Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2127/90 VAN DE RAAD van 23 juli 1990 houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EEG) Nr. 2127/90 VAN DE RAAD van 23 juli 1990 houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EEG) Nr. 2127/90 VAN DE RAAD van 23 juli 1990 houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 195 van 26/07/1990 blz. 0002 - 0002


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2127/90 VAN DE RAAD

van 23 juli 1990

houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 11,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 763/90 (2) een voorlopig anti-dumpingrecht heeft ingesteld op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China;

Overwegende dat het onderzoek van de feiten nog niet is afgesloten en dat de Commissie de betrokken Chinese exporteurs in kennis heeft gesteld van haar voornemen een verlenging van de geldigheid van het voorlopige recht voor een aanvullende tijdsduur van ten hoogste twee maanden voor te stellen;

Overwegende dat de exporteurs geen bezwaar hebben gemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 763/90, wordt voor een tijdsduur van ten hoogste twee maanden verlengd.

Onverminderd artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 en enig ander besluit van de Raad, is het van toepassing tot de inwerkingtreding van een besluit van de Raad houdende goedkeuring van definitieve maatregelen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. CARLI

(1) PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 83 van 30. 3. 1990, blz. 36.