Home

91/47/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1991 houdende goedkeuring van het Italiaanse programma inzake inkomenssteun in de sector olijfolie (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

91/47/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1991 houdende goedkeuring van het Italiaanse programma inzake inkomenssteun in de sector olijfolie (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

91/47/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1991 houdende goedkeuring van het Italiaanse programma inzake inkomenssteun in de sector olijfolie (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 026 van 31/01/1991 blz. 0034 - 0034


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 januari 1991 houdende goedkeuring van het Italiaanse programma inzake inkomenssteun in de sector olijfolie ( Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek ) ( 91/47/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 768 /89 van de Raad van 21 maart 1989 tot instelling van een regeling inzake tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ( 1 ), en met name op artikel 7, lid 3,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3813/89 van de Commissie van 19 december 1989 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de regeling inzake tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ( 2 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1279/90 ( 3 ), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat Italië op 18 juli 1990 de Commissie in kennis heeft gesteld van het voornemen een programma inzake inkomenssteun in de sector olijfolie in te dienen; dat de Italiaanse autoriteiten op 20 november 1990 de Commissie aanvullende gegevens over dat programma hebben verschaft;

Overwegende dat het Comité van beheer inkomenssteun in de landbouw op 28 november 1990 over de in deze beschikking vervatte maatregelen is geraadpleegd;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL op 19 december 1990 is geraadpleegd over de maximumbedragen die op grond van de goedkeuring van het programma jaarlijks ten laste van de begroting van de Gemeenschap mogen worden gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1

Het op 18 juli 1990 door de Italiaanse autoriteiten aan de Commissie meegedeelde programma inzake inkomenssteun in de landbouw wordt goedgekeurd . Artikel 2

De volgende maximumbedragen mogen op grond van deze beschikking jaarlijks ten laste van de Gemeenschapsbegroting worden gebracht :

( in miljoen ecu )

1991 29,5 1992 25,1 1993 20,7 1994 16,3

Artikel 3 Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek . Gedaan te Brussel, 22 januari 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 84 van 29 . 3 . 1989, blz . 8 . ( 2 ) PB nr . L 371 van 20 . 12 . 1989, blz . 17 . ( 3 ) PB nr . L 126 van 16 . 5 . 1990, blz . 20 .