Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1357/91 VAN DE RAAD van 24 mei 1991 tot vaststelling van de streefprijs voor de sector gedroogde voedergewassen voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1357/91 VAN DE RAAD van 24 mei 1991 tot vaststelling van de streefprijs voor de sector gedroogde voedergewassen voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1357/91 VAN DE RAAD van 24 mei 1991 tot vaststelling van de streefprijs voor de sector gedroogde voedergewassen voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991 -

Publicatieblad Nr. L 130 van 25/05/1991 blz. 0007 - 0007


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1357/91 VAN DE RAAD van 24 mei 1991 tot vaststelling van de streefprijs voor de sector gedroogde voedergewassen voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2275/89 ( 3 ), een streefprijs voor bepaalde produkten uit de sector gedroogde voedergewassen moet worden vastgesteld; dat deze prijs betrekking dient te hebben op een standaardkwaliteit;

Overwegende dat krachtens artikel 5, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 de in lid 1 van dat artikel bedoelde steun gelijk moet zijn aan een percentage van het verschil tussen de streefprijs en de op de wereldmarkt geconstateerde gemiddelde prijs voor de betrokken produkten; dat dit percentage met inachtneming van de kenmerken van deze markt moet worden vastgesteld op 80 %;

Overwegende dat de toepassing van artikel 68 van de Toetredingsakte in Spanje leidt tot een prijspeil dat afwijkt van het peil van de gemeenschappelijke prijzen; dat krachtens artikel 70, lid 1, van de Toetredingsakte de Spaanse prijs elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen aan de gemeenschappelijke prijs moet worden aangepast; dat de criteria voor deze aanpassing leiden tot de vaststelling van de Spaanse prijs op het hierna aangegeven peil;

Overwegende dat het nodig is gebleken alle problemen in verband met de vaststelling van de prijzen voor het verkoopseizoen 1991/1992 opnieuw te bezien, wat als gevolg heeft dat vertraging ontstaat bij de vaststelling van deze prijzen; dat het derhalve noodzakelijk is de streefprijs voor de sector gedroogde voedergewassen voorlopig vast te stellen voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

In afwijking van artikel 4, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 wordt de streefprijs voor de in artikel 1, onder b ), eerste en derde streepje, van genoemde verordening bedoelde produkten voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991 voorlopig vastgesteld op :

- 174,30 ecu per ton voor Spanje;

- 178,61 ecu per ton voor de andere Lid-Staten .

Deze prijs heeft betrekking op een produkt met :

- een vochtgehalte van 11 %;

- een totaalgehalte aan ruw eiwit in de droge stof van 18 %. Artikel 2

Het percentage voor de berekening van de in artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 bedoelde steun wordt voor de periode van 27 mei tot en met 16 juni 1991 vastgesteld op 80 % voor de in artikel 1, onder b ), eerste en derde streepje, en onder c ), van genoemde verordening bedoelde produkten . Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing van 27 mei tot en met 16 juni 1991, onverminderd de later voor het verkoopseizoen 1991/92 vastgestelde besluiten die zullen worden toegepast vanaf 1 mei 1991 . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 24 mei 1991 . Voor de Raad

De Voorzitter

R . STEICHEN ( 1 ) Advies uitgebracht op 16 mei 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ). ( 2 ) PB nr . L 142 van 30 . 5 . 1978, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 218 van 24 . 7 . 1989, blz . 1 .