Home

VERORDENING (EEG) Nr. 921/91 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1991 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van in het bezit van het Spaanse interventiebureau zijnd raapzaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 921/91 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1991 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van in het bezit van het Spaanse interventiebureau zijnd raapzaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 921/91 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1991 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van in het bezit van het Spaanse interventiebureau zijnd raapzaad -

Publicatieblad Nr. L 092 van 13/04/1991 blz. 0024 - 0025


VERORDENING ( EEG ) Nr . 921/91 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1991 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van in het bezit van het Spaanse interventiebureau zijnd raapzaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), en met name op artikel 26, lid 3,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3418/82 van de Commissie van 20 december 1982 houdende voorschriften voor de verkoop van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van de interventiebureaus ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 676/89 ( 4 ), en met name op artikel 4,

Overwegende dat volgens artikel 2 van Verordening nr . 724/67/EEG van de Raad van 17 oktober 1967 tot vaststelling van de interventievoorwaarden voor oliehoudende zaden tijdens de laatste twee maanden van het verkoopseizoen alsmede van de beginselen volgens welke de interventiebureaus de door hen gekochte zaden afzetten ( 5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2203/90 ( 6 ), oliehoudende zaden die in het bezit zijn van de interventiebureaus bij inschrijving moeten worden verkocht;

Overwegende dat, gelet op de huidige marktsituatie, een tussentijdse verkoop dient te worden gehouden voor 13 948 ton raapzaad van het Spaanse interventiebureau; dat, gezien het gevaar voor kwaliteitsvermindering door langdurige opslag voor een in 1988 geoogste partij zaad, de voorwaarden soepeler dienen te worden gemaakt; dat te dien einde door middel van een afwijking van Verordening ( EEG ) nr . 3418/82 in een zodanige verlaging van de minimumverkoopprijs dient te worden voorzien dat de afzet van deze voorraden wordt vergemakkelijkt en tegelijk verstoring van de markt wordt voorkomen;

Overwegende dat de steun in het verkoopseizoen 1990/1991 in Spanje veel lager is dan in andere Lid-Staten als gevolg van het systeem van garantiedrempels waarin bij artikel 96 van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal is voorzien, waardoor het niveau van de steun in Spanje krachtens artikel 27 bis, lid 3, van Verordening nr . 136/66/EEG aanmerkelijk wordt verlaagd; dat de voor Spanje geldende steun in het verkoopseizoen 1990/1991 veel lager is dan die welke voor dit land wellicht in het verkoopseizoen 1991/1992 zal gelden, gelet op de voorstellen van de Commissie voor de vaststelling van de prijzen voor 1991/1992; dat, om te voorkomen dat voor raapzaad dat uit interventievoorraden wordt verkocht, andere steunbedragen worden betaald dan in het verkoopseizoen 1990/1991 voor Spaans raapzaad, maatregelen dienen te worden genomen om te waarborgen dat het verkochte zaad alleen voor de passende steun in aanmerking komt; dat naleving van een en ander door het stellen van een zekerheid dient te worden gewaarborgd;

Overwegende dat de bijzondere omstandigheden van deze verkoop een verkorting van de in artikel 10, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 2681/83 van de Commissie ( 7 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3603/90 ( 8 ), bedoelde termijn vergen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

1 . Het Spaanse interventiebureau houdt overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 3418/82 een tussentijdse verkoop van 13 948 ton raapzaad uit zijn voorraden .

2 . In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 3418/82 geldt als minimumprijs voor partij nr . 13/01/88 de in dat lid bedoelde aankoopprijs, verminderd met 20 %. Artikel 2

1 . Het uit de interventievoorraden uitgeslagen raapzaad dient uiterlijk op 28 juni 1991 te zijn geïdentificeerd . In afwijking van artikel 10, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 2681/83 moet het geïdentificeerde zaad uiterlijk op 30 augustus 1991 worden verwerkt .

2 . De koper dient een zekerheid van 21 ecu/100 kg te stellen voordat hij het raapzaad uit de interventievoorraden overneemt . De zekerheid dient te worden gesteld bij het Spaanse interventiebureau op een van de in artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 van de Commissie ( 9 ) aangegeven wijzen .

3 . De zekerheid wordt vrijgegeven wanneer aan het Spaanse interventiebureau het bewijs wordt geleverd dat het betrokken raapzaad uiterlijk op 28 juni 1991 is geïdentificeerd en dat de toegepaste steun die is, welke op de datum van identificatie voor Spaans raapzaad gold . Dit bewijs moet uiterlijk op 30 september 1991 worden geleverd .

4 . De zekerheid wordt verbeurd wanneer het in het lid 3 bedoelde bewijs niet uiterlijk op 30 september 1991 is geleverd . In dergelijke gevallen gelden de bepalingen van titel V van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 . Artikel 3

1 . De termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving loopt af op 22 april 1991 .

2. De termijn voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving loopt af op 6 mei 1991 .

3 . In het door het interventiebureau te publiceren bericht van inschrijving wordt vermeld op welke plaatsen het raapzaad is opgeslagen .

4 . De offertes moeten worden ingediend bij het interventiebureau SENPA, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid ( tel . 347 65 00; telex 23427 SENPA E; telefax 521 98 32 ). Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 12 april 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966, blz . 3025/66 . ( 2 ) PB nr . L 353 van 17 . 12 . 1990, blz . 23 . ( 3 ) PB nr . L 360 van 21 . 12 . 1982, blz . 19 . ( 4 ) PB nr. L 73 van 17 . 3 . 1989, blz . 17 . ( 5 ) PB nr . 252 van 19 . 10 . 1967, blz . 10 . ( 6 ) PB nr . L 201 van 31 . 7 . 1990, blz . 5 . ( 7 ) PB nr . L 266 van 28 . 9 . 1983, blz . 1 . ( 8 ) PB nr . L 350 van 14 . 12 . 1990, blz . 57 . ( 9 ) PB nr . L 205 van 3 . 8 . 1985, blz . 5 .