Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/91 VAN DE COMMISSIE van 13 september 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3664/90 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/91 VAN DE COMMISSIE van 13 september 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3664/90 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2740/91 VAN DE COMMISSIE van 13 september 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3664/90 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen -

Publicatieblad Nr. L 262 van 19/09/1991 blz. 0009 - 0010


VERORDENING (EEG) Nr. 2740/91 VAN DE COMMISSIE van 13 september 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3664/90 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4056/89 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3554/90 van de Commissie van 10 december 1990 houdende nadere bepalingen voor de vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen (3), en met name op artikel 2,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3664/90 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2731/91 (5), voor 1991 de lijst vaststelt van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen;

Overwegende dat de autoriteiten van Duitsland verzocht hebben aan de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening (EEG) nr. 3664/90 vijf vaartuigen toe te voegen die voldoen aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3554/90 vastgestelde voorwaarden; dat de nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3554/90; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat derhalve de betrokken vaartuigen aan de lijst moeten worden toegevoegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3664/90 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 september 1991. Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 288 van 11. 10. 1986, blz. 1. (2) PB nr. L 389 van 30. 12. 1989, blz. 75. (3) PB nr. L 346 van 11. 12. 1990, blz. 11. (4) PB nr. L 356 van 19. 12. 1990, blz. 6. (5) PB nr. L 261 van 18. 9. 1991, blz. 5.

BIJLAGE

De volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst bij Verordening (EEG) nr. 3664/90:

Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers Naam van het vaartuig Roepletters Haven van registratie Motorvermogen (kW) DUITSLAND FED 12 Rubin DDIT Fedderwardersiel 183 BUES 1 Catja DIZW Buesum 88 SH 23 Albatros DFPF Heiligenhafen 221 SC 9 Wotan DIZO Buesum 184 NC 335 Wilhelm DJEI Cuxhaven 184