Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1991 tot goedkeuring, ten behoeve van Duitsland, van afwijkingen van een aantal bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Polen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (91/137/EEG)

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1991 tot goedkeuring, ten behoeve van Duitsland, van afwijkingen van een aantal bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Polen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (91/137/EEG)

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1991 tot goedkeuring, ten behoeve van Duitsland, van afwijkingen van een aantal bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Polen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (91/137/EEG)

Publicatieblad Nr. L 067 van 14/03/1991 blz. 0041 - 0043


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 februari 1991 tot goedkeuring, ten behoeve van Duitsland, van afwijkingen van een aantal bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Polen ( Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek ) ( 91/137/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de Lid-Staten van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/27/EEG van de Commissie ( 2 ), inzonderheid op artikel 14, lid 2, en op bijlage IV, deel A, punt 24,

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 77/93/EEG aardappelknollen van oorsprong uit derde landen waar het potato spindle tuber viroid is voorgekomen, in beginsel niet in de Gemeenschap mogen worden binnengebracht tenzij hun kiemkracht is onderdrukt, gezien het gevaar voor insleep van potato spindle tuber viroid en tenzij, indien zij van oorsprong zijn uit een land waarvan bekend is dat aldaar Corynebacterium sepedonicum voorkomt, in het land van oorsprong is voldaan aan bepalingen die voor de bestrijding van deze schadelijke organismen als gelijkwaardig met de communautaire bepalingen zijn erkend;

Overwegende dat evenwel bij artikel 14, lid 1, onder c ), iii ), van voornoemde richtlijn, de Lid-Staten de mogelijkheid wordt geboden in afwijkingen van het voorschrift inzake het onderdrukken van de kiemkracht te voorzien, op voorwaarde dat er geen gevaar bestaat voor verspreiding van schadelijke organismen; dat deze afwijkingen onder bepaalde voorwaarden overeenkomstig artikel 14, lid 2, dienen te worden goedgekeurd en tevens aan de in bijlage IV, deel A, punt 24, van die richtlijn vervatte voorwaarden moeten beantwoorden;

Overwegende dat Duitsland heeft verklaard dat het voornemens is om bij wijze van uitzondering, voor een beperkte periode, voor consumptieaardappelen in beperkte hoeveelheid in afwijkingen te voorzien;

Overwegende dat bekend is dat Polen nog steeds niet vrij is van potato spindle tuber viroid noch van Corynebacterium sepedonicum;

Overwegende dat Polen een programma heeft ontwikkeld om deze schadelijke organismen op regionale basis uit te roeien; dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat het gevaar voor verspreiding van deze schadelijke organismen thans beperkt is mits aan bepaalde technische voorwaarden is voldaan;

Overwegende dat de door Duitsland vastgestelde afwijkingen derhalve nu, en uitsluitend voor de vereiste periode, dienen te worden goedgekeurd, mits aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan;

Overwegende dat bepalingen dienen te worden vastgesteld voor het geval dat de onderhavige goedkeuring dient te worden ingetrokken, mocht worden geconstateerd dat niet op bevredigende wijze aan de gestelde voorwaarden is voldaan;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1

1 . Hierbij wordt, onder de in lid 2 vastgestelde voorwaarden, aan Duitsland goedkeuring verleend om overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder c ), iii ), van Richtlijn 77/93/EEG in samenhang met bijlage IV daarvan, deel A, punt 24, derde streepje, te voorzien in afwijkingen van artikel 5, lid 1, en van artikel 12, lid 1, onder a ), derde streepje, van die richtlijn wat de vereisten betreft als bedoeld in deel A, punt 25, van die bijlage, voor consumptieaardappelen van de rassen Lyra en Quarta, van oorsprong uit Polen .

2 . Voor de doeleinden van lid 1 gelden de volgende voorwaarden :

a ) de aardappelen dienen consumptieaardappelen te zijn;

b ) de ingevoerde hoeveelheid mag 1 500 ton niet overschrijden;

c ) de aardappelen dienen op velden in het district Gdansk te zijn geteeld;

d ) de aardappelen dienen te zijn geteeld uit pootaardappelen van de rassen Lyra en Quarta die in 1989 /1990 uit Duitsland in Polen zijn ingevoerd;

e ) de aardappelen dienen rechtstreeks te zijn geteeld uit de onder d ) bedoelde pootaardappelen en dienen in 1990 officieel als "basispootgoed" of "gecertificeerd pootgoed" gecertificeerd te zijn;

f ) de aardappelen moeten zijn behandeld met machines die of alleen voor aardappelen worden gebruikt of na elk gebruik ervan voor andere doeleinden naar behoren zijn gedesinfecteerd;

g ) de aardappelen mogen niet zijn opgeslagen geweest in opslagplaatsen waarin aardappelen van andere dan de onder d ) vermelde rassen zijn opgeslagen;

h ) de aardappelen dienen te zijn verpakt in :

- hetzij nieuwe zakken,

- hetzij recipiënten die behoorlijk zijn ontsmet .

Aan elke zak of recipiënt dient een officieel etiket met de in de bijlage vermelde gegevens te zijn bevestigd;

i ) het overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b ), van Richtlijn 77/93/EEG vereiste officiële gezondheidscertificaat dient te vermelden :

- in het vak "bestrijdings - en/of ontsmettingsbehandeling ": alle gegevens met betrekking tot de mogelijke behandelingen als bedoeld onder h ), tweede streepje;

- in het vak "Toegevoegde verklaring ": de naam van het ras;

j ) het vereiste gezondheidscertificaat dient voor elke zending afzonderlijk te worden opgesteld;

k ) in Duitsland dienen van elke 200 knollen in elke overeenkomstig deze beschikking ingevoerde zending officieel ten minste zes monsters te worden genomen, met het oog op officieel onderzoek op Corynebacterium sepedonicum overeenkomstig de in de Gemeenschap vastgestelde methode voor de opsporing en de diagnose van Corynebacterium sepedonicum, en zulks voor het potato spindle tuber viroid overeenkomstig de "Reverse-Page "- of een gelijkwaardige methode of overeenkomstig de "c-DNA-hybridization procedure";

l ) de overeenkomstig deze beschikking ingevoerde aardappelen mogen uitsluitend voor consumptie binnen Groot-Berlijn worden verbruikt . Artikel 2

Duitsland verstrekt de Commissie en de overige Lid-Staten vóór 1 april 1991 gegevens inzake de overeenkomstig deze beschikking ingevoerde hoeveelheden, met daarbij een gedetailleerd technisch verslag van het in artikel 1, lid 2, onder k ), bedoelde officiële onderzoek; van elk gezondheidscertificaat dienen aan de Commissie kopieën te worden toegezonden . Artikel 3

De in artikel 1 verleende goedkeuring geldt van 15 december 1990 tot en met 28 februari 1991 . Zij wordt vóór 28 februari 1991 ingetrokken, indien wordt geconstateerd dat de in artikel 1, lid 2, vastgestelde voorwaarden het binnenbrengen van de bewuste schadelijke organismen niet hebben kunnen voorkomen of indien deze voorwaarden niet zijn vervuld . Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland . Gedaan te Brussel, 18 februari 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1977, blz . 20 . ( 2 ) PB nr . L 16 van 22 . 1 . 1991, blz . 29 .

BIJLAGE

Op het etiket te vermelden gegevens

( waarnaar in artikel 1, lid 2, onder h ), wordt verwezen )

1 . Naam van de autoriteit die het etiket afgeeft .

2 . Naam van de organisatie van exporteurs .

3 . Aanduiding "Poolse consumptieaardappelen ".

4 . Ras .

5 . Naam van het produktiegebied .

6 . Grootte .

7 . Opgegeven nettogewicht .

8 . Aanduiding "overeenkomstig de EEG-vereisten, vastgesteld bij Beschikking 91/137/EEG ".

9 . Een namens de Poolse Planteziektenkundige Dienst opgedrukt of met een stempel aangebracht merk .