Home

BESLUIT VAN DE RAAD van 27 februari 1991 houdende verlenging van Besluit 86/283/EEG betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (91/110/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 27 februari 1991 houdende verlenging van Besluit 86/283/EEG betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (91/110/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 27 februari 1991 houdende verlenging van Besluit 86/283/EEG betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (91/110/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 058 van 05/03/1991 blz. 0027 - 0027


BESLUIT VAN DE RAAD van 27 februari 1991 houdende verlenging van Besluit 86/283/EEG betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (91/110/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 136,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1),

Overwegende dat in afwachting van een nieuw besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap de bepalingen die van toepassing zijn in het kader van Besluit 86/283/EEG ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Besluit 90/146/EEG ( 3 ), dienen te worden gehandhaafd tot en met 30 juni 1991,

BESLUIT : Artikel 1

In artikel 183 van Besluit 86/283/EEG wordt de datum "28 februari 1991" vervangen door "30 juni 1991 ". Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Het is van toepassing vanaf 1 maart 1991 . Gedaan te Brussel, 27 februari 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C . JUNCKER ( 1 ) Advies uitgebracht op 22 februari 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ). ( 2 ) PB nr . L 175 van 1 . 7 . 1986, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 84 van 30 . 3 . 1990, blz . 108 .