Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1115/91 VAN DE RAAD van 29 april 1991 tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten in het kader van het nieuwe onderzoek van de anti-dumpingmaatregelen die op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië van toepassing zijn #

VERORDENING (EEG) Nr. 1115/91 VAN DE RAAD van 29 april 1991 tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten in het kader van het nieuwe onderzoek van de anti-dumpingmaatregelen die op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië van toepassing zijn #

VERORDENING (EEG) Nr. 1115/91 VAN DE RAAD van 29 april 1991 tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten in het kader van het nieuwe onderzoek van de anti-dumpingmaatregelen die op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië van toepassing zijn -

Publicatieblad Nr. L 111 van 03/05/1991 blz. 0001 - 0006


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1115/91 VAN DE RAAD van 29 april 1991 tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten in het kader van het nieuwe onderzoek van de anti-dumpingmaatregelen die op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ( 1 ), inzonderheid op artikel 10,

Gezien het voorstel van de Commissie, dat werd ingediend na overleg in het kader van het bij voornoemde verordening ingestelde Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt :

A . PROCEDURE

( 1 ) Bij Verordening ( EEG ) nr . 3650/87 ( 2 ) heeft de Raad op de invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië een definitief anti-dumpingrecht ingesteld . Dit recht is niet van toepassing op het produkt dat wordt vervaardigd en uitgevoerd door de ondernemingen Companhia Brasileira Carbureto de Calcio SA en Electrometalur ( thans Rima SA ), die niet met dumping hebben uitgevoerd, noch op de onderneming Italmagnesio SA, die op het tijdstip van de instelling van het recht een prijsverbintenis heeft aangeboden die door de Commissie aanvaardbaar werd geacht .

( 2 ) Bij Verordening ( EEG ) nr . 2409/87 van de Commissie ( 3 ) en Verordening ( EEG ) nr . 341/90 van de Raad ( 4 ) zijn maatregelen getroffen ten aanzien van de invoer van oorsprong uit de Sowjetunie, Noorwegen, Zweden, IJsland, Venezuela en Joegoslavië .

( 3 ) In het verzoek om een nieuw onderzoek dat Braziliaanse producenten en/of exporteurs in november 1989 indienden, werd aangevoerd dat zij dit produkt niet meer tegen dumpingprijzen uitvoerden en dat de communautaire bedrijfstak dus geen materiële schade meer ondervond van dumping vanwege uit Brazilië ingevoerde produkten . De in 1987 genomen maatregelen dienden derhalve te worden ingetrokken of gewijzigd .

( 4 ) De Commissie heeft na overleg besloten dat er voldoende bewijsmateriaal voorhanden was om een nieuw onderzoek te rechtvaardigen, en is begonnen met een onderzoek overeenkomstig artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 2423/88 . Aangezien de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat de door bepaalde Braziliaanse exporteurs ingeroepen omstandigheden ook van toepassing zouden kunnen zijn op andere producenten/exporteurs van dit land, werd de nieuwe onderzoekprocedure uitgebreid tot alle Braziliaanse producenten/exporteurs ( 5 ).

( 5 ) De Commissie heeft de exporteurs, de communautaire producenten en de importeurs waarvan bekend is dat zij hierbij zijn betrokken, hiervan officieel op de hoogte gebracht en heeft de betrokken partijen de gelegenheid geboden om hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en om te verzoeken om te worden gehoord .

( 6 ) De communautaire producenten, de exporteurs en bepaalde importeurs hebben hun standpunt schriftelijk bekendgemaakt .

( 7 ) Bepaalde exporteurs en verscheidene importeurs en afnemers van ferrosilicium hebben verzocht hun standpunt mondeling te mogen toelichten . Hun verzoek werd ingewilligd .

( 8 ) De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de vaststelling van de dumping, de reeds veroorzaakte en de dreigende schade nodig achtte, verzameld en geverifieerd en heeft een onderzoek ingesteld ten kantore van de volgende

- communautaire producenten:

- Pechiney Electrométallurgie, Frankrijk,

- SKW Trostberg AG, Duitsland,

- Carburos Metalicos, Spanje,

- Industria Elettrica Indel, Italië,

- Utilizzazioni Elettro Industrial UEI, Italië;

- communautaire importeurs :

- Considar Europe SA, België,

- Sogem Rohstoffhandel GmbH, Duitsland;

- Braziliaanse producenten/exporteurs :

- Companhia Brasileira Carbureto de Calcio ( CBCC ),

- Companhia Italmagnesio SA,

- Companhia Ferroligas da Bahia - Ferbasa,

- Companhia Cimento Portland Maringa,

- Companhia Paulista de Ferroligas,

- Companhia Ferroligas Minas Gerais - Minasligas,

- Companhia Ferroligas Piracicaba Lda,

- Companhia Rima Eletrometalurgia SA .

( 9 ) De Commissie heeft inlichtingen van importeur Marc Rich, uit Zug ( Zwitserland ), ontvangen en er gebruik van gemaakt .

( 10 ) Alle producenten/exporteurs werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan werd overwogen het treffen van definitieve maatregelen aan te bevelen . Er werd hun ook een tijdslimiet toegestaan binnen welke zij, na mededeling van deze informatie, opmerkingen konden indienen . Hun opmerkingen werden onderzocht en waar nodig werd er rekening mee gehouden .

( 11 ) Het onderzoek naar de dumpingpraktijken had betrekking op de periode van 1 september 1989 tot 30 april 1990.

B . PRODUKT

1 . Omschrijving van het produkt

( 12 ) Het aan het onderzoek onderworpen produkt is ferrosilicium, bevattende tussen 10 en 96 gewichtspercenten silicium, vallende onder de GN-codes 7202 21 10, 7202 21 90 en ex 7202 29 00 .

2 . Soortgelijk produkt

( 13 ) De Commissie heeft vastgesteld dat het in de Gemeenschap vervaardigde ferrosilicium en het uit Brazilië uitgevoerde ferrosilicium soortgelijke produkten zijn wat hun essentiële fysieke en technische hoedanigheden betreft .

C . DUMPING

1 . Normale waarde

( 14 ) In het algemeen werd de normale waarde berekend per onderneming, per maand en op basis van de prijzen die op de binnenlandse markt worden toegepast door zeven Braziliaanse producenten waarvan er vijf gedurende de referentieperiode naar de Gemeenschap hebben uitgevoerd en voldoende bewijsmateriaal hebben verstrekt .

( 15 ) De normale waarde is ook vastgesteld voor twee Braziliaanse producenten die gedurende de referentieperiode niet naar de Gemeenschap hebben uitgevoerd . Deze exporteurs hebben aan het onderzoek volledige medewerking verleend en hebben te kennen gegeven dat zij in de nabije toekomst naar de Gemeenschap willen uitvoeren .

( 16 ) Voor één Braziliaanse producent betekende de ( te verwaarlozen en niet-representatieve ) afzet op de binnenlandse markt gedurende de referentieperiode gemiddeld een verlies . Onder die omstandigheden diende de normale waarde anders te worden vastgesteld . Zij werd samengesteld op basis van de gemiddelde maandelijkse vaste en variabele kosten - gewogen naar de voor de uitvoer geproduceerde hoeveelheid - van de grondstoffen en de produktie, vermeerderd met de verkoopkosten en de administratieve en andere algemene uitgaven . Voorts werd rekening gehouden met een winstmarge van 6 % die redelijk werd geacht .

( 17 ) Om het inflationistisch effect van de binnenlandse prijzen in Brazilië te neutraliseren werden de normale waarden maandelijks in US-dollar uitgedrukt, op basis van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers .

2 . Prijs bij uitvoer

( 18 ) De prijzen bij uitvoer - uitgedrukt in US-dollar - werden gebaseerd op de werkelijk betaalde of te betalen prijzen voor de voor uitvoer naar de Gemeenschap verkochte produkten .

Wanneer werd uitgevoerd naar dochtermaatschappijen in de Gemeenschap of wanneer bleek dat er een compensatieregeling bestond tussen de exporteur en de importeur, werden de prijzen bij uitvoer berekend op basis van de prijzen waartegen het ingevoerde produkt aan een eerste onafhankelijke koper werd doorverkocht; op deze prijzen werden de nodige correcties toegepast zodat alle tussen de invoer en de wederverkoop gemaakte kosten alsmede een redelijke winstmarge van 3 %, berekend op basis van de winstmarge van de onafhankelijke importeurs van het betrokken produkt, in aanmerking werden genomen . Al deze transacties vonden plaats vóór de betaling van het antidumpingrecht .

3 . Vergelijking

( 19 ) Bij de transactiegewijze vergelijking van de normale waarde met de prijzen bij uitvoer, heeft de Commissie, in de gevallen waarin dat nodig was en voor zover voldoende bewijsstukken waren verstrekt, rekening gehouden met de verschillen die de vergelijkbaarheid van de prijzen beïnvloeden; de benodigde aanpassingen hadden hoofdzakelijk betrekking op de betalings - en leveringsvoorwaarden, de kosten voor vervoer en verzekering en de verschillende vormen van verpakking .

( 20 ) De prijzen bij uitvoer werden verminderd met de kosten van het niet recupereerbare afval dat ontstaat door het herhaalde laden en lossen van de voor uitvoer bestemde partijen . Voor bepaalde producenten die deze kosten niet hadden berekend, werd een percentage dat redelijk werd geacht in het licht van alle gegevens die gedurende het onderzoek waren geverifieerd bij de producenten die deze bewijzen wel hadden verstrekt, van de verkoopprijs afgetrokken om zo de nettoprijs af fabriek van de uitgevoerde produkten te bepalen .

( 21 ) Gezien de aanhoudende, hoge inflatie in Brazilië werden de normale waarden en de prijzen bij uitvoer vergeleken in US-dollar .

( 22 ) Alle vergelijkingen vonden plaats in het stadium af fabriek .

4 . Marge

( 23 ) Uit de vergelijking van de normale waarde en de prijzen bij uitvoer voor de periode gaande van september 1989 tot en met april 1990 blijkt dat bij de invoer uit Brazilië, bij vijf producenten die naar de Gemeenschap hebben uitgevoerd, sprake is van dumping; de gemiddelde dumpingmarges op basis van de prijs franco grens Gemeenschap bedragen :

- Cia Italmagnesio SA : 66,56 %,

- Cia Cimento Portland Maringa : 39,31 %,

- Cia Ferroligas da Bahia : 41,18 %,

- Cia Ferroligas Minas Gerais : 26,03 %,

- Cia Rima Eletrometalurgia SA : 12,18 %,

- Cia Brasileira Carbureto de

Calcio SA : 0,00 %.

D . SCHADE

( 24 ) De vraag waarover de Commissie zich diende uit te spreken was of er schade was of dreigde te ontstaan ondanks de voor bepaalde exporteurs geldende anti-dumpingmaatregelen .

I . HUIDIGE TOESTAND

1 . Hoeveelheid en prijzen van de invoer

( 25 ) De uitvoer uit Brazilië naar de Gemeenschap is gestegen van 7 000 ton in 1986 tot 17 000 ton in 1987, het jaar waarin de anti-dumpingmaatregelen van kracht werden; in 1990 bereikte de betrokken invoer ongeveer 22 000 ton . Het marktaandeel van Brazilië is gestegen van ongeveer 1 % in 1986 tot meer dan 4 % in 1990 . Dit betrekkelijk bescheiden marktaandeel moet worden vergeleken met dat van andere landen zoals Noorwegen, Zweden, IJsland, Venezuela, de Sowjetunie en Joegoslavië die gezamenlijk een marktaandeel van ongeveer 65 % voor hun rekening nemen en die, aangezien zij met dumping hebben ingevoerd, aan maatregelen zijn onderworpen .

( 26 ) De Commissie heeft eveneens vastgesteld dat, ook al werden tijdens de referentieperiode de prijzen waartegen de uit Brazilië ingevoerde produkten werden doorverkocht door de van kracht zijnde anti-dumpingmaatregelen gunstig beïnvloed, er talrijke gevallen konden worden geregistreerd waarin deze prijzen lager waren dan die van de communautaire producenten .

2 . Gevolgen voor de communautaire bedrijfstak

De Commissie heeft nota genomen van de volgende gegevens :

a ) Communautaire produktiecapaciteit en produktie

( 27 ) Van 1986 tot 1990 is de communautaire produktiecapaciteit gedaald van 285 000 ton tot 252 000 ton; afgezien van deze verlaging van de produktiecapaciteit, heeft de communautaire bedrijfstak zich gedeeltelijk op de produktie van specialiteiten gericht, om zo zijn verliezen enigszins te beperken, die het gevolg zijn van de door de exporteurs uit derde landen, met name Brazilië, ondanks anti-dumpingmaatregelen op de prijzen van de communautaire standaardprodukten dan wel andere produkten uitgeoefende neerwaartse druk .

( 28 ) De communautaire produktie is met ongeveer 41 % verminderd : van 227 000 ton in 1986 tot 133 000 ton in 1990, waarbij komt dat een gedeelte van deze produktie werd uitgevoerd of opgeslagen .

b ) Marktaandeel en verbruik

( 29 ) Tussen 1986 en 1990 is het marktaandeel van de communautaire producenten gedaald van 39 tot 20 % terwijl het jaarlijkse verbruik in de Gemeenschap zich gedurende dezelfde periode rond 500 000 ton heeft gestabiliseerd : het is duidelijk dat het verbruik ten goede is gekomen aan de invoer van oorsprong uit derde landen, waaronder Brazilië .

c ) Prijzen

( 30 ) Gedurende de referentieperiode lagen de prijzen waartegen de invoer met dumping werd doorverkocht, in bijna alle gevallen onder de prijzen die nodig zijn om de kosten van de communautaire producenten te dekken en hun een redelijke winst te verschaffen; om hun verkoop en hun marktaandeel in de Gemeenschap te handhaven waren de communautaire producenten gedwongen hun produktie tegen steeds lagere prijzen te verkopen, zodat zij gedurende de referentieperiode onder het niveau van de kosten daalden .

d ) Winsten

( 31 ) In 1986 en 1987 werd de communautaire bedrijfstak met negatieve financiële resultaten geconfronteerd . Pas in 1988 boekten een aantal ondernemingen kleine winsten . De toestand verbeterde nog even in de loop van het eerste semester van 1989 ten gevolge van de forse stijging van de verkoopprijs van het betrokken produkt . Deze relatieve verbetering bleef bescheiden ondanks de nieuwe start van de ijzer - en staalindustrie, die de voornaamste afnemer van het betrokken produkt is, en ondanks de herstructureringsmaatregelen, die een hogere, maar nog niet bevredigende benuttingsgraad van de produktiecapaciteit tot gevolg hadden . Gedurende de referentieperiode boekte de communautaire bedrijfstak opnieuw vrij negatieve resultaten . De bestaande anti-dumpingmaatregelen hebben evenwel de verliezen van de ondernemingen in een periode van afbrokkelende prijzen afgeremd .

3 . Oorzakelijk verband en andere factoren

( 32 ) Het feit dat de ontwikkeling van de invoer uit Brazilië, de relatieve stijging van het marktaandeel van deze produkten, de door deze invoer uitgeoefende druk op de prijzen en de verslechtering van de toestand van de communautaire bedrijfstak ondanks de door de communautaire producenten doorgevoerde herstructurering zich gelijktijdig voordoen, wijst erop dat de communautaire bedrijfstak zich ondanks de van kracht zijnde anti-dumpingmaatregelen nog in een precaire situatie bevindt . In dergelijke omstandigheden verhoogt de invoer tegen lage prijzen uit Brazilië nog de kwetsbaarheid van bedoelde bedrijfstak en berokkent deze invoer extra schade .

(33 ) De Commissie heeft nagegaan of andere factoren, zoals de invoer van produkten van oorsprong uit andere derde landen, de schade aan de communautaire bedrijfstak kunnen hebben teweeggebracht . In dit verband heeft de Commissie vastgesteld enerzijds dat het marktaandeel van andere derde landen aanzienlijk is, maar anderzijds dat op de invoer met dumping uit bijna al deze landen maatregelen van toepassing zijn; dit geldt voor Noorwegen, Zweden, IJsland, Venezuela, Joegoslavië en de Sowjetunie . Het is gebleken dat al deze landen hebben bijgedragen tot de ongezonde situatie in de communautaire bedrijfstak . Gezien deze omstandigheden zou het ten aanzien van de bovenvermelde landen discriminatoir zijn indien geen maatregelen werden genomen tegen Brazilië, dat ook heeft bijgedragen tot een verergering van de toestand in de Gemeenschap .

( 34 ) De Commissie heeft bijgevolg, op basis van de hierboven aangevoerde elementen, geconcludeerd dat de invoer van produkten van oorsprong uit Brazilië waarop de onderhavige procedure van toepassing is, op zich een voor de communautaire bedrijfstak belangrijke oorzaak van schade is . De Raad bevestigt deze conclusie .

II . DREIGENDE SCHADE

( 35 ) De invoer met dumping van oorsprong uit Brazilië is aanzienlijk gestegen . Indien deze stijging in dit tempo zou doorgaan, zou dit nefaste gevolgen voor de communautaire bedrijfstak kunnen hebben . Bovendien neemt Brazilië met ongeveer 280 000 ton, 16 % van de produktiecapaciteit voor ferrosilicium van de landen met markteconomie voor zijn rekening, hetgeen tevens neerkomt op een niet onaanzienlijk aandeel van de wereldcapaciteit . In 1989 was de produktie van dit land opgelopen tot ongeveer 230 000 ton terwijl het binnenlands verbruik culmineerde bij ongeveer 120 000 ton . Door dit verschil zijn ongeveer 100 000 ton voor uitvoer beschikbaar .

( 36 ) In verband met de mogelijkheid dat Brazilië bij het vervallen van de anti-dumpingmaatregelen een actiever exportbeleid zou gaan voeren, dient te worden onderstreept dat de Gemeenschap een aantrekkelijke markt is omwille van haar prijsniveau, haar betalingsvoorwaarden en de kwaliteit van haar valuta .

( 37 ) Uit het onderzoek is ook gebleken dat Brazilië invoert tegen lage prijzen die de prijzen van de communautaire bedrijfstak voortdurend onderbieden . De Raad stelt vast dat er gelet op alle in de overwegingen ( 34 ), ( 35 ) en ( 36 ) aangevoerde gronden ook een dreiging van schade aanwezig is .

III . CONCLUSIES

( 38 ) Gelet op een en ander concludeert de Commissie dat de bestaande anti-dumpingmaatregelen moeten worden gehandhaafd in een gewijzigde vorm en dat voor sommige exporteurs nieuwe maatregelen moeten worden ingesteld . De Raad bevestigt deze conclusie .

E . COMMUNAUTAIR BELANG

( 39 ) Het is in het belang van de Gemeenschap dat een gezonde concurrentie wordt hersteld die niet door oneerlijke praktijken wordt ontwricht . Mochten de dumpingpraktijken worden voortgezet, dan komt het voortbestaan van de communautaire bedrijfstak in gevaar .

Gezien het belang van ferrosilicium voor de staalproduktie kan het niet in het belang van de Gemeenschap zijn dat zij totaal afhankelijk is van aanvoer van buitenaf, te meer daar bepaalde leveranciers zeer ver van de Gemeenschap verwijderd zijn .

( 40 ) De vertegenwoordigers van de verwerkende nijverheden van de Gemeenschap en individuele ondernemingen voerden aan dat het niet in het belang van de Gemeenschap zou zijn de beschermende maatregelen te handhaven omdat deze hun concurrentievermogen ten aanzien van ingevoerde, afgewerkte produkten van oorsprong uit derde landen verminderen .

( 41 ) Zoals dat voor iedere grondstof het geval is, is het waarschijnlijk dat prijsstijgingen de kosten van de verwerkende nijverheden beïnvloeden . Geen enkele onderneming heeft evenwel overtuigende bewijzen geleverd van de specifieke gevolgen van een prijsstijging van ferrosilicium voor de produktiekosten en er werden ook geen bewijzen geleverd in verband met de mogelijke gevolgen van een stijging van de prijzen van de verwerkende nijverheden voor hun totale verkoop . De Commissie is van oordeel dat ieder gevolg beperkt zou zijn, gezien met name het kleine percentage ferrosilicium dat bij de produktie van een ton staal wordt gebruikt en de beperkte relatieve waarde die dit produkt in de totale kosten van een ton staal vertegenwoordigt .

( 42 ) Na zowel rekening te hebben gehouden met bovenvermelde argumenten als met de belangrijke bijdragen van de betrokken invoer in de zeer ernstige moeilijkheden van de communautaire bedrijfstak die ferrosilicium produceert, heeft de Commissie geconcludeerd dat de maatregelen tegen deze dumpingpraktijken in het belang van de Gemeenschap moeten worden gehandhaafd . De Raad bevestigt deze conclusie .

F . VERBINTENISSEN

( 43 ) Zes producenten/exporteurs uit Brazilië,

- Companhia de Cimento Portland Maringa, Sao Paulo,

- Companhia de Ferroligas da Bahia - Ferbasa, Pojuca,

- Companhia Ferroligas Minas Gerais - Minas Ligas, Contagem,

- Companhia Italmagnesio SA, Sao Paulo,

- Companhia Ferroligas Piracicaba Lda, Sao Paulo,

- Companhia Paulista de Ferroligas, Sao Paulo,

hebben verbintenissen aangeboden die door de Commissie aanvaardbaar worden geacht ( 6 ). Het bedrag is dusdanig vastgesteld dat de prijs bij invoer in de Gemeenschap van ferrosilicium van oorsprong uit Brazilië daardoor op een peil wordt gebracht dat voor het opheffen van de schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap voldoende wordt geacht .

G . RECHTEN

( 44 ) Ten aanzien van de onderneming Rima Eletrometalurgia SA te Belo Horizonte, die geen verbintenis heeft aangeboden, is de Commissie van oordeel dat een recht moet worden toegepast dat voor de opheffing van de geconstateerde dumpingmarge voldoende wordt geacht .

Ten einde de inklaring te vergemakkelijken, is de Commissie van mening dat dit recht de vorm van een ad valorem anti-dumpingrecht zou kunnen aannemen . De Raad bevestigt deze conclusie .

Uitgedrukt als percentage van de nettoprijs van het produkt, franco grens Gemeenschap, niet ingeklaard, bedraagt het recht 12,2 %. De Raad bevestigt deze conclusie .

( 45 ) Ten einde ontduiking hiervan onmogelijk te maken, dient er een anti-dumpingrecht te gelden voor de invoer van het Braziliaanse produkt dat naar de Gemeenschap wordt verkocht door andere dan de in overweging ( 8 ) genoemde Braziliaanse ondernemingen . De hoogte van het ten opzichte van deze andere Braziliaanse exportondernemingen in te stellen recht is bepaald aan de hand van de berekening van het gewogen gemiddelde niveau van de schade die door de bedrijfstak van de Gemeenschap is geleden, welke lager is dan de hoogste dumpingmarge . Deze schadedrempel is gebaseerd op de door de communautaire bedrijfstak te bereiken richtprijs en bestaat uit de gewogen gemiddelde produktiekosten voor de bedrijfstak, vermeerderd met een redelijke winst .

Uitgedrukt als percentage van de nettoprijs van het produkt, franco grens Gemeenschap, niet ingeklaard, bedraagt het recht 39 %. De Raad bevestigt deze conclusie .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

1 . Op de invoer van ferrosilicium dat voor 10 tot 96 % uit silicium bestaat, van de GN-codes 7202 21 10, 7202 21 90 en ex 7202 29 00 ( Taric-code 7202 29 00 * 10 ), van oorsprong uit Brazilië, wordt een definitief anti-dumpingrecht ingesteld .

2 . Het recht, uitgedrukt als percentage van de nettoprijs van het produkt, franco grens Gemeenschap, niet ingeklaard, bedraagt 39 % ( aanvullende Taric-code 8537 ).

De prijzen franco grens Gemeenschap zijn netto indien de verkoopvoorwaarden betaling binnen 30 dagen na de datum van verzending inhouden; deze prijzen worden met 1 % verhoogd of verlaagd voor elke maand dat later of eerder wordt betaald .

3 . Het recht, uitgedrukt als percentage van de nettoprijs van het produkt, franco grens Gemeenschap, niet ingeklaard, bedraagt 12,2 % voor de in lid 1 bedoelde produkten die worden vervaardigd en rechtstreeks geëxporteerd met bestemming Gemeenschap door de Braziliaanse onderneming Rima Eletrometalurgia SA, Belo Horizonte ( aanvullende Taric-code 8538 ).

4 . Het recht is niet van toepassing op de produkten die worden vervaardigd en geëxporteerd door de volgende Braziliaanse ondernemingen ( aanvullende Taric-code 8539 ):

- Companhia Brasileira Carbureto de Calcio, Rio de Janeiro,

- Companhia de Cimento Portland Maringa, Sao Paulo,

- Companhia de Ferroligas da Bahia - Ferbasa, Pojuca,

- Companhia Ferroligas Minas Gerais - Minas Ligas, Contagem,

- Companhia Italmagnesio SA, Sao Paulo,

- Companhia Ferroligas Piracicaba Ltda, Sao Paulo,

- Companhia Paulista de Ferroligas, Sao Paulo .

5 . De inzake douanerechten van kracht zijnde bepalingen zijn van toepassing . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 29 april 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

R . GOEBBELS ( 1 ) PB nr . L 209 van 2 . 8 . 1988, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 343 van 5 . 12 . 1987, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 219 van 8 . 8 . 1987, blz . 24 . ( 4 ) PB nr . L 38 van 10 . 2 . 1990, blz . 1 . ( 5 ) PB nr . C 109 van 3 . 5 . 1990, blz . 5 . ( 6 ) Zie bladzijde 47 van dit Publikatieblad .