Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2039/91 VAN DE COMMISSIE van 11 juli 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991/1992, van de voor niet verwerkte gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor gedroogde vijgen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2039/91 VAN DE COMMISSIE van 11 juli 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991/1992, van de voor niet verwerkte gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor gedroogde vijgen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2039/91 VAN DE COMMISSIE van 11 juli 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991/1992, van de voor niet verwerkte gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor gedroogde vijgen -

Publicatieblad Nr. L 186 van 12/07/1991 blz. 0043 - 0044


VERORDENING ( EEG ) Nr . 2039/91 VAN DE COMMISSIE van 11 juli 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991/1992, van de voor niet verwerkte gedroogde vijgen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor gedroogde vijgen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1943/91 ( 2 ), en met name op artikel 4, lid 4, en artikel 5, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1206/90 van de Raad ( 3 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2202 /90 ( 4 ), de algemene voorschriften van de produktiesteunregeling in de sector verwerkte groenten en fruit zijn vastgesteld;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 426/86 bij de vaststelling van de aan de telers te betalen minimumprijs rekening wordt gehouden met het niveau van de in het voorgaande verkoopseizoen geldende minimumprijs, de ontwikkeling van de basisprijzen in de sector groenten en fruit en het feit dat het verse produkt een normale afzet moet kunnen vinden voor de verschillende bestemmingen, inclusief levering aan de verwerkende industrie;

Overwegende dat in artikel 4, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 426/86 is bepaald dat de aan de telers te betalen minimumprijs voor niet verwerkte, gedroogde vijgen gedurende een bepaald gedeelte van het verkoopseizoen iedere maand wordt verhoogd met een bedrag dat overeenkomt met de opslagkosten; dat bij de vaststelling van dit bedrag rekening moet worden gehouden met de technische opslagkosten en de rentekosten;

Overwegende dat de aan de telers in Spanje en Portugal te betalen minimumprijs en de produktiesteun voor de verkregen produkten moeten worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 118 en 304 van de Toetredingsakte; dat de representatieve periode voor het bepalen van de minimumprijs is vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 461/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van voorschriften inzake de produktiesteunregeling voor uit groenten en fruit verkregen produkten in verband met de toetreding van Spanje en Portugal ( 5 ); dat de toepassing van deze bepalingen tot gevolg heeft dat de minimumprijs en het steunbedrag die voor Spanje en Portugal moeten worden vastgesteld, dezelfde zijn als die voor de andere Lid-Staten;

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 426/86 de criteria zijn vastgesteld aan de hand waarvan de steun bij de produktie moet worden vastgesteld; dat met name rekening moet worden gehouden met de voor het voorgaande verkoopseizoen vastgestelde steun, aangepast om rekening te houden met de ontwikkeling van de aan de telers te betalen minimumprijs en het verschil tussen de in aanmerking genomen kosten van het basisprodukt in de Gemeenschap en de kosten van het basisprodukt in de belangrijkste concurrerende derde landen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1991/1992 worden

a ) de in artikel 4 van Verordening ( EEG) nr . 426/86 bedoelde en aan de telers te betalen minimumprijs voor niet verwerkte, gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C

en

b ) de in artikel 5 van die verordening bedoelde produktiesteun voor gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C

vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage .

Artikel 2

Het bedrag waarmee de minimumprijs voor niet verwerkte, gedroogde vijgen op de eerste dag van elke maand van september tot en met juni wordt verhoogd, wordt vastgesteld op 0,8369 ecu per 100 kg nettogewicht gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C .

Voor de overige kwaliteitsklassen wordt het bedrag vermenigvuldigd met de op de minimumprijs toe te passen coëfficiënt die in bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1709/84 van de Commissie ( 6 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2322/89 ( 7 ), is vermeld .

Artikel 3

Indien de verwerking plaatsvindt buiten de Lid-Staat waar het basisprodukt is geteeld, verstrekt deze Lid-Staat aan de Lid-Staat die de produktiesteun betaalt de gegevens waaruit blijkt dat de aan de teler verschuldigde minimumprijs is betaald .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 11 juli 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 49 van 27 . 2 . 1986, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 175 van 4 . 7 . 1991, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 119 van 11 . 5 . 1990, blz . 74 . ( 4 ) PB nr . L 201 van 31 . 7 . 1990, blz . 4 . ( 5 ) PB nr . L 53 van 1 . 3 . 1986, blz . 15 . ( 6 ) PB nr . L 162 van 20 . 6 . 1984, blz . 8 . ( 7 ) PB nr . L 220 van 29 . 7 . 1989, blz . 6 .

BIJLAGE

Aan de telers te betalen minimumprijs

Produkt Ecu/100 kg

nettogewicht af teler Niet verwerkte, gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C 67,535

Produktiesteun

Produkt Ecu/100 kg

nettogewicht Gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C 29,890