Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 3735/90 VAN DE RAAD VAN 14 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE OPENING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE CANARISCHE EILANDEN ( 1991 )

VERORDENING ( EEG ) NR. 3735/90 VAN DE RAAD VAN 14 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE OPENING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE CANARISCHE EILANDEN ( 1991 )

VERORDENING ( EEG ) NR. 3735/90 VAN DE RAAD VAN 14 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE OPENING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE CANARISCHE EILANDEN ( 1991 )

Publicatieblad Nr. L 363 van 27/12/1990 blz. 0039 - 0050


VERORDENING (EEG) Nr. 3735/90 VAN DE RAAD

van 14 december 1990

betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten van oorsprong uit de Canarische eilanden (1991)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 3 van het daaraan gehechte Protocol nr. 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 3 van Protocol nr. 2 en artikel 10 van Protocol nr. 3 gehecht aan de Toetredingsakte de in de bijlage vermelde visserijprodukten, van oorsprong uit de Canarische eilanden of Ceuta en Melilla, in het douanegebied van de Gemeenschap, met uitzondering van Spanje, kunnen worden ingevoerd tegen verlaagde rechten, in het kader van jaarlijkse communautaire tariefcontingenten; dat deze tariefpreferentie slechts van toepassing is op de produkten waarvoor gedurende 1982, 1983 en 1984 invoer heeft plaatsgevonden; dat voor deze produkten van oorsprong uit Ceuta en Melilla geen handel bestaat en dat derhalve voor produkten van oorsprong uit deze gebieden geen tariefcontingenten behoeven te worden geopend; dat voor de produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden de contingenten, berekend op de grondslag van voornoemd artikel 3, de volgende hoeveelheden bedragen:

- 604 ton voor bepaalde produkten van de GN-codes ex 0301, ex 0302, ex 0303 en ex 0304,

- 3 429 ton voor bepaalde produkten van de GN-codes ex 0306 en ex 0307,

- 539 ton voor de produkten van de GN-codes 1604 11 00 tot en met 1604 30 90,

- 227 ton voor de produkten van GN-code 2301 20 00;

dat er voor de andere produkten geen invoer bestaat;

Overwegende dat de produkten die worden ingevoerd in het kader van deze tariefcontingenten in aanmerking komen voor een geleidelijke verlaging van de douanerechten volgens hetzelfde ritme en onder dezelfde voorwaarden als voorzien in artikel 173 van de Toetredingsakte, mits de hand wordt gehouden aan de referentieprijzen; dat krachtens het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3482/88 (1) op het douanerecht van toepassing bij invoer in de Gemeenschap van de Tien op bereidingen en conserven van sardines van de soort Sardina pilchardus uit Spanje een forfaitaire verlaging van 5 punten wordt toegepast; dat evenwel, wanneer deze produkten in Portugal worden ingevoerd, de rechten die van toepassing zijn, dienen te worden berekend volgens de desbetreffende bepalingen van de Toetredingsakte;

Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr. 839/88 (2) en (EEG) nr. 1673/89 (3) de heffing van de douanerechten die in de Gemeenschap van de Tien worden toegepast op grond van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal op de uit Spanje en Portugal ingevoerde visserijprodukten volledig wordt geschorst; dat evenwel, krachtens de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1673/89, deze tariefschorsing niet van toepassing is op een aantal visserijprodukten, opgesomd in de bijlage van die verordening;

Overwegende dat het mogelijk is dat de Gemeenschap voor sommige produkten die voorkomen in de bijlage bij deze verordening, een gunstiger tariefregeling vaststelt dan die welke momenteel geldt in het kader van tariefcontingenten

of schorsingen; dat het in zo'n geval passend is aan de produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden een even gunstige behandeling toe te kennen als aan dezelfde produkten van herkomst uit het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap, zoals is bepaald in artikel 3 van Protocol nr. 2 van de Toetredingsakte;

Overwegende dat er met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de bedoelde contingenten en dat de daaraan verbonden rechten in alle Lid-Staten zonder onderbreking worden toegepast op alle invoer van de betrokken produkten tot op het tijdstip waarop de contingenten geheel zijn uitgeput; dat het wenselijk is de nodige maatregelen te nemen ten einde een doeltreffend communautair beheer van deze tariefcontingenten te verzekeren, waarbij de Lid-Staten de mogelijkheid wordt geboden om uit de contingenten de nodige, met de geconstateerde reële invoer overeenstemmende, hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de contingenten door een van haar leden kan worden verricht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december 1991 worden de douanerechten voor de invoer in de Gemeenschap, met uitzondering van Spanje, van de in de bijlage omschreven

produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden geschorst tot de niveaus en binnen de grenzen van communautaire tariefcontingenten zoals aangeduid naast de produkten.

Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten past de Portugese Republiek douanerechten toe die berekend worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Toetredingsakte.

2. Om in aanmerking te komen voor de tariefcontingenten moeten de referentieprijzen die voor de betrokken produkten van toepassing zijn, worden geëerbiedigd.

3. De in het onderhavige artikel bedoelde visserijprodukten kunnen slechts in aanmerking komen voor tariefcontingenten indien zij, ongeacht de manier van verpakking, op het ogenblik dat zij worden aangebracht bij de instanties die belast zijn met de invoerformaliteiten voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen in het douanegebied van

de Gemeenschap, worden gepresenteerd in verpakkingen waarop duidelijk zichtbaar en goed leesbaar is aangebracht:

- de vermelding "Oorsprong Canarische eilanden'` of de vertaling daarvan in een andere officiële taal van de Gemeenschap, gedrukt in Latijnse lettertekens met een hoogte van ten minste 20 millimeter,

- het nettogewicht in kilogram van de vis die de verpakking bevat.

Bovendien moeten de voorverpakte levensmiddelen van de GN-codes 1604 11 00 tot en met 1604 30 90, duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar, op de onmiddellijke verpakking de vermelding dragen "Vervaardigd op de Canarische eilanden'` of de vertaling daarvan in een andere officiële taal van de Gemeenschap.

De identificatie van meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren van GN-code 2301 20 00, van oorsprong uit de Canarische eilanden, geschiedt evenwel op de grondslag van door de importeur aan bovengenoemde autoriteiten over te leggen documenten.

Dit lid is van toepassing onverminderd de in Verordening (EEG) nr. 103/76 van de Raad van 19 januari 1976 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde soorten verse of gekoelde vis (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 33/89 (2), en Verordening (EEG) nr. 104/76 van de Raad van 19 januari 1976 houdende vaststelling van de gemeenschappelijke handelsnormen voor garnalen (Crangon crangon), Noordzeekrabben (Cancer pagurus) en langoestines (Nephrops norvegicus) (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4213/88 (4), voorziene bijzondere regels.

4. In geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke schorsing van de douanerechten van toepassing ten aanzien van derde landen op een van de produkten die voorkomen in

de bijlage bij deze verordening, moeten op dat produkt van oorsprong uit de Canarische eilanden automatisch dezelfde rechten worden toegepast als die welke worden toegepast op dat zelfde produkt van herkomst uit het gedeelte van Spanje dat deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie, die elke dienstige administratieve maatregel kan nemen om een doeltreffend beheer ervan te verzekeren.

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het overeenkomstige contingent van een hoeveelheid die met zijn behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het overeenkomstige contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling pro rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden hiervan in kennis gesteld door de Commissie.

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten gelijke en ononderbroken toegang tot de contingenten, zolang het saldo van het overeenkomstige contingent zulks toelaat.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 december 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

O. MAMMÌ

(1) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 87 van 31. 3. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 164 van 15. 6. 1989, blz. 1.

(1) PB nr. L 20 van 28. 1. 1976, blz. 29.

(2) PB nr. L 5 van 7. 1. 1989, blz. 18.

(3) PB nr. L 20 van 28. 1. 1976, blz. 35.

(4) PB nr. L 370 van 31. 12. 1988, blz. 33.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>