Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 2978/90 VAN DE COMMISSIE VAN 15 OKTOBER 1990 TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET STEUNBEDRAG VOOR KATOEN DAT VOOR 1 SEPTEMBER 1990 VAN TOEPASSING IS VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991

VERORDENING ( EEG ) NR. 2978/90 VAN DE COMMISSIE VAN 15 OKTOBER 1990 TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET STEUNBEDRAG VOOR KATOEN DAT VOOR 1 SEPTEMBER 1990 VAN TOEPASSING IS VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991

VERORDENING ( EEG ) NR. 2978/90 VAN DE COMMISSIE VAN 15 OKTOBER 1990 TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET STEUNBEDRAG VOOR KATOEN DAT VOOR 1 SEPTEMBER 1990 VAN TOEPASSING IS VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991

Publicatieblad Nr. L 283 van 16/10/1990 blz. 0021 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2978/90 VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 1990

tot definitieve vaststelling van het steunbedrag voor katoen dat vóór 1 september 1990 van toepassing is voor het verkoopseizoen 1990/1991

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op de leden 3 en 10 van Protocol nr. 4 betreffende katoen, gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name bij het daaraan gehechte Protocol nr. 14, alsmede bij Verordening (EEG) nr. 4006/87 van de Commissie (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 791/89 (3), en met name op artikel 5, lid 1,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat, aangezien de verordening tot vaststelling van de korting op het steunbedrag die eventueel voortvloeit uit de regeling inzake de voor het verkoopseizoen 1990/1991 gegarandeerde maximumhoeveelheden ontbrak, het steunbedrag voor de maanden mei tot en met augustus 1990 is berekend op basis van een voorlopige korting;

Overwegende dat de korting op het steunbedrag voor het verkoopseizoen 1990/1991 is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2511/90 van de Commissie (4);

Overwegende dat sommige van deze voorlopige steunbedragen zijn vastgesteld met inachtneming van de door de Commissie aan de Raad voorgestelde streefprijs voor het verkoopseizoen 1990/1991; dat het noodzakelijk was de betrokken bedragen onder voorbehoud van de besluiten van de Raad vast te stellen omdat de verordening tot vaststelling van de streefprijs voor het verkoopseizoen 1990/1991 ontbrak; dat de streefprijs voor katoen voor het verkoopseizoen 1990/1991 is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1355/90 van de Raad (5); dat deze prijs bij Verordening (EEG) nr. 2219/90 (6) verlaagd is als gevolg van de bij Verordening (EEG) nr. 784/90 van de Commissie (7) vastgestelde monetaire regeling;

Overwegende dat de voorlopige steunbedragen voor katoen dienovereenkomstig moeten worden bevestigd of vervangen en definitief dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen dat voorkomt in Verordening (EEG) nr. 1096/90 van de Commissie (8) wordt vervangen door het bedrag van 44,381 ecu, dat definitief wordt vastgesteld met ingang van de datum van inwerkingtreding van die verordening.

Artikel 2

De steunbedragen voor niet-geëgreneerde katoen die voorkomen in de Verordeningen (EEG) nr. 1479/90 (9), (EEG) nr. 1571/90 (10), (EEG) nr. 1666/90 (11), (EEG) nr. 1827/90 (12), (EEG) nr. 1917/90 (13), (EEG) nr. 2003/90 (14), (EEG) nr. 2053/90 (15), (EEG) nr. 2173/90 (16), (EEG) nr. 2243/90 (17), (EEG) nr. 2289/90 (18), (EEG) nr. 2400/90 (19), (EEG) nr. 2450/90 (20) en (EEG) nr. 2481/90 (21) van de Commissie tot vaststelling van het steunbedrag voor niet-geëgreneerde katoen, worden definitief vastgesteld met ingang van de datum van inwerkingtreding van elk van de betrokken verordeningen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 377 van 31. 12. 1987, blz. 49.

(2) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 2.

(3) PB nr. L 85 van 30. 3. 1989, blz. 7.

(4) PB nr. L 237 van 1. 2. 1990, blz. 9.

(5) PB nr. L 134 van 28. 5. 1990, blz. 20.

(6) PB nr. L 202 van 31. 7. 1990, blz. 26.

(7) PB nr. L 83 van 30. 3. 1990, blz. 102.

(8) PB nr. L 111 van 1. 5. 1990, blz. 27.

(9) PB nr. L 140 van 1. 6. 1990, blz. 75.

(10) PB nr. L 149 van 13. 6. 1990, blz. 5.

(11) PB nr. L 155 van 21. 6. 1990, blz. 27.

(12) PB nr. L 167 van 30. 6. 1990, blz. 81.

(13) PB nr. L 173 van 6. 7. 1990, blz. 28.

(14) PB nr. L 180 van 13. 7. 1990, blz. 14.

(15) PB nr. L 187 van 19. 7. 1990, blz. 45.

(16) PB nr. L 197 van 27. 7. 1990, blz. 58.

(17) PB nr. L 203 van 1. 8. 1990, blz. 44.

(18) PB nr. L 205 van 3. 8. 1990, blz. 28.

(19) PB nr. L 222 van 17. 8. 1990, blz. 42.

(20) PB nr. L 230 van 24. 8. 1990, blz. 10.

(21) PB nr. L 234 van 29. 8. 1990, blz. 19.