Home

Verordening (EEG) nr. 2780/90 van de Raad van 24 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Verordening (EEG) nr. 2780/90 van de Raad van 24 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Verordening (EEG) nr. 2780/90 van de Raad van 24 september 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Publicatieblad Nr. L 265 van 28/09/1990 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0225
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0225


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2780/90 VAN DE RAAD

van 24 september 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat krachtens artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/89 (4), geen steun aan telers van experimentele stammen kan worden verleend;

Overwegende dat voor de hopsector het voortdurend ontwikkelen van nieuwe stammen van wezenlijk belang is; dat het areaal waarover de onderzoekinstellingen voor proefnemingen met nieuwe stammen beschikken, beperkt is, vooral wanneer deze stammen zich in een vergevorderd ontwikkelingsstadium bevinden en resultaten op grotere schaal wenselijk zijn;

Overwegende dat het gebruik van grond van hoptelers om experimentele stammen in hun laatste ontwikkelingsstadia te onderzoeken, proefnemingen op grotere schaal mogelijk zou maken; dat dit niet slechts voor de onderzoekinstellingen waardevolle gegevens zou opleveren maar tevens reeds een aanwijzing zou geven over hoe de markt op experimentele stammen zal reageren;

Overwegende dat de telers die bereid zijn om op die manier met onderzoekinstellingen samen te werken, geen nadeel mogen lijden van het feit dat het betrokken areaal niet voor produktiesteun in aanmerking komt;

Overwegende dat een begrenzing nodig is van zowel het tijdsbestek waarin als de totale oppervlakte per Lid-Staat waarvoor aan hoptelers steun voor met experimentele stammen bebouwde arealen wordt verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In Verordening (EEG) nr. 1696/71 wordt het volgende artikel ingevoegd:

»Artikel 12 bis

Onverminderd artikel 12, lid 3, kan gedurende een periode van ten hoogste vijf jaar ook steun worden toegekend voor experimentele stammen die in een vergevorderd ontwikkelingsstadium zijn, voor zover de hopteler deze stammen onder toezicht van een onderzoekinstelling verbouwt.

Het bedrag van de steun wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 12, lid 7, en mag in geen geval groter zijn dan het voor groep 3 »andere" vastgestelde bedrag.

De steun wordt verleend voor een oppervlakte die niet groter dan 1 % van het totale hopareaal van een Lid-Staat mag zijn. Indien 1 % van het totale hopareaal van een Lid-Staat minder is dan 10 hectare, wordt de steun verleend voor ten hoogste 10 hectare per Lid-Staat.

De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 20.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 september 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. SACCOMANDI

(1) Advies uitgebracht op 14 september 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) PB nr. C 225 van 10. 9. 1990, blz. 35.

(3) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 1.

(4) PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 1.