Home

Verordening (EEG) nr. 2938/91 van de Raad van 1 oktober 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van bepaalde landbouwprodukten aan Albanië

Verordening (EEG) nr. 2938/91 van de Raad van 1 oktober 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van bepaalde landbouwprodukten aan Albanië

Verordening (EEG) nr. 2938/91 van de Raad van 1 oktober 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van bepaalde landbouwprodukten aan Albanië

Publicatieblad Nr. L 280 van 08/10/1991 blz. 0004 - 0004


VERORDENING (EEG) Nr. 2938/91 VAN DE RAAD van 1 oktober 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van bepaalde landbouwprodukten aan Albanië

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat het dienstig is te bepalen dat landbouwprodukten ter beschikking van Albanië worden gesteld om de voedselsituatie voor de bevolking van dit land te verbeteren; dat de Gemeenschap beschikt over landbouwprodukten die zijn opgeslagen als gevolg van interventiemaatregelen en dat deze produkten bij voorrang dienen te worden afgezet om de bovenbedoelde maatregel uit te voeren; dat voor een aantal van deze produkten de Commissie zelf de nodige voorzieningen kan treffen op grond van de geldende regeling;

Overwegende dat de beoogde maatregel in hoofdzaak tot doel heeft humanitaire hulp te verlenen en dat het derhalve dienstig is deze eveneens op artikel 235 van het Verdrag te baseren;

Overwegende dat de kosten van de maatregel uiteindelijk moeten worden bestreden uit de kredieten voor samenwerking met derde landen;

Overwegende dat de uitvoerings- en controlebepalingen voor deze maatregel door de Commissie dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hierna omschreven voorwaarden neemt de Gemeenschap een noodmaatregel voor de levering van bepaalde granen ten gunste van Albanië.

Artikel 2

Voor de uitvoering van deze maatregel gelden de volgende bepalingen:

1. de Gemeenschap staat een maximumhoeveelheid van 100 000 ton als gevolg van een interventiemaatregel beschikbare zachte tarwe van bakkwaliteit kosteloos aan Albanië af;

2. de leveringskosten worden door de Gemeenschap gedragen en worden bepaald bij openbare inschrijving;

3. de op grond van deze verordening geleverde produkten komen niet in aanmerking voor de vastgestelde uitvoerrestituties en vallen niet onder het stelsel van monetaire compenserende bedragen.

Artikel 3

De te boeken waarde van de aan Albanië afgestane produkten wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 729/70 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (4).

Artikel 4

1. Deze maatregel wordt uitgevoerd door de Commissie.

2. De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden, voor zover nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (6).

3. De Commissie wordt belast met de controle ter plaatse van de leveringsoperaties en van de toepassing van de tijdens de verdeling van de hulp onder de bevolking vastgestelde criteria.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

H. VAN DEN BROEK

(1) PB nr. C 211 van 13. 8. 1991, blz. 9. (2) Advies uitgebracht op 13 september 1991 (nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad). (3) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13. (4) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 1. (5) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1. (6) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23.