Raad van Ministers inzake vervroegde toepassing van het Protocol bij de derde ACS-EEG-Overeenkomst in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen (4) in Portugal de toepassing van de preferentiële regeling in de sector groenten en fruit vallende onder Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1193/90 (6), wordt uitgesteld tot 31 december 1990; dat daarom de bovengenoemde tariefconcessie in Portugal niet toepasselijk is tot deze datum;

Overwegende dat, om aan de bevoegde diensten van de Commissie toe te laten de jaarlijkse balans van de handelsstromen op te stellen voor elk van de produkten en eventueel de bij artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 715/90 voorziene procedure toe te passen, die produkten aan een systeem van statistisch toezicht zijn onderworpen;

Overwegende dat de invoer van de betrokken produkten op het niveau van de Gemeenschap op de referentiehoeveelheden wordt afgeboekt naar gelang die produkten bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven; dat het dus passend is de referentiehoeveelheden te openen voor de in de bijlage bedoelde produkten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De invoer in de Gemeenschap van bepaalde produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee is onderworpen aan referentiehoeveelheden en statistisch toezicht.

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde produkten, hun GN-codes, de geldigheidsduur alsmede de niveaus van de referentiehoeveelheden zijn in de bijlage vermeld.

2. Tot en met 31 december 1990 zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing in de Gemeenschap met uitzondering van Portugal.

3. De afboekingen op de referentiehoeveelheden geschieden naarmate de produkten bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer. Wanneer het certificaat inzake goederenverkeer a posteriori wordt overgelegd, vindt de afboeking op de overeenkomstige referentiehoeveelheid plaats op de datum van aanvaarding van de aangifte ten invoer in het vrije verkeer.

De mate waarin van de referentiehoeveelheden gebruik is gemaakt wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de eerste alinea bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt en medegedeeld aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.

(2) PB nr. L 61 van 1. 3. 1985, blz. 2.

(3) PB nr. L 347 van 28. 11. 1989, blz. 3.

(4) PB nr. L 172 van 30. 6. 1987, blz. 1.

(5) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(6) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 43.

BIJLAGE

(in ton)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Volgnummer // GN-code // Taric-code // Omschrijving // Periode // Referentie- hoeveelheid // // // // // // // 12.0030 // ex 0704 90 90 // 0704 90 90 *92 // Chinese kool, vers of gekoeld // 1. 11 - 31. 12. 1990 // 1 000 // // // // // // // 12.0080 // ex 0809 10 00 // 0809 10 00 *10 0809 10 00 *20 0809 10 00 *30 0809 10 10 *40 0809 10 00 *80 // Abrikozen, vers // 1. 9. 1990 - 30. 4. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0090 // ex 0809 20 90 // 0809 20 90 *21 0809 20 90 *25 0809 20 90 *29 0809 20 90 *31 0809 20 90 *33 0809 20 90 *39 0809 20 90 *41 0809 20 90 *45 0809 20 90 *49 // Kersen, vers // 1. 11. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0100 // ex 0809 30 00 // 0809 30 00 *11 0809 30 00 *12 0809 30 00 *13 0809 30 00 *91 0809 30 00 *92 0809 30 00 *93 // Perziken (nectarines daaronder begrepen), vers // 1. 12. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // // // 12.0110 // ex 0809 40 19 // 0809 40 19 *30 0809 40 19 *40 0809 40 19 *51 // Pruimen, vers // 15. 12. 1990 - 31. 3. 1991 // 2 000 // // // // // //