Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2667/90 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op pullovers en dergelijke van brei- of haakwerk, van de categorie van produkten nr. 5 (volgnummer 40.0050) en artikelen van de categorie van produkten nr. 98 (volgnummer 40.0980), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

VERORDENING (EEG) Nr. 2667/90 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op pullovers en dergelijke van brei- of haakwerk, van de categorie van produkten nr. 5 (volgnummer 40.0050) en artikelen van de categorie van produkten nr. 98 (volgnummer 40.0980), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

VERORDENING (EEG) Nr. 2667/90 VAN DE COMMISSIE van 17 september 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op pullovers en dergelijke van brei- of haakwerk, van de categorie van produkten nr. 5 (volgnummer 40.0050) en artikelen van de categorie van produkten nr. 98 (volgnummer 40.0980), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 254 van 18/09/1990 blz. 0053 - 0054


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2667/90 VAN DE COMMISSIE

van 17 september 1990

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op pullovers en dergelijke van brei- of haakwerk, van de categorie van produkten nr. 5 (volgnummer 40.0050) en artikelen van de categorie van produkten nr. 98 (volgnummer 40.0980), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad van 18 december 1989 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1990 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3897/89 het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie van produkten welke in de bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfe bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor pullovers en dergelijke van brei- of haakwerk van de categorie van produkten nr. 5 (volgnummer 40.0050) en artikelen van de categorie van produkten nr. 98 (volgnummer 40.0980) van oorsprong uit India, het plafond respectievelijk 1 437 000 stuks en 13 ton bedraagt; dat op 30 augustus 1990 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit India, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 21 september 1990 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3897/89, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit India:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Categorie (eenheid) // GN-code // Omschrijving // // // // // // // // // 40.0050 // 5 (1 000 stuks) // 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Truien, jumpers, pullovers (met of zonder mouwen), twinsets, vesten en jasjes (andere dan verkregen door het aaneennaaien van in vorm gesneden stukken); anoraks, windjakken, blousons en dergelijke, van brei- of haakwerk // 40.0980 // 98 (ton) // 5609 00 00 5905 00 10 // Artikelen, vervaardigd van garen, van bindgaren, van touw of van kabel, met uitzondering van weefsels, artikelen van weefsels en artikelen van categorie 97 // // //

(1) PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 45.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 september 1990.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie //