Home

Richtlijn 91/342/EEG van de Raad van 20 juni 1991 houdende wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Richtlijn 91/342/EEG van de Raad van 20 juni 1991 houdende wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Richtlijn 91/342/EEG van de Raad van 20 juni 1991 houdende wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 187 van 13/07/1991 blz. 0047 - 0048


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 20 juni 1991 houdende wijziging van Richtlijn 83/643/EEG ter vereenvoudiging van de fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer tussen Lid-Staten ( 91/342/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat Richtlijn 83/643/EEG ( 4 ), gewijzigd bij Richtlijn 87/53/EEG ( 5 ), een aantal maatregelen bevat die erop gericht zijn het oponthoud voor het goederenvervoer aan de binnengrenzen van de Gemeenschap te verminderen;

Overwegende dat artikel 8 A van het Verdrag voorziet in de geleidelijke totstandbrenging, in de loop van een periode die eindigt op 31 december 1992, van een interne markt die een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin met name het vrije verkeer van goederen is gewaarborgd;

Overwegende dat het, in afwachting van de opheffing van de binnengrenzen, mogelijk is op korte termijn verdere voortgang te maken, ten einde het intracommunautaire goederenverkeer te vereenvoudigen en te bespoedigen;

Overwegende dat het in Richtlijn 83/643/EEG neergelegde beginsel op grond waarvan de controles, behoudens in naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden, steekproefsgewijs moeten plaatsvinden, slechts van toepassing is op "fysieke controles"; dat de ervaring heeft geleerd dat het dienstig is, ten einde het oponthoud aan de grenzen zoveel mogelijk te beperken, de begrippen "controles", "formaliteiten" en "steekproef" nader te omschrijven;

Overwegende dat, met name in het kader van de regeling communautair douanevervoer, de belanghebbende de procedure voor douanevervoer in het binnenland van de Lid-Staat van vertrek kan inleiden en/of kan beslissen de goederen in het binnenland van de Lid-Staat van bestemming tot verbruik aan te geven of deze aldaar onder enige regeling te plaatsen; dat, in deze context, het in Richtlijn 83/643/EEG neergelegde beginsel van samenvoeging van de diverse controles op één plaats slechts een positief effect aan de grenzen kan sorteren indien deze samenvoeging bij voorkeur geschiedt op de plaats van vertrek of van bestemming van de goederen, onverminderd de vrije keuze van de belanghebbende;

Overwegende dat de minimale openingstijden van de belangrijkste binnenlandse controlekantoren van de Lid-Staten dienen te worden uitgebreid, ten einde de controles en formaliteiten op de plaats van vertrek of van bestemming van de goederen te vergemakkelijken,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 83/643/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1 . aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd :

"3 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder :

- "controles ": elk optreden waarbij de douane of een andere controlerende dienst het vervoermiddel en/of de goederen zelf aan een fysiek onderzoek, inclusief een visuele inspectie, onderwerpt ten einde zich ervan te vergewissen dat het vervoermiddel en deze goederen, wat de aard, oorsprong, staat, hoeveelheid of waarde ervan betreft, overeenstemmen met de gegevens van de overgelegde documenten;

- "formaliteiten ": elke formaliteit met betrekking tot de goederen of de vervoermiddelen die de administratie de belanghebbende oplegt en die bestaat uit de overlegging of het onderzoek van de documenten en certificaten welke de goederen vergezellen of van andere gegevens, ongeacht de wijze waarop deze worden voorgelegd of de drager waarop zij zich bevinden .";

2 . artikel 2 wordt vervangen door :

"Artikel 2

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de controles en formaliteiten tijdens een transport zo weinig mogelijk oponthoud veroorzaken, en

- zoveel mogelijk op één plaats, bij voorkeur de plaats van vertrek en/of van bestemming van de goederen worden verricht;

- wat de controles betreft, gerechtvaardigde omstandigheden uitgezonderd, steekproefsgewijs plaatsvinden.

2 . Voor de toepassing van lid 1, tweede streepje, dient de basis van de steekproef te bestaan uit alle zendingen die in een bepaalde periode via een grenspost worden afgehandeld of die bij een douanekantoor of controlerende dienst worden aangebracht en niet uit het geheel van de goederen waaruit elke zending is samengesteld .

Bij de steekproef dient rekening te worden gehouden met de risicofactor van zendingen die via een grenspost worden afgehandeld of die bij een douanekantoor of controlerende dienst worden aangebracht .

3 . In de gevallen waarin zij dat passend oordelen, vergemakkelijken de Lid-Staten, op de plaatsen van vertrek en van bestemming van de goederen, de toepassing van de vereenvoudigde procedures die zijn voorzien in de regeling inzake verzending, vervoer en aangifte tot verbruik .

4 . De Lid-Staten beijveren zich de vestiging van douanekantoren, ook binnen hun grondgebied, te spreiden, zodat zoveel mogelijk in de behoeften van het bedrijfsleven wordt voorzien .";

3 . artikel 5, leden 1 en 2, worden vervangen door :

"1 . Wanneer de verkeersomvang zulks rechtvaardigt, zorgen de Lid-Staten ervoor dat :

a ) de grensposten open blijven, behalve wanneer geen verkeer mag plaatsvinden, zodat :

- de grenzen 24 uur per etmaal met de desbetreffende controles en formaliteiten openstaan voor goederen die onder een regeling voor douanevervoer zijn geplaatst en voor hun vervoermiddelen, alsook voor ongeladen voertuigen, behalve wanneer een grenscontrole noodzakelijk is ter voorkoming van de verspreiding van ziekten;

- de controles en formaliteiten betreffende het verkeer van vervoermiddelen en goederen die niet onder een regeling voor douanevervoer zijn geplaatst, van maandag tot en met vrijdag gedurende ten minste tien opeenvolgende uren en op zaterdag gedurende ten minste zes opeenvolgende uren kunnen plaatsvinden, behalve indien de betrokken dagen feestdagen zijn;

b ) de in het binnenland gelegen douanekantoren en de andere diensten belast met controles en formaliteiten betreffende de invoer of de uitvoer van goederen openblijven, zodat de controles en formaliteiten voor de daar aangebrachte goederen van maandag tot en met vrijdag gedurende ten minste tien uren, en op zaterdag gedurende ten minste zes uren kunnen plaatsvinden, behalve indien de betrokken dagen feestdagen zijn;

c ) in geval van voertuigen en goederen die door luchtvaartuigen worden vervoerd, de onder a ), tweede streepje, genoemde tijden zodanig worden aangepast dat zij beantwoorden aan de reële behoeften, en daartoe eventueel kunnen worden gesplitst naar gelang van de verkeersstroom;

d ) overlading waarvoor de douanediensten in het kader van bestaande reglementeringen toestemming verlenen dat die niet onder hun rechtstreeks toezicht geschiedt, op elk moment dat beantwoordt aan de reële behoeften kan plaatsvinden .

2 . Wanneer de veterinaire diensten moeilijkheden ondervinden om de in lid 1, onder a ), tweede streepje, en onder b ) en c ), genoemde perioden in het algemeen te doen naleven, dragen de Lid-Staten er zorg voor dat er tijdens deze perioden een veterinaire deskundige beschikbaar is na een ten minste 12 uur van tevoren door de vervoerder gedane kennisgeving; bij het transport van levende dieren kan deze termijn echter op ten minste 18 uur worden gesteld .";

4 . aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd :

"4 . Deze richtlijn wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop Verordening ( EEG ) nr . 2726 /90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer (*) van toepassing wordt .

(*) PB nr . L 262 van 26 . 9 . 1990, blz . 1 .".

Artikel 2

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 september 1991 aan deze richtlijn te voldoen .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten .

2 . De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de tekst van de voornaamste bepalingen die zij op het door deze richtlijn bestreken gebied vaststellen .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten . Gedaan te Luxemburg, 20 juni 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

R . GOEBBELS

( 1) PB nr . C 204 van 15 . 8 . 1990, blz . 15 . ( 2 ) PB nr . C 19 van 28. 1 . 1991, blz . 81, en besluit van 12 juni 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ). ( 3 ) PB nr . C 69 van 18 . 3 . 1991, blz . 8 . ( 4 ) PB nr . L 359 van 22 . 12 . 1983, blz . 8 . ( 5 ) PB nr . L 24 van 27 . 1 . 1987, blz . 33 .