Home

91/600/Euratom: Advies van de Commissie van 12 november 1991 betreffende het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube op 23 mei 1991 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag door de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk ingediend

91/600/Euratom: Advies van de Commissie van 12 november 1991 betreffende het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube op 23 mei 1991 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag door de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk ingediend

91/600/Euratom: Advies van de Commissie van 12 november 1991 betreffende het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube op 23 mei 1991 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag door de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk ingediend

Publicatieblad Nr. L 324 van 26/11/1991 blz. 0034 - 0034


ADVIES VAN DE COMMISSIE van 12 november 1991 betreffende het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube op 23 mei 1991 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag door de Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk ingediend (91/600/Euratom)

Op 23 mei 1991 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen van de Franse Regering overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag de algemene gegevens ontvangen met betrekking tot het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube.

Aan de hand van deze gegevens en na raadpleging van de deskundigengroep brengt de Commissie het volgende advies uit:

1. De afstand van de installatie tot het dichtstbijzijnde punt op het grondgebied van een andere Lid-Staat, in dit geval België en Luxemburg, bedraagt ongeveer 200 km; Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Spanje liggen op een afstand van respectievelijk 230, 400, 360 en 690 km.

2. Onder normale bedrijfsomstandigheden veroorzaken de vloeibare en gasvormige effluenten een vanuit gezondheidsoogpunt te verwaarlozen blootstelling van de bevolking van andere Lid-Staten.

3. Bij ongewilde lozingen van radioactieve effluenten als gevolg van een ongeval van de omvang als bestudeerd in de algemene gegevens, zijn de doses die door de bevolking uit de omliggende streek, alsmede door de bevolking van andere Lid-Staten zouden kunnen worden ontvangen, vanuit gezondheidsoogpunt te verwaarlozen.

Samenvattend is de Commissie van mening dat de tenuitvoerlegging van het plan voor de opzet van het opslagcentrum voor radioactieve afvalstoffen in het departement Aube noch bij normale bedrijfsomstandigheden, noch bij een ongeval van de in de algemene gegevens ten grondslag gelegde aard, tot een vanuit gezondheidsoogpunt significante radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere Lid-Staat kan leiden.

Voor de Commissie

Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie