Home

VERORDENING (EEG) Nr. 25/91 VAN DE COMMISSIE van 4 januari 1991 tot vaststelling, voor de sector slachtpluimvee, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3834/90 van de Raad houdende verlaging voor 1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden #

VERORDENING (EEG) Nr. 25/91 VAN DE COMMISSIE van 4 januari 1991 tot vaststelling, voor de sector slachtpluimvee, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3834/90 van de Raad houdende verlaging voor 1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden #

VERORDENING (EEG) Nr. 25/91 VAN DE COMMISSIE van 4 januari 1991 tot vaststelling, voor de sector slachtpluimvee, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3834/90 van de Raad houdende verlaging voor 1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden -

Publicatieblad Nr. L 003 van 05/01/1991 blz. 0009 - 0011


VERORDENING ( EEG ) Nr . 25/91 VAN DE COMMISSIE van 4 januari 1991 tot vaststelling, voor de sector slachtpluimvee, van uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 van de Raad houdende verlaging voor 1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende verlaging voor 1991 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden ( 1 ), inzonderheid op artikel 3,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2777 /75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1235/89 ( 3 ), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr. 3834/90 een regeling tot verlaging van de heffingen bij invoer van bepaalde produkten van de sectoren varkensvlees, slachtpluimvee en granen is ingesteld; dat uitvoeringsbepalingen van die verordening voor de sector slachtpluimvee en granen is ingesteld; dat uitvoeringsbepalingen van die verordening voor de sector slachtpluimvee moeten worden vastgesteld om het beheer van de betrokken vaste bedragen mogelijk te maken;

Overwegende dat voor de produkten genoemd onder de volgnummers 59.0020 en 59 .0025 ( diverse produkten van eend ), deze bepalingen hetzij een aanvulling vormen op, hetzij een afwijking inhouden van het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer -, uitvoer - en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1599/90 ( 5 );

Overwegende dat, met het oog op een correct beheer van de vaste bedragen voor de produkten genoemd onder de volgnummers 59.0020 en 59.0025 enerzijds bij de aanvraag voor de invoervergunning een zekerheid dient te worden gesteld en anderzijds bepaalde voorwaarden dienen te worden gesteld ten aanzien van het indienen van certificaataanvragen; dat het volume van vaste bedragen ook over het jaar dient te worden gespreid en de procedure voor het afgeven van de certificaten en de geldigheidsduur ervan dienen te worden bepaald; dat de looptijd van de certificaten echter op grond van de geldigheidsduur van Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 tot 31 december 1991 moet worden beperkt;

Overwegende dat het voor 1990 vastgestelde vast bedrag slechts voor 70 % is gebruikt in het eerste jaar van toepassing van het stelsel van de verlaagde heffingen voor de produkten bedoeld onder volgnummer 59.0030 ( diverse produkten van gans ); dat het vast bedrag voor het jaar 1991 is verlengd; dat het stelsel van invoercertificaten derhalve kan worden vervangen door een systeem van toezicht op de werkelijk ingevoerde hoeveelheden, dat voor de importeurs minder beperkingen inhoudt;

Overwegende dat voor de produkten bedoeld onder volgnummer 59.0030 met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemd vast bedrag en dat het aan dat vast bedrag verbonden recht in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer van het betrokken produkt tot op het tijdstip waarop het vast bedrag geheel is opgebruikt; dat het dienstig is de nodige maatregelen te treffen om op communautair niveau een doeltreffend beheer van dit contingent te waarborgen door de mogelijkheid te bieden uit dit vast bedrag de hoeveelheden op te nemen die overeenstemmen met de vastgestelde reële invoer; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie vereist;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

Voor alle invoer in de Gemeenschap in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 van de produkten van de in de bijlage bij de genoemde verordening genoemde volgnummers 59.0020 en 59.0025 moet een invoercertificaat worden overgelegd . Artikel 2

Het volume van de vaste bedragen wordt als volgt gespreid :

- voor de produkten genoemd onder het volgnummer 59.0020 :

- 15 % in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1991,

- 15 % in de periode van 1 april tot en met 30 juni 1991,

- 35 % in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1991,

- 35 % in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 1991;

- voor de produkten genoemd onder het volgnummer 59 .0025 :

- 25 % in de periode van 1 januari tot 31 maart 1991,

- 25 % in de periode van 1 april tot en met 30 juni 1991,

- 25 % in de periode van 1 juli tot en met 30 september 1991,

- 25 % in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 1991 . Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor de in Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 bedoelde invoerregeling moeten de onderstaande voorwaarden zijn vervuld :

a ) de aanvrager van het invoercertificaat moet een natuurlijke of rechtspersoon zijn die bij de indiening van de aanvraag ten genoegen van de bevoegde instanties in de Lid-Staten kan aantonen dat hij sedert ten minste de laatste twaalf maanden werkzaam is in de sector slachtpluimvee; laatstgenoemde voorwaarde geldt echter niet voor aanvragers die sedert minstens 12 maanden op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek gevestigd zijn;

b ) de certificaataanvraag mag slechts betrekking hebben op de in de bijlage van Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 genoemde volgnummers 59.0020 of 59.0025 . De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene produkten van verscheidene GN-codes, van oorsprong uit één ontwikkelingsland . In die gevallen worden alle GN-codes in vak 16 vermeld en wordt de omschrijving ervan in vak 15 aangegeven .

Iedere aanvrager mag echter voor produkten van één volgnummer, wanneer die produkten van oorsprong zijn uit twee ontwikkelingslanden, ten hoogste twee aanvragen voor een invoercertificaat indienen . De beide aanvragen, die elk betrekking moeten hebben op één land van oorsprong, moeten tegelijkertijd bij de bevoegde autoriteit van een Lid-Staat worden ingediend . Zij worden voor het in de derde alinea bedoelde maximum en voor de toepassing van de bepaling van artikel 4, lid 2, als één aanvraag beschouwd .

De certificaataanvraag moet minstens betrekking hebben op 1 ton en hoogstens op 50 % van de hoeveelheid die beschikbaar is voor het betrokken volgnummer en voor het kwartaal waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

c ) op de certificaataanvraag en het certificaat moet in vak 8 het land van oorsprong worden vermeld; het certificaat brengt de verplichting met zich om uit het aangegeven land te importeren;

d ) op de certificaataanvraag en het certificaat moet in vak 20 een van de volgende vermeldingen worden aangebracht :

Producto SPG ( Reglamento ( CEE ) no 25/91 ),

GPO-varer ( forordning ( EOEF ) nr . 25/91 ),

APS-Erzeugnis ( Verordnung ( EWG ) Nr . 25/91 ),

Proion SPG ( Kanonismos ( EOK) arith . 25/91 ),

SGP-product ( Regulation ( EEC ) No 25/91 ),

Produit SPG ( règlement ( CEE ) no 25/91 ),

Prodotto SPG ( regolamento ( CEE ) n . 25/91 ),

APS-Produkt ( Verordening ( EEG ) nr . 25/91),

Produto SPG ( Regulamento ( CEE ) nº 25/91 );

e ) op het certificaat moet in vak 24 een van de volgende vermeldingen worden aangebracht :

Exacción reguladora reducida en un 50 %,

Nadsaettelse af importafgiften med 50 %,

Verminderung der Abschoepfung um 50 %,

Meiomeni eisfora kata 50 %,

Levy reduced by 50%,

Prélèvement réduit de 50 %,

Prelievo ridotto del 50 %,

Heffing verminderd met 50 %,

Direito nivelador reduzido de 50 %. Artikel 4

1 . Aanvragen voor certificaten kunnen slechts gedurende de eerste tien dagen van elk kwartaal worden ingediend .

2 . De certificaten zijn slechts ontvankelijk, voor zover de aanvrager schriftelijk verklaart dat hij voor het lopende kwartaal en voor produkten van hetzelfde volgnummer geen andere aanvragen heeft ingediend, en zulks ook niet zal doen, in de Lid-Staat waarin de aanvraag wordt ingediend noch in de overige Lid Staten; wanneer dezelfde belanghebbende aanvragen voor produkten van hetzelfde volgnummer heeft ingediend, is geen van deze aanvragen ontvankelijk .

3 . De Lid-Staten delen de Commissie de derde werkdag na de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen de voor ieder van de bij de volgnummers vermelde produkten de ingediende aanvragen mee . Deze mededeling omvat de lijst van de aanvragers, de aangevraagde hoeveelheden per volgnummer en de landen van oorsprong . Alle mededelingen worden op de aangegeven werkdag per telexbericht of per telefax toegezonden, ook indien er geen aanvragen werden ingediend .

4 . Nadat de Commissie de betrokken aanvragen heeft ingewilligd, worden de certificaten op de eenentwintigste dag van elk kwartaal afgegeven .

5 . De Commissie beslist in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in artikel 3 bedoelde aanvragen .

Indien de hoeveelheden waarvoor certificaten werden aangevraagd, groter zijn dan de beschikbare hoeveelheden, stelt de Commissie een uniform percentage vast waarmee de aangevraagde hoeveelheden worden verminderd .

Wanneer de totale hoeveelheid waarvoor aanvragen zijn ingediend, beneden de beschikbare hoeveelheid ligt, bepaalt de Commissie de overblijvende hoeveelheid die bij de beschikbare hoeveelheid voor het volgende kwartaal wordt gevoegd .

6 . De afgegeven certificaten zijn in de gehele Gemeenschap geldig . Artikel 5

Op grond van artikel 21, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 3719/88 bedraagt de geldigheidsduur van de invoercertificaten 90 dagen vanaf de dag van feitelijke afgifte .

De geldigheidsduur van de certificaten loopt evenwel uiterlijk op 31 december van het jaar van afgifte af .

Op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten zijn niet overdraagbaar . Artikel 6

Bij de aanvragen om invoercertificaten dient een zekerheid van 30 ecu per 100 kilogram voor alle in artikel 1 bedoelde produkten te worden gesteld . Artikel 7

Onverminderd het bepaalde in deze verordening zijn de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 3719/88 van toepassing .

In afwijking van artikel 8, lid 4, van die verordening mag de in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 ingevoerde hoeveelheid echter niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat aangegeven hoeveelheid . In vak 19 van het certificaat wordt derhalve het cijfer 0 ingevuld . Artikel 8

Het vast bedrag voor de produkten van het volgnummer 59.0030 bedoeld in de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 wordt beheerd door de Commissie, die alle administratieve maatregelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer . Artikel 9

1 . Importeurs die in aanmerking willen komen voor de bij Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 ingestelde invoerregeling voor de produkten genoemd onder volgnummer 59.0030 in de bijlage bij die verordening, moeten bij de bevoegde instanties van de Lid-Staat van invoer een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indienen met een desbetreffende aanvraag, vergezeld van een certificaat van oorsprong voor die produkten . Indien deze aangifte wordt aanvaard, stellen de bedoelde bevoegde instanties de Commissie in kennis van de betrokken aanvragen voor opneming uit het vaste bedrag .

2 . De aanvraag voor opneming met de datum van aanvaarding van de bijbehorende aangifte tot in het vrije verkeer brengen worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld .

3 . De opnemingen worden door de Commissie toegestaan uitgaande van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen door de bevoegde instanties van de Lid-Staat van invoer zijn aanvaard en van de nog beschikbare hoeveelheden .

Opnemingen waarvan geen gebruik wordt gemaakt; worden zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar het vast bedrag van het jaar waarvoor zij waren toegestaan .

Wanneer de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het vast bedrag worden de opnemingen toegestaan naar rata van de aanvragen . De Lid-Staten worden zo spoedig mogelijk door de Commissie in kennis gesteld van de verrichte opnemingen . Artikel 10

Elke Lid-Staat garandeert de importeurs van de betrokken produkten bedoeld onder volgnummer 59.0030 in de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 3834/90 dat zij te allen tijde gelijke toegang krijgen tot het desbetreffende vaste bedrag, zolang dit niet is opgebruikt . Artikel 11

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om erop toe te zien dat de voorschriften van deze verordening in acht worden genomen . Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1991 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 4 januari 1991 .

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 370 van 31 . 12 . 1990 . ( 2 )

PB nr . L 282 van 1 . 11 . 1975, blz . 77 . ( 3 )

PB nr . L 128 van 11 . 5 . 1989, blz . 29 . ( 4 )

PB nr . L 331 van 2 . 12 . 1988, blz . 1 . (5 )

PB nr . L 151 van 15 . 6 . 1990, blz . 29 .