Home

91/686/EEG: Beschikking van de Raad van 11 december 1991 tot wijziging van Richtlijn 80/1095/EEG en Beschikking 80/1096/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband met klassieke varkenspest

91/686/EEG: Beschikking van de Raad van 11 december 1991 tot wijziging van Richtlijn 80/1095/EEG en Beschikking 80/1096/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband met klassieke varkenspest

91/686/EEG: Beschikking van de Raad van 11 december 1991 tot wijziging van Richtlijn 80/1095/EEG en Beschikking 80/1096/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband met klassieke varkenspest

Publicatieblad Nr. L 377 van 31/12/1991 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0041
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0041


BESCHIKKING VAN DE RAAD van 11 december 1991 tot wijziging van Richtlijn 80/1095/EEG en van Beschikking 80/1096/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband met klassieke varkenspest (91/686/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Richtlijn 80/1095/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/487/EEG (5), voorschriften zijn vastgesteld om het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke varkenspest te maken en te houden;

Overwegende dat bij Beschikking 80/1096/EEG (6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 87/488/EEG (7), financiële maatregelen van de Gemeenschap zijn vastgesteld voor de uitroeiing van klassieke varkenspest;

Overwegende dat, als gevolg van de maatregelen voor de uitroeiing van klassieke varkenspest, de gezondheidssituatie van de varkensstapel op het grondgebied van de Gemeenschap geleidelijk is verbeterd; dat dank zij deze verbetering bepaalde gebieden (regio's of Lid-Staten) als officieel vrij van varkenspest of vrij van varkenspest konden worden erkend;

Overwegende dat een van de doelstellingen, namelijk het grondgebied van de Gemeenschap vrij te houden van klassieke varkenspest, in grote gebieden is bereikt; dat met deze situatie rekening moet worden gehouden en dat Richtlijn 80/1095/EEG en Beschikking 80/1096/EEG dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 12, lid 2, van Richtlijn 80/1095/EEG wordt de datum "1 juli 1993" vervangen door "1 juli 1992".

Artikel 2

Aan artikel 2, lid 1, van Beschikking 80/1096/EEG wordt de volgende zin toegevoegd: "De deelneming van de Gemeenschap wordt evenwel beperkt tot de vóór 1 juli 1992 ten uitvoer gelegde maatregelen.".

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 11 december 1991.

Voor de RaadDe VoorzitterP. BUKMAN

(1)PB nr. C 226 van 31. 8. 1991, blz. 19.

(2)PB nr. C 326 van 16. 12. 1991.

(3)Advies uitgebracht op 28 november 1991 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4)PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 1.

(5)PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 24.

(6)PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 5.

(7)PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 26.