Home

Verordening (EEG) nr. 2975/90 van de commissie van 15 oktober 1990 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1150/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten, van oorsprong uit de staten van Afrika, het caribische gebied en de stille oceaan (acs-staten) of uit de landen en gebieden overzee (lgo)

Verordening (EEG) nr. 2975/90 van de commissie van 15 oktober 1990 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1150/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten, van oorsprong uit de staten van Afrika, het caribische gebied en de stille oceaan (acs-staten) of uit de landen en gebieden overzee (lgo)

Verordening (EEG) nr. 2975/90 van de commissie van 15 oktober 1990 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1150/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten, van oorsprong uit de staten van Afrika, het caribische gebied en de stille oceaan (acs-staten) of uit de landen en gebieden overzee (lgo)

Publicatieblad Nr. L 283 van 16/10/1990 blz. 0016 - 0016


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2975/90 VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1150/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector melk en zuivelprodukten, van oorsprong uit de Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1), inzonderheid op artikel 27, lid 1,

Overwegende dat bij de opstelling van Verordening (EEG) nr. 1150/90 van de Commissie (2) een aantal fouten of onvolkomenheden in de tekst geslopen zijn; dat het derhalve dienstig is deze fouten te verbeteren en de tekst van bepaalde artikelen van de betrokken verordening te verduidelijken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1150/90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, wordt het inleidend zinsdeel gelezen:

»De in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 715/90 bedoelde contingenten worden als volgt over het jaar gespreid:".

2. In artikel 3

- worden de punten b) en c) gelezen:

»b) de certificaataanvraag mag slechts betrekking hebben op de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 715/90 bedoelde contingenten. Zij mag betrekking hebben op verscheidene produkten van de GN-codes 0402 en 0406 die van oorsprong zijn uit één van de ACS-Staten of uit één van de LGO. In dat geval worden alle GN-codes in vak 16 en de daarmee overeenstemmende omschrijvingen in vak 15 vermeld;

c) zowel op de certificaataanvraag als op het certificaat moet in vak 8 het ACS-land of het LGO van oorsprong van het betrokken produkt zijn vermeld; het certificaat brengt de verplichting mee om uit het vermelde land in te voeren;";

- wordt de tweede alinea geschrapt.

3. In artikel 4, lid 2, worden de woorden »landen van herkomst" vervangen door de woorden »landen van oorsprong".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.

(2) PB nr. L 114 van 5. 5. 1990, blz. 21.