Home

Verordening (EEG) nr. 1623/91 van de Raad van 13 juni 1991 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1035/72, (EEG) nr. 2240/88 en (EEG) nr. 1121/89 wat betreft de regeling inzake de interventiedrempels in de sector verse groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 1623/91 van de Raad van 13 juni 1991 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1035/72, (EEG) nr. 2240/88 en (EEG) nr. 1121/89 wat betreft de regeling inzake de interventiedrempels in de sector verse groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 1623/91 van de Raad van 13 juni 1991 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1035/72, (EEG) nr. 2240/88 en (EEG) nr. 1121/89 wat betreft de regeling inzake de interventiedrempels in de sector verse groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 150 van 15/06/1991 blz. 0008 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 38 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 38 blz. 0003


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1623/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van de Verordeningen ( EEG ) nr . 1035/72, ( EEG ) nr . 2240/88 en ( EEG ) nr . 1121/89 wat betreft de regeling inzake de interventiedrempels in de sector verse groenten en fruit

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3920/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 16 ter, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie (3 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ),

Gezien het advies van het Economisch Sociaal Comité ( 5 ),

Overwegende dat bij artikel 16, lid 3 bis, en artikel 16 bis van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 en ter uitvoering van artikel 16 ter van voornoemde verordening, interventiedrempels zijn vastgesteld voor tomaten, satsuma's, clementines, mandarijnen en nectarines, alsmede voor perziken, citroenen, sinaasappelen, appelen en bloemkool;

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1122/89 (6 ) en Verordening ( EEG ) nr . 1197/90 ( 7 ) specifieke maatregelen zijn vastgesteld voor de toepassing van deze interventiedrempels in de verkoopseizoenen 1989/1990 en 1990/1991 ten einde rekening te houden, enerzijds, met het feit dat op 1 januari 1990 de tweede fase van de toetreding van Spanje is ingegaan en, anderzijds, op 1 januari 1991 de tweede etappe van de toetreding van Portugal;

Overwegende dat met ingang van 1 januari 1991, de datum waarop de tweede etappe van de toetreding van Portugal is ingegaan, de regeling inzake de interventiedrempels voor de gehele Gemeenschap geldt; dat op grond van deze nieuwe situatie een aanpassing is vereist van, enerzijds, de bij artikel 16, lid 3 bis, van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72

vastgestelde interventiedrempel en overschrijdingstranche voor tomaten en, anderzijds, de overschrijdingstranches die voor de overige produkten zijn vastgesteld bij artikel 16 bis van voornoemde verordening, bij artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 2240/88 van de Raad van 19 juli 1988 tot vaststelling, voor perziken, citroenen en sinaasappelen, van

de bepalingen ter uitvoering van artikel 16 ter van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1521/89 ( 9 ), alsmede bij de artikelen 1 en 2 van Verordening ( EEG ) nr . 1121/89 van de Raad van 27 april 1989 tot invoering van een interventiedrempel voor appelen en bloemkool ( 10 ); dat als interventiedrempel voor tomaten de hoeveelheid moet worden aangehouden die is vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1388/90 van de Commissie van 23 mei 1990 tot vaststelling van de interventiedrempel voor bloemkool, perziken, nectarines, citroenen, tomaten en appelen voor het verkoopseizoen 1990/1991 ( 11 ) en als overschrijdingstranches, de hoeveelheden die zijn vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1197/90,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 16, lid 3 bis, eerste alinea, wordt vervangen door :

"3 bis . Als de hoeveelheid tomaten waarvoor in een verkoopseizoen op grond van de artikelen 15 en 19 bis interventiemaatregelen zijn genomen, 599 300 ton overschrijdt, worden de basis - en aankoopprijzen die voor het volgende verkoopseizoen overeenkomstig de criteria van de leden 2 en 3 voor dit produkt worden vastgesteld, verlaagd met 1 % per 30 800 ton waarmee de genoemde hoeveelheid is overschreden . De toepassing van deze bepaling mag evenwel niet leiden tot een verlaging van de prijzen met meer dan 20 %.";

2 . artikel 16 bis, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door :

"1 . Wanneer in een bepaald verkoopseizoen de interventiemaatregelen voor satsuma's, clementines, mandarijnen en nectarines op grond van de artikelen 15, 15 ter, 19 en 19 bis betrekking hebben op hoeveelheden die de in lid 2 vastgestelde drempels overschrijden, worden de voor het volgende verkoopseizoen overeenkomstig de criteria van artikel 16, leden 2 en 3, vastgestelde basis - en aankoopprijzen verlaagd met 1 % per tranche van :

¹

¹

- voor satsuma's : 3 100 ton,

- voor clementines : 8 100 ton,

- voor mandarijnen: 3 000 ton,

- voor nectarines : 3 000 ton,

boven de in lid 2 bedoelde hoeveelheid .".

Artikel 2

Artikel 2, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 2240/88 wordt vervangen door :

"1 . Wanneer de voor interventie aangeboden hoeveelheden perziken, citroenen of sinaasappelen in de loop van een verkoopseizoen hoger uitkomen dan de overeenkomstig artikel 1 vastgestelde interventiedrempels, worden de voor het volgende verkoopseizoen vastgestelde basisprijs en aankoopprijs voor deze produkten verlaagd met 1 % per overschrijdingstranche van :

- voor perziken : 23 000 ton,

- voor citroenen : 11 200 ton,

- voor sinaasappelen : 37 700 ton .".

Artikel 3

Verordening ( EEG ) nr . 1121/89 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1, lid 3, wordt vervangen door :

"3 . Bij overschrijding van de interventiedrempel in de zin van lid 2 worden de basisprijs en de aankoopprijs voor het volgende verkoopseizoen verlaagd met 1 % per 79 600 ton waarmee de drempel is overschreden .";

2 . artikel 2, lid 3, wordt vervangen door :

"3 . Bij overschrijding van de interventiedrempel in de zin van lid 2 worden de basisprijs en de aankoopprijs voor het volgende verkoopseizoen verlaagd met 1 % per 18 700 ton waarmee de drempel is overschreden .".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 1991 .

Voor de Raad

De Voorzitter

A . BODRY

( 1 ) PB nr . L 118 van 20 . 5 . 1972, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1990, blz. 17 .

( 3 ) PB nr . C 104 van 19 . 4 . 1991, blz . 76 .

( 4 ) Advies uitgebracht op 16 mei 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 5 ) Advies uitgebracht op 25 april 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 6 ) PB nr . L 118 van 29 . 4 . 1989, blz . 23 .

( 7 ) PB nr . L 119 van 11 . 5 . 1990, blz . 57.(8 ) PB nr . L 198 van 26 . 7 . 1988, blz . 9.(9 ) PB nr . L 149 van 1 . 6 . 1989, blz . 1 .

( 10 ) PB nr . L 118 van 29 . 4 . 1989, blz . 21 .

( 11 ) PB nr . L 133 van 24 . 5 . 1990, blz . 39 .