Home

91/433/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1991 houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van rundertuberculose en vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

91/433/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1991 houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van rundertuberculose en vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

91/433/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1991 houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van rundertuberculose en vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 236 van 24/08/1991 blz. 0024 - 0024


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 juli 1991 houdende goedkeuring van het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van rundertuberculose en vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek) (91/433/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), gewijzigd bij Beschikking 91/333/EEG (2), en met name op artikel 24,

Overwegende dat Spanje bij schrijven van 11 maart 1991 een driejarenprogramma heeft ingediend voor de uitroeiing van rundertuberculose;

Overwegende dat na onderzoek van het programma is gebleken dat het beantwoordt aan alle communautaire criteria betreffende de uitroeiing van de ziekte, overeenkomstig Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (3);

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeenschap zal worden verleend indien aan de vorengenoemde voorwaarden is voldaan, en de autoriteiten de nodige inlichtingen verstrekken overeenkomstig artikel 24, lid 8, van Beschikking 90/424/EEG, en dat de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vastgesteld op 50 % van de kosten van de controles en van de uitgaven die de Lid-Staten hebben gedaan om de veehouders schadeloos te stellen voor het slachten van runderen in verband met rundertuberculose;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Spanje ingediende programma voor de uitroeiing van rundertuberculose wordt goedgekeurd voor een periode van drie jaar.

Artikel 2

Spanje doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde programma uiterlijk op 1 april 1991 in werking treden.

Artikel 3

De financiële bijdrage van de Commissie beloopt 50 % van de kosten van de controles en van de uitgaven die Spanje heeft gedaan om de eigenaars schadeloos te stellen voor het slachten van runderen in verband met rundertuberculose.

Artikel 4

De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend nadat de bewijsstukken zijn overgelegd.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje. Gedaan te Brussel, 17 juli 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19. (2) PB nr. L 66 van 13. 3. 1991, blz. 18. (3) PB nr. L 347 van 12. 12. 1990, blz. 27.