Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2363/91 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 #

VERORDENING (EEG) Nr. 2363/91 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 #

VERORDENING (EEG) Nr. 2363/91 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 -

Publicatieblad Nr. L 216 van 03/08/1991 blz. 0017 - 0019


VERORDENING (EEG) Nr. 2363/91 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1628/91 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (4), voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een grote voorraad interventievlees beschikt; dat moet worden voorkomen dat dit vlees nog langer wordt opgeslagen wegens de hoge kosten die daaruit voortvloeien; dat het gelet op de benarde voorzieningssituatie van de Sowjetunie dienstig is een deel van dit vlees voor verkoop aan te bieden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2539/84;

Overwegende dat, gelet op de dringende en specifieke aard van de transactie en met het oog op de nodige controles bijzondere voorschriften moeten worden vastgesteld, met name ten aanzien van de aan te kopen minimumhoeveelheid;

Overwegende dat voor- en achtervoeten uit interventievoorraden soms verschillende malen worden verplaatst; dat het, om deze rundervoeten in goede vorm aan te bieden en de afzet ervan te bevorderen, wenselijk wordt geacht herverpakking van deze rundervoeten onder bepaalde voorwaarden toe te staan;

Overwegende dat voor de uitvoer van het betrokken vlees een termijn moet worden vastgesteld; dat deze termijn moet worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie van 4 september 1980 houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 815/91 (6);

Overwegende dat, om te garanderen dat het verkochte vlees ook werkelijk naar de aangegeven bestemming wordt uitgevoerd, moet worden voorzien in het stellen van een zekerheid als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84;

Overwegende dat de door de interventiebureaus opgeslagen produkten welke bestemd zijn voor uitvoer, onder de toepassing vallen van Verordening (EEG) nr. 569/88 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2351/91 (8); dat de bijlage van genoemde verordening met de vermeldingen die moeten worden aangebracht moet worden aangevuld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Overgegaan wordt tot de verkoop van ongeveer 40 000 ton rundvlees met been uit de voorraden van het Franse interventiebureau en aangekocht vóór 1 juli 1991.

2. Dit vlees moet in de Sowjetunie worden ingevoerd.

3. Deze verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2539/84, onder voorbehoud van het bepaalde in de onderhavige verordening.

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie (9) zijn niet van toepassing bij deze verkoop. De bevoegde instanties kunnen evenwel toestaan dat voor- en achtervoeten met been, waarvan de verpakking gescheurd of vuil is, onder hun toezicht in een nieuwe verpakking van hetzelfde type worden ingepakt voordat ze voor verzending worden aangeboden in het douanekantoor van vertrek.

4. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

5. Een offerte is slechts geldig indien deze betrekking heeft

- op een globale hoeveelheid van minstens 10 000 ton;

- op een gelijk gewicht aan voorvoeten en aan achtervoeten; in de offerte mag slechts één enkele prijs in ecu per ton voor de hele gevraagde hoeveelheid worden geboden.

6. Na de indiening van de offerte of de koopaanvraag zendt de gegadigde dadelijk per telex een afschrift van zijn offerte naar de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Afdeling VI.D.2, Wetstraat 130, B-1049 Brussel (telex 22037 B AGREC).

7. De interventiebureaus sluiten het verkoopcontract slechts nadat zij zich in samenwerking met de diensten van de Commissie ervan vergewist hebben dat het bepaalde in de leden 5 en 6 in acht genomen is.

8. Alleen offertes die uiterlijk op 7 augustus 1991 om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus worden in aanmerking genomen.

9. Belangstellenden kunnen op het in bijlage II vermelde adres inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedraagt de in dat artikel bedoelde termijn voor de overname drie maanden.

2. De in artikel 1 bedoelde produkten moeten worden uitgevoerd binnen vijf maanden na de datum waarop het verkoopcontract is gesloten.

Artikel 3

1. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 30 ecu per 100 kg.

2. De in artikel 5, lid 2, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op 300 ecu per 100 kg vlees met been.

Artikel 4

Voor het vlees dat op grond van deze verordening wordt verkocht, worden geen uitvoerrestituties toegekend.

Op het in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 569/88 bedoelde uitslagbewijs, de uitvoeraangifte en, in voorkomend geval, het controle-exemplaar T 5 wordt de volgende vermelding aangebracht:

"Sin restitución [Reglamento (CEE) no 2363/91];

Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2363/91];

Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2363/91];

÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 2363/91];

Without refund [Regulation (EEC) No 2363/91];

Sans restitution [Règlement (CEE) no 2363/91];

Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2363/91];

Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2363/91];

Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2363/91]".

Artikel 5

Aan de bijlage, deel I, "Produkten voor uitvoer in de staat waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen", van Verordening (EEG) nr. 569/88 worden het onderstaande punt 100 en de daarop betrekking hebbende voetnoot toegevoegd:

"100. Verordening (EEG) nr. 2363/91 van de Commissie van 2 augustus 1991 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer naar de Sowjetunie bestemd rundvlees (100).

(100) PB nr. L 216 van 3. 8. 1991, blz. 17.".

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24. (2) PB nr. L 150 van 15. 6. 1991, blz. 16. (3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13. (4) PB nr. L 170 van 30. 6. 1987, blz. 23. (5) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5. (6) PB nr. L 83 van 3. 4. 1991, blz. 6. (7) PB nr. L 55 van 1. 3. 1988, blz. 1. (8) PB nr. L 214 van 2. 8. 1991, blz. 51. (9) PB nr. L 99 van 10. 4. 1981, blz. 38.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro Productos Cantidades (toneladas) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat Produkter Maengde (tons) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat Erzeugnisse Mengen (Tonnen) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne ÊñUEôïò ìÝëïò Ðñïúueíôá Ðïóueôçôaaò (ôueíïé) AAëUE÷éóôaaò ôéìÝò ðùëÞóaaùò aaêoeñáaeueìaaíaaò óaa Ecu áíUE ôueíï Member State Products Quantities (tonnes) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre Produits Quantités (tonnes) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro Prodotti Quantità (tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat Produkten Hoeveelheid (ton) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro Produtos Quantidade (toneladas) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada FRANCE - Quartiers avant, provenant de: Catégorie A/C 20 000 485 - Quartiers arrière, provenant de: Catégorie A/C 20 000 485

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Dirección del organismo de intervención - Interventionsorganets adresse - Anschrift der Interventionsstelle - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Address of the intervention agency - Adresse de l'organisme d'intervention - Indirizzo dell'organismo d'intervento - Adres van het interventiebureau - Endereço do organismo de intervençao

FRANCE: OFIVAL Tour Montparnasse 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15 (tél.: 45 38 84 00; télex: 20 54 76)