Home

Verordening (EEG) nr. 273/91 van de Commissie van 1 februari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 273/91 van de Commissie van 1 februari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees

Verordening (EEG) nr. 273/91 van de Commissie van 1 februari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees

Publicatieblad Nr. L 028 van 02/02/1991 blz. 0028 - 0028
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0125
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0125


VERORDENING ( EEG ) Nr . 273/91 VAN DE COMMISSIE van 1 februari 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape - en geitevlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3013/89 van de Raad van 25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape - en geitevlees ( 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 7, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 3447/90 van de Commissie ( 3 ) de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector schape - en geitevlees zijn vastgesteld; dat voor de uitslag een minimumhoeveelheid moet worden bepaald; dat derhalve bepalingen ter aanvulling van genoemde verordening moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer "schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Het volgende artikel 3 ter wordt ingevoegd in Verordening ( EEG ) nr . 3447/90 :

"Artikel 3 ter

De in acht te nemen minimumhoeveelheid per uitslag bedraagt 4 ton uitgedrukt in vlees met been per pakhuis en per contractant . Wanneer in een bepaald pakhuis de hoeveelheid minder dan deze hoeveelheid bedraagt, mag evenwel nog eenmaal worden overgegaan tot uitslag van deze hoeveelheid of een gedeelte ervan .

Ingeval de in de vorige alinea vastgestelde voorwaarden voor uitslag niet zijn vervuld,

- wordt het bedrag van de steun voor de uitgeslagen hoeveelheid berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 3, van Verordening ( EEG ) nr . 3446/90 van de Commissie (*), en

- wordt voor de uitgeslagen hoeveelheid een bedrag van 15 % van de in artikel 4 bedoelde zekerheid verbeurd .

(*) PB nr . L 333 van 30. 11 . 1990, blz . 39 .". Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 1 februari 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 289 van 7 . 10 . 1989, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 353 van 17 . 12 . 1990, blz. 23 . ( 3 ) PB nr . L 333 van 30 . 11 . 1990, blz . 46 .