Home

VERORDENING (EEG) Nr. 965/91 VAN DE COMMISSIE van 19 april 1991 houdende wederinvoering van de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië #

VERORDENING (EEG) Nr. 965/91 VAN DE COMMISSIE van 19 april 1991 houdende wederinvoering van de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië #

VERORDENING (EEG) Nr. 965/91 VAN DE COMMISSIE van 19 april 1991 houdende wederinvoering van de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië -

Publicatieblad Nr. L 100 van 20/04/1991 blz. 0016 - 0016


VERORDENING ( EEG ) Nr . 965/91 VAN DE COMMISSIE van 19 april 1991 houdende wederinvoering van de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië ( 1 ), in het bijzonder op Protocol nr . 1,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3412/90 van de Raad van 19 november 1990 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Joegoslavië ( 1991 ) ( 2 ), in het bijzonder artikel 1,

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 15 van genoemde Samenwerkingsovereenkomst en Protocol nr . 1, de in bijlage genoemde produkten bij invoer in de Gemeenschap worden toegelaten met vrijstelling van rechten, binnen de grenzen van het daarin aangeduide maximum, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten kunnen worden wederingesteld;

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Joegoslavië het bedoelde maximum heeft bereikt; dat de marktsituatie in de Gemeenschap het noodzakelijk maakt de voor de betrokken produkten ten opzichte van derde landen toegepaste invoerrechten weer in te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Van 23 april tot en met 31 december 1991 wordt de heffing van de ten opzichte van derde landen toegepaste invoerrechten wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage genoemde produkten, van oorsprong uit Joegoslavië . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 19 april 1991 . Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 41 van 14 . 2 . 1983, blz . 2 . ( 2 ) PB nr . L 335 van 30 . 11 . 1990, blz . 1 .

BIJLAGE

Volgnummer GN-code Omschrijving Maximum ( in ton ) 01.0120 6403 Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van leder 749