Home

VERORDENING (EEG) Nr. 606/91 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 606/91 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 606/91 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten -

Publicatieblad Nr. L 067 van 14/03/1991 blz. 0036 - 0036


VERORDENING ( EEG ) Nr . 606/91 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1079/77 van de Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijkheidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3660/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat in artikel 5, lid 4, van Verordening ( EEG ) nr . 1000/90 van de Commissie ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 415/91 ( 4 ), is bepaald dat, wanneer het om de voortzetting van vroegere acties op communautaire schaal gaat, de bevoegde instanties contracten vóór 1 maart 1991 met de belanghebbenden afsluiten; dat deze termijn wegens administratieve moeilijkheden moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

In artikel 5, lid 4, van Verordening ( EEG ) nr . 1000/90 wordt "1 maart 1991" vervangen door "1 april 1991 ". Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 13 maart 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 131 van 26 . 5 . 1977, blz . 6 . ( 2 ) PB nr . L 362 van 27 . 12 . 1990, blz . 44 . ( 3 ) PB nr . L 101 van 21 . 4 . 1990, blz . 22 . ( 4 ) PB nr . L 49 van 22 . 2 . 1991, blz . 14 .