Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2568/90 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1780/89 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventiebureaus

VERORDENING (EEG) Nr. 2568/90 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1780/89 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventiebureaus

VERORDENING (EEG) Nr. 2568/90 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1780/89 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 243 van 06/09/1990 blz. 0011 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2568/90 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1780/89 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3877/88 van de Raad van 12 december 1988 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de afzet van alcohol die is verkregen bij distillatie als bedoeld in de artikelen 35, 36 en 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 en die in het bezit is van de interventiebureaus (1), en met name op de artikelen 2 en 3,

Overwegende dat, met het oog op een betere continuïteit in de voorziening van de betrokken landen, regelmatig gewone openbare inschrijvingen moeten worden gehouden voor uitvoer naar de landen van het Caribische gebied van wijnalcohol die uitsluitend in de sector motorbrandstoffen mag worden gebruikt; dat op grond van de opgedane ervaring kan worden gesteld dat die afzetmogelijkheid de markt niet dreigt te verstoren en dat het een belangrijke afzetmogelijkheid betreft;

Overwegende dat het dienstig is om de partijen die bij inschrijving worden verkocht om naar de landen van het Caribische gebied te worden uitgevoerd, aan te passen aan de capaciteit van de schepen die over het algemeen worden gebruikt en daardoor voor de betrokken handelaren de kosten voor de honoreringszekerheid te verminderen; dat de voor de afhaling van de toegewezen alcohol vastgestelde termijnen dienovereenkomstig moeten worden aangepast;

Overwegende dat bepaalde voorwaarden inzake de verkoop bij bijzondere inschrijving van wijnalcohol bestemd voor gebruik in de sector motorbrandstoffen binnen de Gemeenschap moeten worden gewijzigd om de voorziening van de kopers in zekere mate te garanderen en rekening te houden met de kosten van de in de verwerkingsbedrijven voor dat gebruik uit te voeren investeringen; dat dit niet in de weg mag staan aan het vervoer van de aangeboden alcohol;

Overwegende dat moet worden bepaald dat een bijzondere inschrijving op verscheidene partijen alcohol betrekking kan hebben wanneer grote hoeveelheden voor afzet via dat type inschrijving zijn bestemd; dat het dienstig is deze bepaling vast te stellen omdat de alcohol uit de betrokken opslagtanks niet meer mag worden vervoerd vóór de afgifte van de afhaalbon;

Overwegende dat het dienstig is om, rekening houdend met de mogelijkheden inzake toezicht en controle op het gebruik in de Gemeenschap, te bepalen dat bij verkoop bij bijzondere inschrijving, om te garanderen dat de alcohol voor de opgegeven doeleinden wordt gebruikt, een lagere honoreringszekerheid dan bij de andere typen inschrijving wordt gesteld; dat deze honoreringszekerheid zelfs kan worden vervangen door de controle, tot het eindgebruik van de alcohol, van een bureau voor internationale verificaties;

Overwegende dat, om de kosten voor de opslag van bepaalde soorten alcohol te verminderen, de koper moet worden verplicht om een afhaalzekerheid te stellen voor elke partij waarvoor een bijzondere inschrijving is gehouden, ten einde te waarborgen dat de alcohol binnen de voorgeschreven termijnen wordt afgehaald; dat het tijdschema voor de afhaling van de toegewezen alcohol dienovereenkomstig moet worden herzien;

Overwegende dat de alcohol bestemd voor bepaalde bij een gewone of bijzondere inschrijving voorgeschreven doeleinden, vooraf moet worden gerectificeerd of gedehydreerd; dat daarbij alcohol van slechte smaak wordt geproduceerd, die niet geschikt is om voor de oorspronkelijk bij de inschrijving vastgestelde doeleinden te worden gebruikt; dat derhalve de voorwaarden voor de vrijgave van de honoreringszekerheid moeten worden aangepast;

Overwegende dat in geval van een bijzondere inschrijving voor alcohol die in de sector motorbrandstoffen moet worden gebruikt, en waarbij het nodig is de afhaling en de verwerking van de alcohol over verscheidene jaren te spreiden, moet worden bepaald dat de voor de eerste partij overeengekomen prijs aan de hand van een coëfficiënt wordt aangepast om de prijsontwikkeling van de andere in die sector gebruikte grondstoffen te volgen, met dien verstande dat er binnen een bepaalde franchise geen prijsaanpassing is;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1780/89 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 141/90 (3), dan ook moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1780/89 wordt als volgt gewijzigd

1. Het volgende artikel 11 bis wordt ingevoegd:

»Artikel 11 bis

Per kwartaal kunnen, telkens voor hoeveelheden van ten minste 50 000 hectoliter, doch in het totaal voor

ten hoogste 600 000 hectoliter uitgedrukt in hectoliter alcohol 100 % vol, gewone openbare inschrijvingen worden gehouden voor uitvoer naar bepaalde derde landen van wijnalcohol die uitsluitend mag worden gebruikt in de sector motorbrandstoffen.".

2. In artikel 17, lid 2, wordt de eerste alinea aangevuld met de volgende zin:

»Die termijn mag evenwel niet korter zijn dan twee maanden.".

3. Artikel 18, lid 2, wordt gelezen:

»2. Ieder bericht van bijzondere openbare inschrijving heeft betrekking op verscheidene partijen die in een vastgestelde volgorde moeten worden afgehaald. De inschrijving betreft de prijs van de eerste partij; de prijs van de overige partijen wordt bepaald overeenkomstig artikel 27.".

4. In artikel 19 worden de woorden »600 000 hectoliter" vervangen door »300 000 hectoliter".

5. In artikel 20, tweede alinea, wordt:

a) het derde streepje gelezen:

»- het bedrag van de inschrijvingszekerheid als bedoeld in artikel 22, lid 2, en van de afhaalzekerheid en de honoreringszekerheid als bedoeld in artikel 24, lid 2, tweede streepje, en in artikel 26, lid 2,";

b) het vijfde streepje gelezen:

»- de afhalingstermijnen bedoeld in artikel 25, lid 2, en in artikel 26, leden 3 en 4,".

6. In artikel 24, lid 2, wordt het tweede streepje gelezen:

»- legt hij daarbij tegelijk het bewijs over dat hij bij ieder betrokken interventiebureau:

- de honoreringszekerheid heeft gesteld die moet waarborgen dat de toegewezen alcohol voor de in het bericht van openbare inschrijving aangegeven doeleinden wordt gebruikt, tenzij de Commissie, volgende de procedure van artikel 83 van Verordening (EEG) nr. 822/87, heeft besloten die zekerheid te vervangen door de verplichting voor de koper om zich, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37, tot het eindgebruik van de alcohol door een bureau voor internationale verificaties te laten controleren; indien in dat geval het verificatiebureau door de schuld van de koper niet de nodige controle kan uitvoeren, schorsen de betrokken interventiebureaus de afgifte van de in artikel 28 bedoelde afhaalbonnen;

- de afhaalzekerheid heeft gesteld die moet waarborgen dat de alcohol van de eerste partij binnen de in artikel 25 vastgestelde termijnen wordt afgehaald.".

7. In artikel 25, lid 2, eerste alinea, worden de woorden »75 000 hectoliter" vervangen door »54 000 hectoliter".

8. Artikel 26 wordt gelezen:

»Artikel 26

1. Met de afhaling van de alcohol van de tweede partij mag pas worden begonnen nadat de volledige hoeveelheid alcohol van de eerste partij uit de opslagtanks van elk betrokken interventiebureau is afgehaald.

Daarom

- informeert ieder betrokken interventiebureau de Commissie onverwijld wanneer het gedeelte van de eerste partij waarmee het te maken heeft, volledig uit zijn opslagtanks is afgehaald;

- zendt de Commissie, wanneer zij alle bij het eerste streepje bedoelde inlichtingen heeft ontvangen, de betrokken interventiebureaus en de koper onverwijld een kennisgeving dat op een daarin gepreciseerde datum met de afhaling van de tweede partij mag worden begonnen, voor zover de in lid 2 bedoelde zekerheid is gesteld.

2. Voordat de koper de tweede partij afhaalt, dient hij het bewijs over te leggen dat hij bij het betrokken interventiebureau de afhaalzekerheid heeft gesteld die moet waarborgen dat de alcohol van de tweede partij binnen de in lid 3 vastgestelde termijnen wordt afgehaald.

3. De alcohol van de tweede partij moet volledig uit de opslagtanks van de betrokken interventiebureaus worden afgehaald binnen een maximumtermijn die wordt vastgesteld volgens de hoeveelheid alcohol waaruit die partij bestaat en uitgaande van een termijn van één maand per 54 000 hectoliter alcohol 100 % vol.

Deze termijn geldt vanaf de eerste dag van de maand na de datum die is vermeld op de in lid 1, tweede alinea, tweede streepje, bedoelde kennisgeving. 4. Als een bijzondere openbare inschrijving betrekking heeft op meer dan twee partijen, zijn de in de leden 1, 2 en 3 vastgestelde bepalingen van overeenkomstige toepassing op de afhaling en op het stellen van de afhaalzekerheid voor de partijen die op de eerste twee partijen volgen.".

9. Artikel 27 wordt gelezen:

»Artikel 27

De prijs per hectoliter alcohol 100 % vol van alle andere partijen dan de eerste partij wordt berekend door op de voor de eerste partij overeengekomen prijs een coëfficiënt toe te passen en rekening te houden met een franchise waarbinnen de toepassing van die coëfficiënt niet tot een aanpassing van de voor de eerste partij overeengekomen prijs leidt.

De coëfficiënt en de franchise worden vastgesteld in het bericht van openbare inschrijving.".

10. In artikel 28 wordt:

a) de laatste alinea van lid 1 gelezen:

»Een afhaalbon wordt afgegeven voor een hoeveelheid van ten minste 5 000 hectoliter, behalve voor de laatste afhaling van elke partij in elke Lid-Staat.";

b) lid 4 gelezen:

»4. De alcohol van alle partijen moet gebruikt zijn binnen één jaar na de datum van de laatste afhaling van de laatste partij.".

11. Aan artikel 29 wordt het volgende lid toegevoegd:

»5. Wanneer een bijzondere openbare inschrijving op verscheidene partijen betrekking heeft, wordt bepaald dat in het bericht van inschrijving alleen de eerste partij of de eerste twee partijen, tot 1 miljoen hectoliter alcohol 100 % vol, overeenkomstig lid 4 worden beschreven.

De in lid 4 bedoelde beschrijving van de volgende partij of partijen wordt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt niet later dan drie maanden vóór de uiterste datum waarop de laatste beschreven partij volledig uit de opslagtanks van de interventiebureaus moet zijn afgehaald.".

12. In artikel 30 wordt:

a) lid 1, onder a), gelezen:

»a) het referentienummer van het bericht van openbare inschrijving;";

b) lid 1, onder c), gelezen:

»c) wanneer het een deelinschrijving betreft, de omschrijving van de opslagtank of opslagtanks waarvoor de offerte wordt ingediend en waarvan de referenties in het bericht van openbare inschrijving zijn vermeld;";

c) lid 2, onder b), gelezen:

»b) zij betrekking heeft op de hele partij, behalve wanneer het een bijzondere openbare inschrijving betreft waarvoor de offerte op alle partijen betrekking moet hebben.".

13. Artikel 33 wordt gelezen:

»Artikel 33

Voor de toepassing van deze verordening geldt het volgende:

1. a) De handhaving van de offerte na het sluiten van de termijn voor het indienen van de offertes, en eventueel het stellen van de honoreringszekerheid, en, voor een bijzondere openbare inschrijving, het stellen van de afhaalzekerheid voor de eerste partij zijn primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in verband met de inschrijvingszekerheid.

b) - Wat openbare inschrijvingen als bedoeld in de titels I en II betreft, zijn het effectieve gebruik van de afgehaalde alcohol voor de bij de betrokken openbare inschrijving vermelde doeleinden en de afhaling van de totale hoeveelheid alcohol uit de opslagtanks van elk betrokken interventiebureau binnen de vastgestelde termijn primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in verband met de honoreringszekerheid.

- Wat openbare inschrijvingen als bedoeld in titel III betreft,

- is het effectieve gebruik van de afgehaalde alcohol voor de bij de betrokken openbare inschrijving vermelde doeleinden een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in verband met de honoreringszekerheid,

- is de afhaling van de totale hoeveelheid alcohol van de betrokken partij uit de opslagtanks van elk betrokken interventiebureau binnen de vastgestelde termijn een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in verband met de afhaalzekerheid.

2. Een afgehaalde hoeveelheid alcohol wordt geacht volledig voor de voorgeschreven doeleinden te zijn gebruikt als in gevallen waarin voor dit gebruik

a) eerst rectificatie nodig is,

- ten minste 90 % van de totale hoeveelheid alcohol die is afgehaald in het kader van een deelinschrijving, voor de betrokken doeleinden is gebruikt,

- ten minste 95 % van de totale hoeveelheid ruwe alcohol die is afgehaald op grond van een gewone openbare inschrijving, is gebruikt voor de betrokken doeleinden en de koper het bewijs levert dat de betrokken alcohol op het grondgebied van de Gemeenschap is gebruikt; de koper deelt in dat geval de Commissie de bestemming en het eindgebruik van de bijprodukten mee; b) eerst dehydrering nodig is, ten minste 99 % van de afgehaalde totale hoeveelheid alcohol voor de betrokken doeleinden is gebruikt.

3. a) De inschrijvingszekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven wanneer de offerte niet is aanvaard of wanneer de koper de in lid 1, onder a), vastgestelde voorwaarden is nagekomen.

b) De honoreringszekerheid wordt door elk van de interventiebureaus die alcohol hebben geleverd, onmiddellijk vrijgegeven wanneer de koper voor de bij dat bureau afgehaalde hoeveelheid de daartoe in titel V van Verordening (EEG) nr. 2220/85 vereiste bewijzen overlegt.

c) De afhaalzekerheid wordt door elk van de interventiebureaus die alcohol hebben geleverd, onmiddellijk vrijgegeven op de datum die is vermeld in de in artikel 26, lid 1, tweede alinea, tweede streepje, en lid 4, bedoelde kennisgeving.".

14. In artikel 34 wordt:

a) het derde streepje gelezen:

»- de in de artikelen 8, lid 2, tweede streepje, 16, lid 2, tweede streepje, en 24, lid 2, tweede streepje, bedoelde honoreringszekerheden, uitgedrukt in ecu per hectoliter alcohol 100 % vol,";

b) het volgende, vierde streepje ingevoegd:

»- de in de artikelen 24, lid 2, tweede streepje, en 26, lid 2, bedoelde afhaalzekerheden, uitgedrukt in ecu per hectoliter alcohol 100 % vol,".

15. In artikel 35, lid 2, eerste alinea, wordt de aanhef vóór de streepjes gelezen:

»2. Om de berichten van gewone of bijzondere openbare inschrijving en de in artikel 29, lid 5, tweede alinea, bedoelde beschrijving van de partijen te kunnen opstellen, zendt de Commissie de betrokken Lid-Staten een verzoek om inlichtingen waarbij zij voor elke Lid-Staat vermeldt:".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 september 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 346 van 15. 12. 1988, blz. 7.

(2) PB nr. L 178 van 24. 6. 1989, blz. 1.

(3) PB nr. L 16 van 20. 1. 1990, blz. 23.