Home

91/400/EGKS, EEG: Besluit van de Raad en de Commissie van 25 februari 1991 betreffende de sluiting van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst

91/400/EGKS, EEG: Besluit van de Raad en de Commissie van 25 februari 1991 betreffende de sluiting van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst

91/400/EGKS, EEG: Besluit van de Raad en de Commissie van 25 februari 1991 betreffende de sluiting van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 229 van 17/08/1991 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0057
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0057


BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

van 25 februari 1991

betreffende de sluiting van de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst

(91/400/EGKS, EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238,

Gezien de instemming van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de op 15 december 1989 te Lomé ondertekende Vierde ACS-EEG-Overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUITEN:

Artikel 1

De Vierde ACS-EEG-Overeenkomst, de daaraan gehechte Protocollen en verklaringen, alsmede de aan de Slotakte gehechte verklaringen worden namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van de Overeenkomst, de Protocollen en de verklaringen, alsmede de tekst van de Slotakte zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht, voor wat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap betreft, de nederlegging van de akte van kennisgeving bedoeld in artikel 360 van de Overeenkomst.

Gedaan te Brussel, 25 februari 1991.

Voor de Raad

Voor de Commissie

De Voorzitter

De Voorzitter

J.-C. JUNCKER

Jacques DELORS

(1) PB nr. C 149 van 18. 6. 1990, blz. 71.