Home

VERORDENING (EEG) Nr. 341/91 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen #

VERORDENING (EEG) Nr. 341/91 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen #

VERORDENING (EEG) Nr. 341/91 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen -

Publicatieblad Nr. L 041 van 14/02/1991 blz. 0006 - 0009


VERORDENING ( EEG ) Nr . 341/91 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3334/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 februari 1991 . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 12 februari 1991 . Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 154 van 13 . 6 . 1981, blz . 26 . ( 2 ) PB nr . L 321 van 21 . 11 . 1990, blz . 6 .

BIJLAGE

Ru - briek GN-code Omschrijving Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto Ecu Bfr./Lfr . Dkr . DM Ffr . Dr . Iers £ Lire Fl . £ sterling 1.10 0701 90 51

0701 90 59 Nieuwe aardappelen ( primeurs ) 33,61 1 415 264,89 68,78 234,23 7 356 25,87 51 743 77,51 23,74 1 .20 0702 00 10

0702 00 90 Tomaten 79,05 3 329 622,92 161,75 550,83 17 299 60,85 121 678 182,27 55,84 1.30 0703 10 19 Uien ( andere dan plantuitjes ) 18,47 778 145,56 37,79 128,71 4 042 14,22 28 433 42,59 13,04 1.40 0703 20 00 Knoflook 223,97 9 433 1 764,78 458,27 1 560,56 49 009 172,41 344 727 516,39 158,20 1.50 ex 0703 90 00 Prei 48,60 2 047 382,97 99,45 338,65 10 635 37,41 74 809 112,06 34,33 1.60 ex 0704 10 10

ex 0704 10 90 Bloemkool 35,35 1 508 278,81 71,89 244,80 6 721 27,24 53 623 81,08 25,69 1.70 0704 20 00 Spruitjes 53,72 2 267 423,88 110,06 374,08 11 735 41,29 82 719 124,09 37,72 1.80 0704 90 10 Witte kool en rode kool 38,71 1 630 305,03 79,21 269,73 8 471 29,80 59 584 89,25 27,34 1.90 ex 0704 90 90 Spruitende broccoli ( Brassica oleracea var . italica ) 78,08 3 288 615,25 159,76 544,05 17 086 60,10 120 181 180,03 55,15 1.100 ex 0704 90 90 Chinese kool 31,90 1 343 251,42 65,28 222,32 6 982 24,56 49 111 73,56 22,53 1.110 0705 11 10

0705 11 90 Kropsla 137,79 5 803 1 085,73 281,93 960,09 30 152 106,07 212 083 317,70 97,32 1.120 ex 0705 29 00 Andijvie 59,44 2 503 468,36 121,62 414,16 13 007 45,75 91 489 137,04 41,98 1.130 ex 0706 10 00 Wortelen 51,29 2 160 404,15 104,94 357,38 11 223 39,48 78 946 118,26 36,22 1.140 ex 0706 90 90 Radijs 82,03 3 455 646,40 167,85 571,60 17 951 63,15 126 266 189,14 57,94 1.150 0707 00 11

0707 00 19 Komkommers 89,46 3 768 704,92 183,05 623,35 19 576 68,86 137 697 206,27 63,19 1.160 0708 10 10

0708 10 90 Erwten ( Pisum sativum ), peultjes daaronder begrepen 247,62 10 429 1 951,14 506,66 1 725,35 54 185 190,61 381 128 570,92 174,90 1.170 Bonen : 1.170.1 0708 20 10

0708 20 90 Bonen ( Vigna spp ., Phaseolus spp .) 114,85 4 837 905,02 235,01 800,29 25 133 88,41 176 784 264,82 81,12 1.170.2 0708 20 10

0708 20 90 Bonen ( Phaseolus ssp ., vulgaris var . Compressus Savi ) 245,59 10 344 1 935,14 502,50 1 711,20 53 740 189,05 378 003 566,24 173,47 1.180 ex 0708 90 00 Tuinbonen 104,08 4 393 821,22 213,24 724,72 22 735 79,99 160 256 240,41 73,09 1.190 0709 10 00 Artisjokken 116,47 4 905 917,75 238,31 811,54 25 486 89,66 179 270 268,54 82,27 1.200 Asperges : 1.200.1 ex 0709 20 00 - Groene 442,32 18 630 3 485,26 905,03 3 081,95 96 789 340,49 680 799 1 019,83 312,43 1.200.2 ex 0709 20 00 - Andere 330,80 14 002 2 602,15 675,62 2 296,61 70 298 253,93 509 639 762,18 234,60 1.210 0709 30 00 Aubergines 117,15 4 934 923,12 239,71 816,29 25 636 90,18 180 319 270,11 82,75 1.220 ex 0709 40 00 Bleekselderij ( Apium graveolens var . Dulce ) 53,30 2 245 419,99 109,06 371,39 11 663 41,03 82 040 122,89 37,64 1.230 0709 51 30 Cantharellen 547,80 23 223 4 305,96 1 127,97 3 777,47 112 445 420,46 845 160 1 271,93 383,30 1.240 0709 60 10 Niet-scherpsmakende pepers 75,63 3 185 595,93 154,75 526,97 16 549 58,22 116 408 174,37 53,42 1.250 0709 90 50 Venkel 88,59 3 731 698,04 181,26 617,26 19 385 68,19 136 352 204,25 62,57 1.260 0709 90 70 Kleine pompoenen ( zogenaamde courgettes ) 78,49 3 306 618,51 160,61 546,93 17 176 60,42 120 817 180,98 55,44 1.270 0714 20 10 Bataten ( zoete aardappelen ), geheel, vers ( bestemd voor menselijke consumptie ) 72,78 3 080 573,11 149,64 502,35 15 180 55,82 112 490 168,76 50,99 2.10 ex 0802 40 00 Kastanjes ( Castanea spp .), vers 87,98 3 716 694,15 180,34 612,04 18 967 67,47 135 667 203,31 61,65 2.20 ex 0803 00 10 Bananen ( andere dan "plantains "), vers 49,23 2 073 387,93 100,73 343,03 10 773 37,89 75 776 113,51 34,77 2.30 ex 0804 30 00 Ananassen, vers 52,28 2 202 412,01 106,98 364,33 11 442 40,25 80 481 120,56 36,93 2.40 ex 0804 40 10

ex 0804 40 90 Advokaten, vers 90,60 3 816 713,94 185,39 631,32 19 826 69,74 139 459 208,90 64,00 2.50 ex 0804 50 00 Guaves en manga's, vers 180,01 7 582 1 418,43 368,33 1 254,29 39 391 138,57 277 071 415,05 127,15 2.60 Sinaasappelen, andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ), vers : 2 .60.1 0805 10 11

0805 10 21

0805 10 31

0805 10 41 - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen 43,00 1 811 338,81 87,98 299,61 9 409 33,10 66 183 99,14 30,37 2.60 .2 0805 10 15

0805 10 25

0805 10 35

0805 10 45 - Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita en hamlins 36,80 1 550 289,97 75,29 256,41 8 052 28,32 56 642 84,84 25,99 2.60.3 0805 10 19

0805 10 29

0805 10 39

0805 10 49 - Andere 26,48 1 118 208,95 54,28 184,23 5 709 20,30 40 838 61,20 18,55 2.70 Mandarijnen ( tangerines en satsuma's daaronder begrepen ), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers : 2.70.1 ex 0805 20 10 - Clementines 80,45 3 388 633,93 164,61 560,57 17 605 61,93 123 830 185,49 56,82 2.70.2 ex 0805 20 30 - Monreales en satsuma's 51,80 2 182 408,22 106,00 360,98 11 336 39,88 79 740 119,45 36,59 2.70.3 ex 0805 20 50 - Mandarijnen en wilkings 56,70 2 403 446,74 116,93 391,69 11 583 43,56 87 232 131,77 39,52 2.70.4 ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 - Tangerines en andere 87,69 3 693 691,00 179,43 611,03 19 189 67,50 134 977 202,19 61,94 2.80 ex 0805 30 10 Citroenen ( Citrus limon, Citrus limonum), vers 53,85 2 268 424,36 110,19 375,26 11 785 41,45 82 894 124,17 38,04 2.85 ex 0805 30 90 Lemmetjes ( Citrus aurantifolia ), vers 130,81 5 509 1 030,74 267,65 911,46 28 624 100,69 201 341 301,60 92,39 2.90 Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers : 2.90.1 ex 0805 40 00 - Witte 32,04 1 349 252,51 65,57 223,29 7 012 24,66 49 325 73,88 22,63 2.90.2 ex 0805 40 00 - Roze 61,79 2 602 486,88 126,43 430,54 13 521 47,56 95 106 142,46 43,64 2.100 0806 10 11

0806 10 15

0806 10 19 Druiven voor tafelgebruik 129,75 5 465 1 022,40 265,49 904,09 28 393 99,88 199 712 299,16 91,65 2.110 0807 10 10 Watermeloenen 27,15 1 151 213,48 55,92 187,27 5 574 20,84 41 901 63,05 19,00 2.120 Andere meloenen : 2.120.1 ex 0807 10 90 - Amarillo, Cuper, Honey Dew ( daaronder begrepen Cantalene ), Onteniente, Piel de Sapo ( daaronder begrepen Verde Liso ), Rochet, Tendral, Futuro 44,64 1 880 351,78 91,34 311,07 9 769 34,36 68 715 102,93 31,53 2.120.2 ex 0807 10 90 - Andere 153,85 6 480 1 212,26 314,79 1 071,98 33 665 118,43 236 799 354,72 108,67 2.130 0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99 Appelen 70,54 2 971 555,88 144,35 491,56 15 437 54,30 108 585 162,65 49,83 2.140 Peren : 2.140.1 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Peren - Nashi ( Pyrus pyrifolia ) 102,19 4 304 805,19 209,09 712,02 22 361 78,66 157 284 235,61 72,18 2.140.2 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Andere 84,17 3 545 663,22 172,22 586,47 18 418 64,79 129 550 194,06 59,45 2.150 0809 10 00 Abrikozen 140,85 5 932 1 109,84 288,19 981,41 30 821 108,42 216 792 324,75 99,48 2.160 0809 20 10

0809 20 90 Kersen 151,28 6 386 1 193,65 309,95 1 053,40 33 046 116,27 232 934 349,44 106,23 2.170 ex 0809 30 00 Perziken 141,38 5 954 1 114,00 289,28 985,09 30 937 108,83 217 606 325,97 99,86 2.180 ex 0809 30 00 Nectarines 188,21 7 927 1 483,02 385,10 1 311,40 41 185 144,88 289 688 433,95 132,94 2.190 0809 40 11

0809 40 19 Pruimen 119,72 5 042 943,35 244,96 834,18 26 197 92,16 184 270 276,03 84,56 2.200 0810 10 10

0810 10 90 Aardbeien 473,17 19 929 3 728,38 968,17 3 296,93 103 540 364,24 728 287 1 090,96 334,22 2.205 0810 20 10 Frambozen 573,87 24 170 4 521,81 1 174,20 3 998,55 125 575 441,76 883 274 1 323,13 405,34 2.210 0810 40 30 Blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) 145,50 6 146 1 147,96 298,25 1 012,17 31 366 111,57 224 360 336,22 101,95 2.220 0810 90 10 Kiwi's ( Actinidia chinensis Planch .) 81,65 3 439 643,37 167,06 568,92 17 867 62,85 125 674 188,25 57,67 2.230 ex 0810 90 80 Granaatappels 54,65 2 307 431,24 111,97 380,57 11 938 42,00 84 154 126,24 38,38 2.240 ex 0810 90 80 Kaki-appels ( daaronder begrepen Sharon-vrucht ) 93,70 3 946 738,31 191,72 652,87 20 503 72,13 144 219 216,04 66,18 2.250 ex 0810 90 30 Litchis 168,71 7 106 1 329,40 345,21 1 175,56 36 919 129,87 259 681 389,00 119,17