Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2388/91 VAN DE COMMISSIE van 5 augustus 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 9403 80 00, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2388/91 VAN DE COMMISSIE van 5 augustus 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 9403 80 00, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2388/91 VAN DE COMMISSIE van 5 augustus 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 9403 80 00, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend -

Publicatieblad Nr. L 219 van 07/08/1991 blz. 0025 - 0025


VERORDENING (EEG) Nr. 2388/91 VAN DE COMMISSIE van 5 augustus 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 9403 80 00, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3835/90 (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 6 van Verordening (EEG) nr. 3831/90 schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 6 van genoemde bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 7 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van de douanerechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor de produkten van GN-code 9403 80 00 van oorsprong uit China het individuele plafond is vastgesteld op 2 315 000 ecu; dat op 13 juni 1991 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit China door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betreffende produkten weder in te stellen ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 10 augustus 1991 wordt de heffing van douanerechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3831/90 was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

Volgnummer GN-code Omschrijving 10.1263 9403 80 00 Meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 1991. Voor de Commissie

Jean DONDELINGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1. (2) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 126.