Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1217/91 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen #

VERORDENING (EEG) Nr. 1217/91 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen #

VERORDENING (EEG) Nr. 1217/91 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen -

Publicatieblad Nr. L 116 van 09/05/1991 blz. 0050 - 0051


VERORDENING (EEG) Nr. 1217/91 VAN DE COMMISSIE van 8 mei 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 (1) en (EEG) nr. 3648/90 (2) van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal ten aanzien van het mechanisme van de compenserende bedragen bij invoer van groenten en fruit van herkomst uit respectievelijk Spanje en Portugal, en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3820/90 van de Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld van het mechanisme van de compenserende bedragen bij invoer van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en Portugal;

Overwegende dat krachtens de artikelen 152 en 318 van de Toetredingsakte een mechanisme van compenserende bedragen wordt ingesteld bij invoer in de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985, hierna "Gemeenschap van Tien" genoemd, van groenten en fruit van herkomst uit Spanje en Portugal waarvoor ten opzichte van derde landen een referentieprijs wordt vastgesteld; dat daarom slechts communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen, van herkomst uit Spanje en Portugal, moeten worden vastgesteld gedurende de toepassingsperiode van referentieprijzen tegenover derde landen, met andere woorden, voor de periode van 11 juni tot en met 30 september;

Overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 152, lid 2, onder a), en in artikel 318, lid 1, onder a), van de Toetredingsakte, jaarlijks een communautaire aanbiedingsprijs wordt berekend aan de hand van het rekenkundige gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat van de Gemeenschap van Tien, vermeerderd met de vervoers- en verpakkingskosten voor de produkten vanaf de produktiegebieden tot de representatieve consumptiecentra van de Gemeenschap en met inachtneming van de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit; dat voornoemde producentenprijzen overeenkomen met het gemiddelde van de prijzen die zijn geconstateerd tijdens de drie jaar voorafgaande aan de datum waarop de communautaire aanbiedingsprijs wordt vastgesteld; dat de jaarlijkse communautaire aanbiedingsprijs het peil van de ten opzichte van derde landen toegepaste referentieprijs evenwel niet mag overschrijden;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de seizoengebonden prijsschommelingen, het verkoopseizoen in één of in verscheidene periodes moet worden ingedeeld; dat voor elke periode een communautaire aanbiedingsprijs moet worden vastgesteld;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Verordeningen (EEG) nr. 3709/89 en (EEG) nr. 3648/90 de communautaire aanbiedingsprijs moet worden bepaald aan de hand van de producentenprijzen die voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en aan de eisen van kwaliteitsklasse I, alsmede aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van de verpakking voldoen; dat bij de bepaling van het gemiddelde van de prijzen voor elke representatieve markt de prijzen die uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van de op deze markt waargenomen normale schommelingen, buiten beschouwing moeten worden gelaten; dat bovendien wanneer het gemiddelde voor een Lid-Staat in sterke mate van de normale schommelingen afwijkt, deze dan niet in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het op grond van voornoemde criteria dienstig is om de communautaire aanbiedingsprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen, voor de periode van 11 juni tot en met 30 september 1991 op de onderstaande niveaus vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1991 wordt de communautaire aanbiedingsprijs voor perziken, nectarines daaronder begrepen, van GN-code 0809 30 00, van toepassing ten opzichte van Spanje en Portugal, uitgedrukt in ecu per 100 kilogram nettogewicht, voor de produkten van kwaliteitsklasse I, alle groottesorteringen, in verpakking, als volgt vastgesteld:

- juni (van 11 tot en met 20): 69,04

(van 21 tot en met 30): 60,33

- juli: 58,14

- augustus: 56,36

- september: 55,13.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 juni 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 3. (2) PB nr. L 362 van 27. 12. 1990, blz. 16. (3) PB nr. L 366 van 29. 12. 1990, blz. 43.