Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 december 1990 inzake het in het kader van Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad door België ingediende specifieke programma met betrekking tot de uitrusting van vissershavens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (91/16/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 december 1990 inzake het in het kader van Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad door België ingediende specifieke programma met betrekking tot de uitrusting van vissershavens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (91/16/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 december 1990 inzake het in het kader van Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad door België ingediende specifieke programma met betrekking tot de uitrusting van vissershavens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (91/16/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 009 van 12/01/1991 blz. 0031 - 0033


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 december 1990 inzake het in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 van de Raad door België ingediende specifieke programma met betrekking tot de uitrusting van vissershavens in België ( Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek ) ( 91/16/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur ( 1), en met name op artikel 27,

Overwegende dat de Regering van België op 17 augustus 1990 een specifiek programma voor de uitrusting van vissershavens, hierna "het programma" genoemd, aan de Commissie heeft medegedeeld;

Overwegende dat het programma in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 4042/89 van de Raad ( 2 ) en de in bijlage bij die verordening bedoelde gegevens;

Overwegende dat het programma coherent is met de specifieke programma's inzake verwerking en afzet van visserijprodukten in België zoals goedgekeurd bij Beschikking 87/116/EEG van de Commissie ( 3 );

Overwegende dat het programma bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

Overwegende dat in artikel 21, lid 3, van Verordening ( EEG ) nr . 4042/89 is bepaald dat de door de Commissie in het kader van Verordening ( EEG ) nr. 355/77 van de Raad ( 4 ) goedgekeurde programma's tot en met 30 juni 1991 worden verlengd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1

Het door België op 17 augustus 1990 meegedeelde specifieke programma met betrekking tot de uitrusting van vissershavens in België ( 1990-1994 ) waarvan de essentiële bestanddelen in bijlage I zijn aangegeven, wordt goedgekeurd onder voorbehoud van het bepaalde in bijlage II . Artikel 2

Met deze beschikking wordt niet vooruitgelopen op de eventuele verlening van communautaire financiële bijstand voor de afzonderlijke investeringsprojecten . Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België .

Gedaan te Brussel, 17 december 1990 .

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter ( 1 ) PB nr . L 376 van 31 . 12. 1986, blz . 7 . ( 2 )

PB nr . L 388 van 30 . 12 . 1989, blz . 1 . ( 3)

PB nr . L 49 van 18 . 2 . 1987, blz . 31 . ( 4 )

PB nr . L 51 van 23 . 2 . 1977, blz . 1 .

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN HET SPECIFIEKE PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DE UITRUSTING VAN VISSERSHAVENS IN BELGIË

1 . Algemene doelstellingen van het programma

Verbetering van de installaties voor visserijprodukten in de havens in België .

2 . Afbakening van het geografische gebied waarop het programma betrekking heeft

De hele kust van België, vooral de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge .

3 . Looptijd van het programma

Het programma loopt van 1 januari 1990 tot en met 31 december 1994 .

4 . Specifieke doelstellingen en investeringen

De doelstellingen van het programma zijn de modernisering en de uitrusting van de belangrijkste vissershavens met het oog op verbetering van de produktie, de voorzieningen voor het lossen en de verkoopvoorwaarden voor visserijprodukten .

De totale in dit verband nodige investering gedurende de looptijd van het programma bedraagt 1 160 miljoen Bfr ., d.w.z . 27,245 miljoen ecu ( 1 ), als volgt onderverdeeld :

Investeringen

in miljoen

Bfr .

in miljoen

ecu

Investeringen ontvankelijk in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 4042/89 (*) 900 21,138 IJsvoorziening 70 1,644 Installaties voor koelopslag 90 2,113 Watervoorziening 5 0,117 Materieel voor het lossen van vis 20 0,469 Voorzieningen ter ondersteuning van de activiteiten van vissersvaartuigen 60 1,409 Uitrusting van kaden voor de verbetering van veiligheidsvoorzieningen 15 0,352 Totaal

1 160 27,245

(*) Deze investeringen moeten met voorrang worden gefinancierd in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 4042/89 .

De bedragen en de verdeling over de verschillende posten zijn indicatief .

( 1 ) Richtlijn 71/305/EEG van de Raad ( PB nr . L 185 van 16 . 8 . 1971, blz . 5 ). ( 1 ) 1 ecu = 42,5756 Bfr . ( augustus 1990 ).

BIJLAGE II OPMERKINGEN

De Commissie stelt vast dat het door de Regering van België ingediende programma, dat het kader vormt voor toekomstige financiële steunmaatregelen van de Gemeenschap of de Lid-Staat, een deugdelijke grondslag vormt voor de verbetering van de uitrusting van de vissershavens en de verwerking en afzet van visserijprodukten .

In dit verband onderstreept de Commissie dat een eventuele uitbreiding van de installaties in vissershavens en de verwerking en de afzet van visserijprodukten niet los mag worden gezien van de te verwachten ontwikkeling van de bestanden alsmede van de consequenties en doelstellingen van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot en de aquicultuur .

De Commissie herinnert eraan dat ten aanzien van de projecten en programma's die door de Structuurfondsen en communautaire financiële instrumenten worden gefinancierd de communautaire wetgeving betreffende overheidsopdrachten moet worden nageleefd ( 1 ).