Home

Verordening (EEG) nr. 1312/91 van de Commissie van 17 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 597/91 van de Raad voor de levering van zonnebloemolie aan Roemenië

Verordening (EEG) nr. 1312/91 van de Commissie van 17 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 597/91 van de Raad voor de levering van zonnebloemolie aan Roemenië

Verordening (EEG) nr. 1312/91 van de Commissie van 17 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 597/91 van de Raad voor de levering van zonnebloemolie aan Roemenië

Publicatieblad Nr. L 123 van 18/05/1991 blz. 0040 - 0043


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1312/91 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 597/91 van de Raad voor de levering van zonnebloemolie aan Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 597/91 van de Raad van 5 maart 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van landbouw - en medische produkten, bestemd voor de bevolking van Roemenië en Bulgarije ( 1 ), en met name op artikel 5, lid 2,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG ) nr . 2205/90 ( 3 ), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 597/91 voorziet in een noodmaatregel bestaande in de kosteloze levering van landbouwprodukten aan Bulgarije en Roemenië; dat de kosten voor de levering van deze produkten door de Europese Gemeenschap moeten worden gedragen;

Overwegende dat Roemenië, gezien het spoedeisende karakter van de maatregel en de capaciteit van de verwerkingsbedrijven in het land, heeft verzocht om levering van 20 000 ton ongeraffineerde zonnebloemolie; dat aan dit verzoek gevolg moet worden gegeven en dat bij wijze van experiment de leveringscondities voor een eerste partij moeten worden bepaald; dat dit produkt, aangezien er geen interventievoorraden van zijn, op de markt van de Gemeenschap moet worden aangeschaft;

Overwegende dat op grond van Verordening ( EEG ) nr . 597/91 de levering via inschrijving moet worden toegewezen; dat via deze procedure moet worden bepaald welke de gunstigste condities zijn voor de levering, met name wat betreft de prijs van het produkt en de prijs van het vervoer daarvan naar de aangegeven Roemeense plaats van bestemming;

Overwegende dat, om te garanderen dat de levering naar behoren wordt uitgevoerd, bepalingen moeten worden vastgesteld voor het stellen van de zekerheden, alsmede voor de toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden voor landbouwprodukten ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3745/89 ( 5 );

Overwegende dat, met het oog op de bepaling van de leveringskosten voor zaadolie en voor het stellen van de zekerheden en om verstoring van de markt als gevolg van monetaire factoren te voorkomen, moet worden bepaald dat de representatieve marktkoersen worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 bis van Verordening ( EEG ) nr . 3152/85 van de Commissie van 11 november 1985 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1676/85 van de Raad inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden toegepast ( 6 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3237/90 ( 7 );

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Op grond van Verordening ( EEG ) nr . 597/91 en onder de voorwaarden die worden vastgesteld bij deze verordening wordt een inschrijving gehouden voor de levering van 5 000 ton ongeraffineerde zonnebloemolie aan Roemenië .

De levering omvat :

- de aankoop op de markt van de Gemeenschap van ongeraffineerde zonnebloemolie van gezonde handelskwaliteit, met de volgende kenmerken :

- zuurgraad ( FFA-vrije vetzuren ): basisgehalte 2 %, maximaal 3 %

- water en onzuiverheden : maximaal 0,5 %;

- levering, onverpakt,

- in geval van vervoer per zeeschip franco haven van Constanta, gelost op de kade ( FRIAL SA, Constanta, tel .: 916/83 300 )

- in geval van vervoer met een ander transportmiddel: franco bestemming, gelost ( ULCOM SA, Slobozia, Chaussé Amara 3, tel .: 910/13 650 )

vóór 10 juli 1991 . Artikel 2

1 . Gegadigden kunnen aan de inschrijving deelnemen door

- hun offerte per aangetekend schrijven te zenden aan het onderstaande adres of daar af te geven tegen ontvangstbewijs; de offertes moeten dan worden ingediend in een enveloppe met het opschrift "Noodhulp Roemenië - Verordening ( EEG ) nr . 1312/91 ". Deze enveloppe, die verzegeld moet zijn, moet op haar beurt in een enveloppe worden gedaan met het onderstaande adres of,

- hun offerte in te dienen per telex of telefax .

Offertes zijn slechts ontvankelijk als zij vóór 12.00 uur op 28 mei 1991 zijn ontvangen of afgegeven .

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Afdeling Olie - en Eiwithoudende Gewassen

Gebouw "Wetstraat 120", Bureau 7/132

Wetstraat 200

B-1049 Brussel

( telex AGREC 22 037 B of 25 670 B;

telefax : 236 43 17 of 236 20 05, Brussel ).

2 . Een offerte is slechts geldig als

a ) de in artikel 1 bedoelde levering en het nummer van deze verordening precies zijn vermeld,

b ) de naam en het adres van de in de Gemeenschap gevestigde inschrijver zijn vermeld,

c ) zij betrekking heeft op de totale hoeveelheid die in artikel 1 is vastgesteld,

d ) in ecu, een bedrag per ton is opgegeven dat geldt voor de levering van de volledige hoeveelheid; de kosten voor het zeevervoer moeten afzonderlijk worden vermeld;

e ) het gebruikte transportmiddel en het adres van de opslagplaats van vertrek zijn opgegeven; in geval van zeevervoer moet ook de haven van verscheping in de Gemeenschap zijn vermeld;

f ) zij vergezeld gaat van het bewijs dat de inschrijver ten gunste van de Commissie een inschrijvingszekerheid van 15 ecu/ton heeft gesteld .

Offertes die niet worden ingediend volgens de bepalingen van dit artikel of waarin andere bepalingen worden opgenomen dan die welke voor de inschrijving zijn vastgesteld, zijn niet geldig .

De offerte kan niet worden gewijzigd en kan ook niet worden ingetrokken . Artikel 3

1 . Rekening houdende met de ontvangen offertes

- wordt de levering toegewezen aan de inschrijver met de laagste offerte, of

- wordt, eventueel, niet tot toewijzing overgegaan, met name wanneer de ingediende offertes hoger zijn dan de normale prijzen op de markt .

2 . Binnen drie werkdagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes bericht de Commissie alle inschrijvers per telex of telefax het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving . Degene aan wie de opdracht wordt gegund wordt onverwijld per telex of telefax van de toewijzing in kennis gesteld . Artikel 4

1 . De in artikel 2, lid 2, onder f ), bedoelde inschrijvingszekerheid wordt onverwijld vrijgegeven wanneer de offerte niet wordt aanvaard of wanneer de levering niet wordt toegewezen .

2 . De primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 zijn

a ) voor alle inschrijvers : de verplichting om de offerte te handhaven tot de in artikel 3, lid 1, bedoelde beslissing is genomen;

b ) voor de inschrijver aan wie is gegund : het stellen van de in artikel 5, lid 1, bedoelde leveringszekerheid . Artikel 5

Uiterlijk vijf dagen na de kennisgeving van toewijzing van de levering, zendt de leverancier aan het in artikel 6 vermelde bureau het bewijs dat ten gunste van dat bureau een leveringszekerheid van 10 % van het bedrag van de offerte is gesteld overeenkomstig titel III van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 . Artikel 6

De leverancier dient het verzoek om betaling van de levering vóór 31 augustus 1991 in bij het interventiebureau van de Lid-Staat waar de in artikel 2, lid 2, onder e ), bedoelde opslagplaats, of, in geval van vervoer per zeeschip, de haven van verscheping is gelegen . Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van

- het origineel van het certificaat van overname dat is opgesteld volgens het model in de bijlage en is afgegeven door de vertegenwoordiger van Prodexport SA, Place Walter Marcineanu, 1, Boekarest ( tel .: 15 55 95 ),

- een kopie van het zeevervoerdocument,

- de verklaring die door de in artikel 7 bedoelde instantie is opgemaakt na afloop van de controles .

De betaling van de levering wordt uitgevoerd voor de netto-hoeveelheid die voorkomt op het voornoemde certificaat van overname . Artikel 7

De leverancier accepteert de controles van de door de Commissie aangewezen instantie waarvan de naam hem te zijner tijd wordt medegedeeld . Hij verstrekt daartoe aan die instantie de gegevens over de plaatsen van opslag en de eventuele verpakking van het te leveren produkt, alsmede over de laadhaven, het schip en de datum van lading . Artikel 8

1 . Als primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening ( EEG ) nr . 2220/85 wordt voor deze levering de uitvoering van de levering volgens de vastgestelde voorwaarden aangemerkt .

De geleverde hoeveelheid wordt beschouwd als voldoende indien het nettogewicht vastgesteld bij de overname door de begunstigde niet meer dan 1 % lager is dan de voorziene hoeveelheid .

2 . De leveringszekerheid wordt vrijgegeven wanneer de leverancier aan het betrokken interventiebureau de in artikel 6 genoemde documenten overlegt . Artikel 9

De omrekeningskoersen die moeten worden gebruikt voor de offertes en voor de inschrijvings - en leveringszekerheid, zijn de representatieve, in artikel 3 bis van Verordening ( EEG ) nr . 3152/85 bedoelde marktkoersen die gelden op de dag waarop de termijn voor de indiening van de offertes verstrijkt . Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 17 mei 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 67 van 14 . 3 . 1991, blz . 17 . ( 2 ) PB nr . L 164 van 24 . 6 . 1985, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 201 van 31 . 7 . 1990, blz . 9 . ( 4 ) PB nr . L 205 van 3 . 8 . 1985, blz . 5 . ( 5 ) PB nr . L 364 van 14 . 12 . 1989, blz . 54 . ( 6 ) PB nr . L 310 van 21 . 11 . 1985, blz . 1 . ( 7 ) PB nr . L 310 van 9 . 11 . 1990, blz . 18 .

BIJLAGE

CERTIFICAAT VAN OVERNAME

Ondergetekende:

( naam, voornaam, firmanaam )

handelend namens , voor rekening van de

Regering, verklaart dat de hieronder genoemde produkten die zijn geleverd op grond van Verordening ( EEG ) nr . 1312/91 van de Commissie, zijn overgenomen :

- Plaats en datum van de overname :

- Produkt :

- Overgenomen hoeveelheid, in ton ( netto ):

- Verpakking :

Opmerkingen :

Handtekening :

Datum: