Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1627/90 VAN DE COMMISSIE van 15 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 906/90 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

VERORDENING (EEG) Nr. 1627/90 VAN DE COMMISSIE van 15 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 906/90 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

VERORDENING (EEG) Nr. 1627/90 VAN DE COMMISSIE van 15 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 906/90 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

Publicatieblad Nr. L 152 van 16/06/1990 blz. 0058 - 0058


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1627/90 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1990

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 906/90 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in België

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, wegens het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde produktiegebieden in België, voor deze Lid-Staat buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 906/90 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1626/90 (4);

Overwegende dat de buitengewone maatregelen van kracht zijn sinds 12 april 1990; dat, op basis van het gemiddelde aantal dieren waarvoor in de periode van 12 april 1990 tot en met 8 juni 1990 aanvragen zijn ingediend, het aantal dieren waarvoor de maatregelen gelden, kan worden vastgesteld op maximaal 46 000 per week voor zware varkens en maximaal 15 000 per week voor zware biggen; dat, gezien de omvang van de epizooetie, en met name de duur ervan, en, bijgevolg, de inspanning die moet worden geleverd om de markt te ondersteunen, de aan die inspanning verbonden lasten moeten worden gedeeld door de Gemeenschap en de betrokken Lid-Staat; dat daartoe moet worden bepaald dat de Gemeenschap de helft van de aangeboden dieren, doch maximaal 23 000 zware varkens en 7 500 zware biggen aankoopt; dat het Koninkrijk België ter compensatie moet worden gemachtigd minstens dezelfde aantallen aan te kopen tegen dezelfde prijzen en op dezelfde voorwaarden als voor de aankopen voor rekening van de Gemeenschap;

Overwegende dat, in verband met een zekere vertraging bij de uitvoering van de maatregelen ter ondersteuning van de markt, dient te worden bepaald dat de Gemeenschap alle dieren voor haar rekening neemt waarvoor aanvragen zijn ingediend tot en met 8 juni 1990;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 906/90 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 1

1. Met ingang van 18 juni 1990 aanvaardt het Belgische interventiebureau elke week voor aankoop voor rekening van de Gemeenschap de helft van de aantallen dieren waarvoor in de loop van een week aanvragen zijn ingediend, tot maximaal 23 000 levende varkens met een gewicht van meer dan 110 kg gemiddeld per partij en maximaal 7 500 biggen met een gewicht van meer dan 25 kg gemiddeld per partij.

De Gemeenschap neemt evenwel alle aankopen waarvoor aanvragen tot en met 8 juni 1990 zijn ingediend voor haar rekening voor maximaal 109 000 zware biggen en maximaal 330 000 zware varkens.

2. Het Koninkrijk België wordt gemachtigd om voor eigen rekening, tegen de in artikel 4 van deze verordening vastgestelde prijzen en op de in het vorige lid vastgestelde voorwaarden, ten minste dezelfde aantallen dieren aan te kopen als het overeenkomstig het vorige lid voor rekening van de Gemeenschap aankoopt.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 18 juni 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 129 van 11. 5. 1989, blz. 12.

(3) PB nr. L 93 van 10. 4. 1990, blz. 27.

(4) Zie bladzijde 57 van dit Publikatieblad.