Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2669/91 VAN DE COMMISSIE van 6 september 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2669/91 VAN DE COMMISSIE van 6 september 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2669/91 VAN DE COMMISSIE van 6 september 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend -

Publicatieblad Nr. L 250 van 07/09/1991 blz. 0021 - 0021


VERORDENING (EEG) Nr. 2669/91 VAN DE COMMISSIE van 6 september 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990, houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3831/90, sommige produkten van oorsprong uit alle in bijlage III vermelde landen en gebieden zijn begunstigd met een totale schorsing van invoerrechten en in het algemeen zijn onderworpen aan een driemaandelijks statistisch toezicht gegrond op de in artikel 8 genoemde referentiebasis;

Overwegende dat volgens de bepalingen van artikel 8, zodra uit de verhoging van de invoer van de genoemde produkten, in het kader van de preferentiële regeling, van oorsprong uit één of meer begunstigde landen, in een deel van de Gemeenschap economische moeilijkheden kunnen voortvloeien, de heffing van invoerrechten wederingesteld kan worden, na raadpleging van de Lid-Staten door de Commissie; dat het, te dien einde, passend is om de in aanmerking te nemen referentiebasis in het algemeen vast te stellen op 6,3 % van de totale invoer in de Gemeenschap van oorsprong uit derde landen in 1988;

Overwegende dat voor de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit China, de referentiebasis werd vastgesteld op 9 004 000 ecu; dat op 14 juni 1991 de invoer in de Gemeenschap van genoemde produkten van oorsprong uit China door afboekingen de betreffende referentiebasis heeft bereikt; dat na de door de Commissie gedane raadplegingen blijkt dat handhaving van de preferentiële regeling economische moeilijkheden in een deel van de Gemeenschap dreigt te veroorzaken; dat derhalve de invoerrechten weer moeten worden ingesteld voor de betreffende produkten ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 10 september 1991 wordt de heffing van invoerrechten, die was opgeheven krachtens Verordening (EEG) nr. 3831/90, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

GN-code Benaming van de goederen 8712 00 Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 september 1991. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1.