Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1740/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 1740/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 1740/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad -

Publicatieblad Nr. L 163 van 26/06/1991 blz. 0039 - 0040


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1740/91 VAN DE RAAD van 13 juni 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat het overeenkomstig de bij de Duitse eenwording vastgestelde beleidslijnen dienstig is de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1239/89 ( 5 ), te wijzigen en daarin "Festulolium" op te nemen, dat van groot belang is voor de teelt van voedergewassen op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 1991 .

Voor de Raad

De Voorzitter

A . BODRY

( 1 ) PB nr . C 104 van 19 . 4 . 1991, blz . 112.(2 ) PB nr . C 158 van 17 . 6 . 1991.(3 ) PB nr . C 159 van 17 . 6 . 1991.(4 ) PB nr . L 246 van 5 . 11 . 1971, blz . 1.(5 ) PB nr . L 128 van 11 . 5 . 1989, blz . 35 .

BIJLAGE

BIJLAGE

GN-Code

Omschrijving

1 . CERES

ex 1001 90 10

Triticum spelta L .

ex 1006 10 10

Oryza sativa L .

- rassen van het type japonica

- rassen van het type indica

2 . OLEAGINEAE

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. ( vezelvlas )

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L . ( olievlas )

ex 1207 99 10

Cannabis sativa L . ( eenhuizig )

3 . GRAMINEAE

ex 1209 29 40

Agrostis canina L .

ex 1209 29 40

Agrostis gigantea Roth .

ex 1209 29 40

Agrostis stolonifera L .

ex 1209 29 40

Agrostis tenuis Sibth .

ex 1209 29 70

Arrhenatherum elatius ( L .) Beauv . ex . J . et C . Presl .

ex 1209 29 30

Dactylis glomerata L .

ex 1209 23 90

Festuca arundinacea Schreb .

ex 1209 23 30

Festuca ovina L .

ex 1209 23 10

Festuca pratensis Huds .

ex 1209 23 10

Festuca rubra L .

ex 1209 29 90

Festulolium

ex 1209 25 10

Lolium multiflorum Lam .

ex 1209 25 90

Lolium perenne L .

- zeer standvastige, late of halflate

- nieuwe rassen en andere

- weinig standvastige, halflate, halfvroege of vroege

ex 1209 29 60

Lolium x hybridum Hausskn .

ex 1209 26 00

Phleum Bertolinii ( DC )

ex 1209 26 00

Phleum pratense L .

ex 1209 29 70

Poa nemoralis L .

ex 1209 24 00

Poa pratensis L .

ex 1209 29 20

Poa palustris L . en Poa trivialis L .

4 . LEGUMINOSAE

ex 0713 10 19

Pisum sativum L . ( partim ) ( voedererwten )

ex 0713 50 10

Vicia faba L . ( partim ) ( veldbonen )

ex 1209 29 90

Hedysarum coronarium L .

ex 1209 29 50

Medicago lupulina L .

ex 1209 21 00

Medicago sativa L . ( ecotypes )

ex 1209 21 00

Medicago sativa L . ( variëteiten )

ex 1209 29 90

Onobrichis viciifolia Scop .

ex 1209 22 90

Trifolium alexandrinum L .

ex 1209 22 90

Trifolium hybridum L .

ex 1209 22 90

Trifolium incarnatum L .

ex 1209 22 10

Trifolium pratense L .

ex 1209 22 30

Trifolium repens L .

ex 1209 22 30

Trifolium repens L . var . giganteum

ex 1209 22 90

Trifolium resupinatum L .

ex 1209 29 11

Vicia sativa L .

ex 1209 29 19

Vicia villosa Roth .