Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 2605/91 VAN DE COMMISSIE VAN 30 AUGUSTUS 1991 INZAKE DE LEVERING VAN EEN PARTIJ KRENTEN ALS VOEDSELHULP

VERORDENING ( EEG ) NR. 2605/91 VAN DE COMMISSIE VAN 30 AUGUSTUS 1991 INZAKE DE LEVERING VAN EEN PARTIJ KRENTEN ALS VOEDSELHULP

VERORDENING ( EEG ) NR. 2605/91 VAN DE COMMISSIE VAN 30 AUGUSTUS 1991 INZAKE DE LEVERING VAN EEN PARTIJ KRENTEN ALS VOEDSELHULP

Publicatieblad Nr. L 243 van 31/08/1991 blz. 0050 - 0052


VERORDENING (EEG) Nr. 2605/91 VAN DE COMMISSIE van 30 augustus 1991 inzake de levering van een partij krenten als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1930/90 (2), en met name op artikel 6, lid 1, onder c),

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1420/87 van de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3972/86 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp (3) is bepaald welke landen en organisaties voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium;

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen 150 ton krenten heeft toegewezen;

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in de Gemeenschap van produkten voor levering als communautaire voedselhulp (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 790/91 (5); dat met name de termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat is gebleken dat, met name op logistieke gronden, voor sommige acties na afloop van de eerste en de tweede termijn voor de indiening van de offertes geen opdracht is gegund; dat, om het bericht van inschrijving niet opnieuw te hoeven publiceren, een derde termijn voor het indienen van offertes dient te worden geopend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap krenten beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigde met inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en de in de bijlage vermelde voorwaarden. De levering wordt toegewezen via aanbesteding.

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 augustus 1991. Voor de Commissie Ray MAC SHARRY Lid van de Commissie

BIJLAGE

1. Maatregel nr. (1): 61/91 2. Programma: 1991 3. Begunstigde (5): UNHCR, M. Gaude, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tel. 739 84 80; telex 412404 HCR CH) 4. Vertegenwoordiger van de begunstigde (2): Croissant Rouge Algérien, 15 bis, bld. Mohamed 5, Alger (telex 52914) 5. Plaats of land van bestemming: Algerije 6. Beschikbaar te stellen produkt: krenten 7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt (3) (6): zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 (VI.B.1.) 8. Totale hoeveelheid: 150 ton 9. Aantal partijen: 1 10. Verpakking en opschriften: zie PB nr. C 114 van 29. 4. 1991, blz. 1 (VI.B.2 en VI.B.3) Vermeldingen in het Frans Bijkomende vermeldingen op de verpakking:

"AU PROGRAMME DU HCR POUR LES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS / ARZEW"

Te leveren op gestandaardiseerde paletten onder plastic folie 11. Wijze van beschikbaarstelling van het produkt: op de markt van de Gemeenschap 12. Leveringsconditie: franco loshaven, lossing inbegrepen 13. Laadhaven: - 14. Door de begunstigde opgegeven loshaven: - 15. Loshaven: Arzew 16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven: - 17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laadhaven: 15 - 30. 10. 1991 18. Uiterste termijn voor de levering: 20. 11. 1991 19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: aanbesteding 20. Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 17. 9. 1991 om 12.00 uur 21. A. Bij tweede inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 24. 9. 1991 om 12.00 uur b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laadhaven: 22. 10 - 7. 11. 1991 c) uiterste termijn voor de levering: 27. 11. 1991 B. Bij derde inschrijving:

a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 1. 10. 1991 om 12.00 uur b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toewijzing voor levering in de laadhaven: 29. 10 - 14. 11. 1991 c) uiterste termijn voor de levering: 4. 12. 1991 22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu/ton 23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu 24. Adres voor de inzending van de offertes (4): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B) 25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie: - Voetnoten (1) Het nummer van de maatregel dient bij iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen: zie de lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 114 van 29 april 1991, bladzijde 33.

(3) De gunningnemer bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende normen inzake straling niet zijn overschreden.

In het radioactiviteitscertificaat moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld.

(4) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur die zijn vastgesteld in punt 20 van deze bijlage, het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur:

- hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde kantoor;

- hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel:

- 235 01 30 - 235 01 32 - 236 10 97 - 236 20 05 - 236 33 04.

(5) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.

(6) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende bescheiden over:

- plantengezondheidscertificaat,

- bewijs van oorsprong.