Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2206/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2036/82 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

VERORDENING (EEG) Nr. 2206/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2036/82 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

VERORDENING (EEG) Nr. 2206/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2036/82 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

Publicatieblad Nr. L 201 van 31/07/1990 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0080
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0080


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2206/90 VAN DE RAAD

van 24 juli 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool-, raap- en zonnebloemzaad, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2036/82 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2902/89 (2), inzonderheid op artikel 36,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1431/82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1104/88 (4), inzonderheid op artikel 3, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1569/72 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2216/88 (6), en bij Verordening (EEG) nr. 2036/82 (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1190/90 (8), is bepaald dat de monetaire differentiële bedragen worden berekend op basis van marktkoersen die aan de spilkoers van de valuta's van sommige Lid-Staten zijn gerelateerd;

Overwegende dat, om de bepalingen inzake de berekening van de monetaire differentiële bedragen te verduidelijken enerzijds, en om met het toenemend belang van de ecu rekening te houden anderzijds, voor de bepaling van de marktkoersen voor de valuta's waarvoor de fluctuatiemarge van 2,25 % in het kader van het Europese Monetaire Stelsel niet in acht wordt genomen, rechtstreeks van de ecu dient te worden uitgegaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1569/72 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 2, lid 1, eerste alinea, wordt punt b) vervangen door:

»b) wat de andere dan de onder a) bedoelde Lid-Staten betreft, van het percentage dat overeenkomt met het verschil tussen

- de landbouwomrekeningskoers en

- het gemiddelde van de koersen van de ecu die in de loop van een vast te stellen periode in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, zijn gepubliceerd.";

2. in artikel 2, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

»Op de in de eerste alinea, onder a), tweede streepje, en onder b), tweede streepje, bedoelde koersen wordt evenwel de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1677/85 (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 52/90 (**), bedoelde correctiefactor toegepast.

(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.

(**) PB nr. L 8 van 11. 1. 1990, blz. 22.".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2036/82 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 12 bis, lid 2, onder a), tweede streepje, worden de woorden »in artikel 6, lid 3, bedoelde coëfficiënt" vervangen door »in artikel 6, lid 1, bedoelde correctiefactor";

2. in artikel 12 bis, lid 2, wordt punt b) vervangen door:

»b) wat de andere dan de onder a) bedoelde Lid-Staten betreft, van het percentage dat overeenkomt met het verschil tussen

- de landbouwomrekeningskoers en

- het gemiddelde van de koersen van de ecu die in de loop van een vast te stellen periode in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, zijn gepubliceerd en waarop de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1677/85 bedoelde correctiefactor is toegepast.".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. MANNINO

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 280 van 29. 9. 1989, blz. 2.

(3) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 28.

(4) PB nr. L 110 van 29. 4. 1988, blz. 16.

(5) PB nr. L 167 van 25. 7. 1972, blz. 9.

(6) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 10.

(7) PB nr. L 219 van 28. 7. 1982, blz. 1.

(8) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 39.