Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2870/90 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1990 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1105/68 en (EEG) nr. 1634/85 ten aanzien van het bedrag van de steun voor ondermelk en magere-melkpoeder voor vervoedering

VERORDENING (EEG) Nr. 2870/90 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1990 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1105/68 en (EEG) nr. 1634/85 ten aanzien van het bedrag van de steun voor ondermelk en magere-melkpoeder voor vervoedering

VERORDENING (EEG) Nr. 2870/90 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1990 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1105/68 en (EEG) nr. 1634/85 ten aanzien van het bedrag van de steun voor ondermelk en magere-melkpoeder voor vervoedering

Publicatieblad Nr. L 275 van 05/10/1990 blz. 0019 - 0019


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2870/90 VAN DE COMMISSIE

van 3 oktober 1990

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1105/68 en (EEG) nr. 1634/85 ten aanzien van het bedrag van de steun voor ondermelk en magere-melkpoeder voor vervoedering

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3879/89 (2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat in artikel 2 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 986/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1115/89 (4), de elementen zijn bepaald waarmede rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de bedoelde steun;

Overwegende dat het als gevolg van de recente ontwikkeling op de markt voor ondermelk en magere-melkpoeder en de aankopen ter publieke interventie die eruit voortvloeit, noodzakelijk is de steunbedragen te verhogen; dat derhalve artikel 1 bis, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1105/68 van de Commissie van 27 juli 1968 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de toekenning van steun voor ondermelk voor voederdoeleinden (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1552/90 (6), en artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1634/85 van de Commissie van 17 juni 1985 tot vaststelling van de toe te kennen steun voor magere melk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1552/90, moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 bis, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1105/68 wordt »48,62 ecu" vervangen door »56,82 ecu".

Artikel 2

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1634/85 wordt »4,86 ecu" vervangen door »5,68 ecu" en wordt »59,90 ecu" vervangen door »70 ecu".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 378 van 27. 12. 1989, blz. 1.

(3) PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 4.

(4) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 7.

(5) PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 24.

(6) PB nr. L 146 van 9. 6. 1990, blz. 14.

(7) PB nr. L 158 van 18. 6. 1985, blz. 7.