Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 3647/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN DE BASIS- EN AANKOOPPRIJZEN DIE VANAF 1 JANUARI 1991 TOT HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991 IN PORTUGAL VOOR BEPAALDE SOORTEN GROENTEN EN FRUIT GELDEN

VERORDENING ( EEG ) NR. 3647/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN DE BASIS- EN AANKOOPPRIJZEN DIE VANAF 1 JANUARI 1991 TOT HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991 IN PORTUGAL VOOR BEPAALDE SOORTEN GROENTEN EN FRUIT GELDEN

VERORDENING ( EEG ) NR. 3647/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN DE BASIS- EN AANKOOPPRIJZEN DIE VANAF 1 JANUARI 1991 TOT HET EINDE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991 IN PORTUGAL VOOR BEPAALDE SOORTEN GROENTEN EN FRUIT GELDEN

Publicatieblad Nr. L 362 van 27/12/1990 blz. 0013 - 0015


VERORDENING (EEG) Nr. 3647/90 VAN DE RAAD van 11 december 1990 tot vaststelling van de basis- en aankoopprijzen die vanaf 1 januari 1991 tot het einde van het verkoopseizoen 1990/1991 in Portugal voor bepaalde soorten groenten en fruit gelden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 234, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1193/90(2), en met name in artikel 16 daarvan, algemene bepalingen voor de vaststelling van de basis- en aankoopprijzen voor groenten en fruit zijn vastgesteld; dat die bepalingen vanaf de tweede etappe van de toetreding van toepassing zijn op Portugal, onder voorbehoud van de regels voor de aanpassing van de prijzen volgens artikel 285 van de Toetredingsakte; dat, op grond van genoemd artikel 285, lid 1, punt a), de van 1 januari 1991 tot het einde van het verkoopseizoen 1990/1991 in Portugal toe te passen prijzen moeten worden vastgesteld op het peil van de prijzen aan het einde van de eerste etappe,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De basis- en aankoopprijzen die in Portugal voor groenten en fruit gelden van 1 januari 1991 tot het einde van het verkoopseizoen 1990/1991, de periodes waarin deze prijzen van toepassing zijn en de standaardkwaliteiten waarop zij betrekking hebben, worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 december 1990.

Voor de RaadDe VoorzitterV. SACCOMANDI

(1)PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2)PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 43.

BIJLAGE

BASIS- EN AANKOOPPRIJZEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op "gedopte" bloemkool van kwaliteitsklasse I, aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op citroenen van kwaliteitsklasse I, grootte 53/62 mm, aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op:

peren van de variëteiten Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonia), Dr. Jules Guyot (Limonera), kwaliteitsklasse I, grootte 60 mm of meer,

peren van de variëteit Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), kwaliteitsklasse I, grootte 70 mm of meer,

aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op:

appelen van de variëteit Reine des reinettes en Verde Doncella, kwaliteitsklasse I, grootte 65 mm of meer,

appelen van de variëteiten Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise du Canada en Starking Delicious, kwaliteitsklasse I, grootte 70 mm of meer,

aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op mandarijnen van kwaliteitsklasse I, grootte 54/69 mm, aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op satsuma's Unshiu (Owari) van kwaliteitsklasse I, grootte 54/69 mm, aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op clementines (Citrus reticulata blanco) van kwaliteitsklasse I, grootte 43/60 mm, aangeboden in verpakking.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op sinaasappelen van de variëteiten Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello en Valencia late, kwaliteitsklasse I, grootte 67/80 mm, aangeboden in verpakking.

Opmerking De in deze bijlage vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verpakking waarin het produkt wordt aangeboden.