Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1632/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1079/77 voor wat de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelprodukten betreft #

VERORDENING (EEG) Nr. 1632/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1079/77 voor wat de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelprodukten betreft #

VERORDENING (EEG) Nr. 1632/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1079/77 voor wat de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelprodukten betreft -

Publicatieblad Nr. L 150 van 15/06/1991 blz. 0023 - 0024


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1632/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1079/77 voor wat de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelprodukten betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1079/77 ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3660/90 ( 5 ), een medeverantwoordelijkheidsheffing is ingesteld die tot aan het einde van het melkprijsjaar 1990/1991 geldt en in beginsel van toepassing is op alle melkleveranties aan zuivelfabrieken, alsmede op bepaalde verkopen van zuivelprodukten op de landbouwbedrijven;

Overwegende dat deze heffing bedoeld was om op de zuivelmarkt een beter evenwicht tot stand te brengen door tussen de produktie en de afzetmogelijkheden van zuivelprodukten een rechtstreeks verband tot stand te brengen, rekening houdend met het gewicht van het algemeen belang dat hier op het spel staat; dat uit de thans beschikbare gegevens en ramingen blijkt dat het gestelde doel waarschijnlijk niet vóór het einde van de vastgestelde periode kan worden bereikt; dat voornoemde verordening derhalve verder moet worden toegepast in het melkprijsjaar 1991/1992;

Overwegende dat Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige gebieden ( 6 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 797/85 ( 7 ), door de Raad moet worden gewijzigd en dat de probleemgebieden op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek daarin moeten worden opgenomen; dat in afwachting van die wijziging voorlopig als probleemgebied beschouwd moeten worden de gebieden die als zodanig door de Bondsrepubliek worden voorgesteld; dat het besluit van de Raad vanaf het verkoopseizoen 1991/1992 van toepassing zal zijn op de betrokken producenten, die de medeverantwoordelijkheidsheffing in voorkomend geval met ingang van 17 juni 1991 zullen moeten betalen;

Overwegende dat een van de maatregelen, als bedoeld in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1079/77, om de markten voor zuivelprodukten te verruimen, erin moet bestaan dat de kwaliteit van melk in Ierland en Noord-Ierland verbeterd wordt, aangezien de melkproduktie seizoengebonden is en die gebieden op uitvoer aangewezen zijn;

Overwegende dat gezien de marktsituatie, de heffing voor het melkprijsjaar 1991/1992 moet worden gehandhaafd op 1,5 % van de richtprijs voor melk,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1079/77 wordt als volgt gewijzigd :

1 . in artikel 1 :

a ) wordt in lid 1, "en 1990/1991" vervangen door "1990/1991 en 1991/1992";

b ) wordt aan lid 3 de volgende alinea toegevoegd :

"Op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek worden als probleemgebieden beschouwd de gebieden die door de Bondsrepubliek Duitsland als zodanig worden voorgesteld met het oog op de wijziging door de Raad van artikel 3, leden 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG . De gevolgen van deze wijziging zijn vanaf het melkprijsjaar 1991/1992 op de betrokken producenten van toepassing .";

2 . aan artikel 2 wordt het volgende lid toegevoegd :

"13 . Voor het melkprijsjaar 1991/1992 wordt de heffing vastgesteld op 1,5 %van de richtprijs voor melk .";

3 . aan artikel 4, lid 2, wordt een vierde streepje toegevoegd, luidend als volgt :

"- de verbetering van de melkkwaliteit in Ierland en in Noord-Ierland .".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing vanaf het begin van het melkprijsjaar 1991/1992 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 1991 .

Voor de Raad

De Voorzitter

A . BODRY

( 1 ) PB nr . C 104 van 19 . 4 . 1991, blz . 55 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 16 mei 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 3 ) Advies uitgebracht op 25 april 1991 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad).

( 4 ) PB nr . L 131 van 26 . 5 . 1977, blz . 6 .

( 5 ) PB nr . L 362 van 27 . 12 . 1990, blz . 44 .

( 6 ) PB nr . L 128 van 19 . 5 . 1975, blz . 1 .

( 7 ) PB nr . L 93 van 30 . 3 . 1985, blz . 1 .