Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1436/91 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van een landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties #

VERORDENING (EEG) Nr. 1436/91 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van een landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties #

VERORDENING (EEG) Nr. 1436/91 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van een landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties -

Publicatieblad Nr. L 137 van 31/05/1991 blz. 0021 - 0022


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1436/91 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 3846/87 tot vaststelling van een landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 16,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 3846/87 van de Commissie ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1255/91 ( 4 ), een nomenclatuur voor restituties is ingevoerd; dat de nomenclatuur moet worden gewijzigd met het oog op aanpassing van het minimumgehalte aan basiszetmeel in produkten van GN-code 1108 die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat, ter vereenvoudiging van de controleprocedures, het minimumgehalte aan basiszetmeel van in de nomenclatuur voorkomende produkten die voor een uitvoerrestitutie in aanmerking komen, moet worden gelijkgetrokken met het minimumgehalte aan basiszetmeel dat geldt voor de produkten die voor een produktierestitutie in aanmerking komen, welk gehalte is vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2169/86 van de Commissie van 10 juli 1986 houdende nadere voorschriften voor de controle op en de betaling van de produktierestituties in de sectoren granen en rijst ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3056/90 ( 6 );

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

De omschrijving van GN-code 1108 van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties in sector 3 van de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 3846/87, wordt vervangen door de omschrijving in de bijlage bij de onderhavige verordening .

Aan sector 3 wordt een nieuwe voetnoot ( 6 ) toegevoegd . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1991 . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 30 mei 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 353 van 17 . 12 . 1990, blz . 23 . ( 3 ) PB nr . L 366 van 24 . 12 . 1987, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 120 van 15 . 5 . 1991, blz . 7 . ( 5 ) PB nr . L 189 van 11 . 7 . 1986, blz . 12 . ( 6 ) PB nr. L 294 van 25 . 10 . 1990, blz . 13 .

BIJLAGE

GN-code Omschrijving Produktcode "1108 Zetmeel en inuline : zetmeel : 1108 11 00 tarwezetmeel : met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 11 00 200 ander ( 6 ) 1108 11 00 800 1108 12 00 maïszetmeel : met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 12 00 200 ander ( 6 ) 1108 12 00 800 1108 13 00 aardappelzetmeel : met een drogestofgehalte van ten minste 80 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 13 00 200 ander ( 6 ) 1108 13 00 800 1108 14 00 maniokzetmeel ( cassave ): met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 14 00 200 ander ( 6 ) 1108 14 00 800 1108 19 ander zetmeel : 1108 19 10 rijstzetmeel : met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 19 10 200 ander ( 6 ) 1108 19 10 800 1108 19 90 ander : met een drogestofgehalte van ten minste 87 % en een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 % 1108 19 90 200 ander ( 6 ) 1108 19 90 800 ( 6 ) De uitvoerrestitutie voor basiszetmeel met een lager drogestofgehalte, nl . tot een minimum van 77 % voor aardappelzetmeel en 84 % voor alle andere soorten zetmeel, steeds bij een zuiverheid in de droge stof van ten minste 97 %, wordt aangepast volgens de volgende formule : 1 . Aardappelzetmeel : % drogestofgehalte

80 × uitvoerrestitutie 2 . Alle andere soorten zetmeel : % drogestofgehalte

87 × uitvoerrestitutie. Wanneer het drogestofgehalte van een produkt dat onder deze posten valt, lager is dan 77 % voor aardappelzetmeel en lager dan 84 % voor alle andere soorten zetmeel, wordt geen uitvoerrestitutie betaald . Bij het vervullen van de douaneformaliteiten dient de aanvrager in het desbetreffende document het drogestofgehalte van het produkt te vermelden . Het drogestofgehalte van zetmeel wordt bepaald volgens de methode die is vastgesteld in bijlage II bij Verordening ( EEG ) nr . 1908/84 van de Commissie ( PB nr . L 178 van 5 . 7 . 1984, blz . 22 ). De zuiverheid van zetmeel wordt bepaald met de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers die is gepubliceerd in bijlage I van Richtlijn 72/199/EEG van de Commissie ( PB nr . L 123 van 29 . 5 . 1972, blz . 6 )."