Home

VERORDENING (EEG) Nr. 347/91 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1991 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1461/88 tot vaststelling van de vooraf vastgestelde prijs van krenten (basisprodukt) van de oogst 1986 voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen #

VERORDENING (EEG) Nr. 347/91 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1991 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1461/88 tot vaststelling van de vooraf vastgestelde prijs van krenten (basisprodukt) van de oogst 1986 voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen #

VERORDENING (EEG) Nr. 347/91 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1991 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1461/88 tot vaststelling van de vooraf vastgestelde prijs van krenten (basisprodukt) van de oogst 1986 voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen -

Publicatieblad Nr. L 041 van 14/02/1991 blz. 0020 - 0020


VERORDENING ( EEG ) Nr . 347/91 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1991 tot intrekking van Verordening ( EEG ) nr . 1461/88 tot vaststelling van de vooraf vastgestelde prijs van krenten ( basisprodukt ) van de oogst 1986 voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2201/90 ( 2 ), en met name op artikel 8, lid 7,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1206/90 van de Raad van 7 mei 1990 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de produktiesteunregeling in de sector verwerkte groenten en fruit ( 3 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2202/90 ( 4 ), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende dat in artikel 6, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 626/85 van de Commissie van 12 maart 1985 betreffende aankoop, verkoop en opslag van krenten en rozijnen en gedroogde vijgen ( basisprodukten ) door opslagbureaus ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3601/90 ( 6 ), is bepaald dat deze produkten voor specifiek, nader te bepalen gebruik worden verkocht tegen vooraf vastgestelde of in het kader van een inschrijvingsprocedure bepaalde prijzen;

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 682/86 van de Commissie van 4 maart 1986 betreffende de verkoop, door de opslagbureaus, van rozijnen en krenten ( basisprodukt ) voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen ( 7 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1470/88 ( 8 ), is bepaald dat bepaalde hoeveelheden rozijnen en krenten tegen een vooraf vastgestelde prijs aan de betrokken handelaren kunnen worden verkocht;

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1461/88 van de Commissie ( 9 ) de vooraf vastgestelde prijs is vastgesteld voor maximaal 500 ton krenten ( basisprodukt ) van de oogst 1986 voor de vervaardiging van bepaalde kruiderijen; dat de resterende hoeveelheden niet geschikt zijn om voor de genoemde aanwending te worden verkocht; dat Verordening ( EEG ) nr . 1461/88 derhalve moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1461/88 wordt ingetrokken . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 13 februari 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 49 van 27 . 2 . 1986, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 201 van 31 . 7 . 1990, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 119 van 11 . 5 . 1990, blz . 74 . ( 4 ) PB nr . L 201 van 31 . 7 . 1990, blz . 4 . ( 5 ) PB nr . L 72 van 13 . 3 . 1985, blz . 7 . ( 6 ) PB nr . L 350 van 14 . 12 . 1990, blz . 54 . ( 7 ) PB nr . L 62 van 5 . 3 . 1986, blz . 8 . ( 8 ) PB nr . L 132 van 28 . 5 . 1988, blz . 75 . ( 9 ) PB nr . L 129 van 25 . 5 . 1988, blz . 9 .