Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2541/90 VAN DE COMMISSIE van 31 augustus 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op shorts en andere korte broeken en lange broeken, van de categorie van produkten nr. 6 (volgnummer 40.0060), en op kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van de categorie van produkten nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

VERORDENING (EEG) Nr. 2541/90 VAN DE COMMISSIE van 31 augustus 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op shorts en andere korte broeken en lange broeken, van de categorie van produkten nr. 6 (volgnummer 40.0060), en op kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van de categorie van produkten nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

VERORDENING (EEG) Nr. 2541/90 VAN DE COMMISSIE van 31 augustus 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op shorts en andere korte broeken en lange broeken, van de categorie van produkten nr. 6 (volgnummer 40.0060), en op kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van de categorie van produkten nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 237 van 01/09/1990 blz. 0092 - 0093


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2541/90 VAN DE COMMISSIE

van 31 augustus 1990

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op shorts en andere korte broeken en lange broeken, van de categorie van produkten nr. 6 (volgnummer 40.0060), en op kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van de categorie van produkten nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad van 18 december 1989 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1990 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), en met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3897/89, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie van produkten welke in haar bijlagen I en II het onderwerp vormen van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van genoemde bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor shorts en andere korte broeken en lange broeken, van de categorie van produkten nr. 6 (volgnummer 40.0060), en voor kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van de categorie van produkten nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit Pakistan het plafond respectievelijk 1 667 000 en 94 000 stuks bedraagt; dat op 1 augustus 1990 de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 4 september 1990 wordt de heffing van invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3897/89, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Pakistan:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Categorie (eenheid) // GN-code // Omschrijving // // // // // // // // // 40.0060 // 6 (1 000 stuks) // 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 // Shorts en andere korte broeken (andere dan zwembroeken), lange broeken, geweven, voor heren en jongens, lange broeken, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes // // // // 45.

// // // // // Volgnummer // Categorie (eenheid) // GN-code // Omschrijving // // // // // // 40.0160 // 16 (1 000 stuks) // 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 // Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, behalve skikleding // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 1990.

Voor de Commissie

Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie // // // 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35

// // // // // (1) PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz.