Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2655/91 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1257/91 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Kefalotyri- en Kasserikaas #

VERORDENING (EEG) Nr. 2655/91 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1257/91 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Kefalotyri- en Kasserikaas #

VERORDENING (EEG) Nr. 2655/91 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1257/91 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Kefalotyri- en Kasserikaas -

Publicatieblad Nr. L 249 van 06/09/1991 blz. 0013 - 0013


VERORDENING (EEG) Nr. 2655/91 VAN DE COMMISSIE van 5 september 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1257/91 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Kefalotyri- en Kasserikaas

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1630/91 (2), en met name op artikel 9, lid 3, en artikel 28,

Overwegende dat artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1257/91 van de Commissie (3) voorziet in de toekenning van steun voor de particuliere opslag van 4 000 ton Kefalotyri- en Kasserikaas van schapemelk; dat in de Griekse wetgeving inzake de fabricage van de betrokken kaassoorten is bepaald dat zij zowel van schape- als van geitemelk of van een mengsel van deze twee soorten melk mogen worden vervaardigd; dat de voorschriften van vorengenoemde verordening op die van de Griekse wetgeving moeten worden afgestemd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1257/91 wordt gelezen:

"Artikel 1

Er wordt steun verleend voor de particuliere opslag van 4 000 ton Kefalotyri- en Kasserikaas die is vervaardigd van in de Gemeenschap voortgebrachte schapemelk of geitemelk of van een mengsel van deze twee soorten melk en die voldoet aan de in de artikelen 2 en 3 vastgestelde eisen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 mei 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 september 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13. (2) PB nr. L 150 van 15. 6. 1991, blz. 19. (3) PB nr. L 120 van 15. 5. 1991, blz. 12.